Kategorier

torsdag 23 december 2010

Helgledigt

God Jul och Gott Nytt År
önskar jag er alla

måndag 20 december 2010

Nej till subventioner

Alliansregeringens civil- och bostadsminister, Stefan Attefall (KD), skriver idag på DN Debatt om bostadsproduktionen. Han är väldigt tydlig med att staten inte kommer att subventionera byggandet av hyresrätter. Den utgångspunkten anser jag är bra, subventioner har aldrig löst problem på bostadsmarknaden.

Idag byggs fler hyresrätter än på många år. De subventioner som de rödgröna förespråkar skulle inte räcka till alla bostäder som byggs. Vem skulle vilja bygga utan subventioner? Med andra ord – färre bostäder skulle byggas.

Vi behöver istället mer nytänkande inom bostadsproduktionen samt planprocessen måste bli kortare. Vi kan inte vänta i 10 år på bostäder som vi behöver idag. Vi måste även våga diskutera produktion av bostäder med varierande standard. Det är inte realistiskt att en ungdom har möjlighet att betala för en exklusiv hyresrätt. Det måste finnas bostäder för allas plånböcker och livssituation.

fredag 10 december 2010

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum besökte i veckan kommunstyrelsens arbetsutskott. Nyföretagarcentrum har funnits i Sollentuna sedan 1995 och erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer som funderar på att starta företag. Varje år startar cirka 50 företag i Sollentuna tack vare Nyföretagarcentrum. En stor majoritet av dessa, 98 procent, finns kvar efter 3 år. Utöver rådgivning arbetar de även med mentorskap, föreläser på skolor och håller i seminarier. Det är främst det privata näringslivet som finansierar verksamheten men även kommunen bidrar. Sverige och Sollentuna behöver företag för att kunna konkurrera. Nyföretagarcentrum, som tar hand om våra entreprenörer gör ett enormt bra arbete!

Beslut om Väsjön skjuts upp

Plan- och fastighetsutskottet valde i måndags att senarelägga antagandet av de två första detaljplanerna för Väsjöområdet. Anledningen är att exploateringsavtal med bygg- och fastighetsföretag ännu inte är färdigförhandlade. Då vi inte vill riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader väljer vi att skjuta upp besluten tills avtalen är påskrivna.

Däremot beslutade utskottet att komplettera befintliga direktiv. Kompletteringarna kommer att innebära att alternativa lösningar för utvecklingen i Väsjön ska tas fram. Kommunen kommer även att ta fram en kommunikationsplan som redogör för hur information om projektet ska förmedlas till berörda parter samt kommuninvånare.

måndag 6 december 2010

Givande konferens med Folkpartister

Fredag och lördag ledde jag en konferens för Folkpartiets gruppledare och politiska sekreterare. Det var en innehållsrik tillställning. Bland annat talade Thomas Hűrth från Kairos future om värderingar och hur de förändrats genom tiderna samt han spekulerade i hur framtiden kan se ut. Thomas berättade bl a om ”homozappiens”, den yngre generationen som byter livsstil som vi andra byter TV-kanal. Det kommer att bli en utmaning för oss politiker att nå denna grupp.

Vår partiledare Jan Björklund var på plats och redogjorde för vilka utmaningar Folkpartiet har framför sig, vilka politikområden vi bör fokusera på. Därefter följde en diskussion bland deltagarna.


Jan Björklund svarar på frågor

Statssekreteraren på integrations- och jämställdhetsdepartementet, Jasenko Selimovic berättade om etableringsreformen som syftar till att i högre utsträckning än idag få in nyanlända på arbetsmarknaden. Idag tar det i genomsnitt 8 år från det att en person kommer till Sverige till dess att den får jobb.

Konferensen avslutades med ett pass där jag, Helena Odenljung (1e vice partiordförande) och Birgitta Rydberg (landstingsråd i Stockholms län) diskuterade om det bör finns gränser i det lokala självstyret. Är det t ex acceptabelt att det kan vara extrema skillnader mellan vad en operation eller ett hjälpmedel kostar i olika landsting? Vi kunde enas om att öppna jämförelser var bra för att råda bot på problemet.


Jag, Helene Odenljung och Birgitta Rydberg

onsdag 24 november 2010

Ett engagerat Folkparti

Nu har samtliga ordinarie FP-ledamöter varit uppe i fullmäktiges talarstol i budgetdebatten. Som gruppledare för Folkpartiet kan jag bara känna ödmjukhet över den kompetens som våra ledamöter redovisar inom respektive ansvarsområde.

Klimatet i debatten har varit bra. Nu ser jag fram emot att budgeten sjösätts och att vi därmed får möjlighet att göra Sollentuna än bättre.

Tydlig skiljelinje

Anders Sundholm (SD) ifrågasatte under sitt första budgetfullmäktige Sollentunas invandrarpolitik. Han ställde sig frågande till att kommunen tog emot såväl ensamkommande flyktingbarn som personer som pga t ex krig flyr till vårt land i hopp om att få ett bättre liv, ett värdigt liv. Han ställde frågan om kostnaderna som invandringen genererar är försvarbara. Svaret på den senare frågan är ja, kostnaden är försvarbar och nödvändig för framtiden. Mångfalden behövs i Sverige och utan invandring skulle Sverige gå en dunkel framtid till mötes då vi är i behov av arbetskraft.

Vi som har fötts i Sverige har goda förutsättningar att lyckas i livet. Här finns en utbyggd välfärd, alla har rätt till en bra utbildning, vård i världsklass och framför allt en trygg tillvaro. Vi som har fötts här har haft tur, en tur vi inte kunnat påverka. På samma sätt kan de som föds i ett lands där förtryck och krig är verklighet inte påverka det. Vi kan dock påverka deras framtid genom att med öppen famn välkomna dem till Sverige, ett land där de inte bara är välkomna, utan där de även behövs. Skall man må bra som nyanländ och få en framtidstro måste man ha ett jobb och egen försörjning. Det skall vi självklart se till så de får. Jag kan konstatera att det finns en tydlig skiljelinje mellan Anders Sundholms tillika SD:s linje och min och Folkpartiets liberala politik.

Vi välkomna nya svenskar och de stärker välfärden samtidigt som vi gör en för oss självklar solidarisk handling. I vårt Sollentuna har alla lika värde, möjligheter och skyldigheter. Folkpartiet deklarerade i fullmäktige skillnaderna och tog tydligt avstånd från Sverigedemokraternas människosyn.

Visioner för framtiden


Idag äger budgetfullmäktige rum. I mitt inledningsanförande inriktade jag mig på hur Sollentuna ska se ut om 10-20 år, en vision för Sollentuna.

I Alliansens budget finns många bra förslag, men vi kan inte kalla dem visioner. Vi måste fundera på hur vi vill att Sollentuna ska se ut år 2030. Det finns många utmaningar som vi behöver ta oss an. De finns två frågor som jag anser är särskilt viktiga om vi ska bemästra framtiden – delaktighet och miljöarbetet.

Alla Sollentunabor ska känna livsglädje och framtidstro. Vi måste riva ner de hinder som finns som leder till att personer hamnar i utanförskap. För att detta ska bli verklighet måste vi lyfta blicken. Det krävs politiskt ledarskap och politiskt mod. Lokalpolitikerna ser problemen men vi har även möjligheter att förändra. Det ska vi göra!

I jämförelse med andra länder, där miljöproblemen är än värre, har vi goda möjligheter att förändra. Bland annat har vi möjlighet att påverka kollektivtrafiken, bullerbekämpning är en lokal fråga liksom bevarande och skötsel av naturreservat, energieffektivisering av fastigheter osv.

Vi har fått mandatet av invånarna att ta oss an utmaningen att göra Sollentuna till ett föredöme. Vi måste anta utmaningen!

fredag 12 november 2010

Nya direktiv för Väsjöområdet

Inom kort kommer beslut att fattas om den första detaljplanen för Väsjöområdet. Det betyder att de fastighetsägare som i många år väntat på att få bygga permanenthus på sina fastigheter inom några år kommer att få göra det. Dessutom kommer arbetet med att restaurera och göra Väsjön mer tillgänglig att kunna inledas.

Det ät av största vikt att utbyggnaden av den nya stadsdelen blir så lyckosam som möjligt. De som idag bor i området har värdefulla synpunkter som vi måste ta hänsyn till. Dessutom måste vi försäkra oss om att det nya området på ett bra sätt hänger ihop med den befintliga bebyggelsen i Edsberg. För att försäkra att så blir fallet kommer nya direktiv att antas.

Direktiven inkluderar bl a att olika trafiklösningar ska presenteras samt olika sätt att bygga, t ex typ av bebyggelse, ska tas fram. Politikens ambitioner är att bevara en större del av sportfältet samt se över trafikflödet i Edsberg. Vi behöver också visa på de effekter projektet kan leda till för boende och näringsidkare i Edsberg. Kommunen ska även informera berörda parter i större utsträckning och självklart redovisa resultatet av direktiven till såväl allmänhet som fastighetsägare.

Det finns dock ett problem. Naturskyddsföreningen har överklagat bl a strandskyddet. Kommunen har i många år haft en god relation med Naturskyddsföreningen. Vi har lyssnat och haft ett bra samarbete vilket gjort att vi ursprungligen var överens med Naturskyddsföreningen om Väsjöplaneringen. Vi satsar t ex ca 50 miljoner på att stärka miljön inom området. För en tid sedan avsattes den gamla styrelsen och en ny tillträdde. Sedan dess har förhållandet med kommunen förändrats. Vi vet inte utgången av överklagandet. Vinner Naturskyddsföreningen kommer det troligen att ta lång tid innan en ny plan kan presenteras och godkännas. Avslås överklagandet tar det kortare tid och vi hoppas självklart att rättsinstanserna hanterar detta skyndsamt då många enskilda drabbas av en lång process.

torsdag 4 november 2010

Ordförande i socialnämnden

Igår beslutade Folkpartiet i Sollentuna vilken laguppställning de ska ha de kommande fyra åren. Jag fick förmånen att även fortsättningsvis få företräda Folkpartiet i Sollentuna som vice ordförande i kommunstyrelsen och därmed kommunalråd. Jag blev vald till ordförande i socialnämnden. Ett uppdrag som jag ser fram emot.

Min drivkraft i politiken har alltid varit att motverka orättvisor. Människors lika värde och möjligheter är centrala utgångspunkter för mig. Viktiga framtida utmaningar i Sollentuna är t ex att minska våld i nära relationer samt att öka integrationen.

fredag 29 oktober 2010

Alliansöverenskommelse i Sollenruna

Igår blev förhandlingarna mellan allianspartierna i Sollentuna klar. Idag presenteras uppgörelsen och den plattform som kommer att ligga till grund för det politiska arbetet under de kommande fyra åren. Alliansen kommer att prioritera områdena skola, omsorg, integration och demokrati, klimat och miljö samt arbetet för att förbättra kommunikationen med kommuninvånarna.

Det liberala inslaget i Sollentuna kommer att vara fortsatt starkt. Folkpartiet behåller kommunalrådspost och vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi får ordförandeskapet i socialnämnden, nya trafik- och fastighetsnämnden, nya utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt i handikapprådet och överförmyndarnämnden. I övrigt har vi vice ordförandeskap i samtliga nämnder, styrelser och utskott med undantag för miljö- och byggnadsnämnden. Det betyder sammanlagt 14 presidieposter och därutöver ledamöter och ersättare i samtliga politiska organ och bolag.

Nu tar det interna arbetet med att fördela posterna vid. Inom en vecka kommer besked om vilka politiker som erhåller vilka poster. Då Folkpartiet fortsättningsvis inte har ordförandeskapet i plan- och exploateringsutskottet (tidigare plan- och fastighetsutskottet) står det klart att jag kommer att ta mig an ett nytt uppdrag , något som jag ser fram emot.

fredag 22 oktober 2010

Sista mötet med gänget

I veckan ägde det sista fullmäktigesammanträdet för den här mandatperioden rum. Några lämnar nu fullmäktige och andra tar vid. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, öppet för allmänheten att lyssna till när vi beslutar om våra invånares vardag. Ett stort tack till alla i fullmäktige som deltagit i byggande av vårt Sollentuna. Vi har sannerligen inte samma förslag på vad som är det bästa för Sollentunaborna men vi har alla samma mål nämligen att det skall bli än bättre i vardagen. Det är stundtals hårda debatter men vi klarar av att se skillnad på sak och person. Det är min förhoppning att även det nytillträdande fullmäktige skall klara av att tydligt visa på skillnader i politiken men med bibehållen respekt för varandras åsikter.

fredag 8 oktober 2010

Campingplats vid Rotebroskolan

Under cirka en veckas ockuperades parkeringsplatsen vid Rotebroskolan av utländska byggjobbare. Parkeringen blev en illegal campingplats bestående av flertalet husvagnar och husbilar. De har skräpats ner med sopor och personerna har utfört sina behov utomhus vilket har gjort att det har varit nästintill omöjligt att vistas i området. Elever och personal på de intilliggande skolorna liksom boende i området har tvingats befinns sig i en mycket otrevlig och otrygg miljö. Detta är djupt beklagligt.

Vid lunch i onsdags avhystes personerna från platsen av polisen. Kort därefter städades det aktuella området. Sollentuna kommun och Sollentuna Energi har arbetat kraftfullt för att få bort personerna från platsen. Att det på grund av samordning med bl a Kronofogden och polisen har tagit ungefär en vecka är oacceptabelt. Lagstiftningen som styr hur detta och liknande ärenden ska hanteras måste ses över. Det måste bil lättare för markägare att avhysa personer som utan tillstånd bosätter sig på deras mark. Det Sollentunaborna kan göra är inte anlita denna arbetskraft. Om de inte hade jobb i vår kommun skulle de inte bosätta sig här. Det är många skattekronor som går åt till att få bort dem. Vidare hoppas jag att medborgarna fortsätter att kontakta kommunen så fort de ser att nya ”campingplatser” är på väg att etableras.

måndag 4 oktober 2010

Rökförbud eller ej

En diskussion pågår om huruvida kommunen ska införa rökförbud eller ej. Detta skulle innebära att ingen som är anställd av Sollentuna kommun får röka under arbetstid. 127 kommuner har idag rökfri arbetstid. Syftet med att förbjuda rökning är att främja ett hälsofrämjande arbetsliv.

Det finns mycket som är positivt med rökförbud. De som idag röker skulle få hjälp att sluta och enligt undersökningar vill 3 av 4 rökare fimpa för gott. Arbetsmiljön skulle avsevärt förbättras och våra anställda skulle i än större utsträckning bli förebilder för t ex eleverna i våra skolor. Dessutom skulle kommunen på sikt kunna spara pengar på förbundet. Detta då rökare har 8 fler sjukdagar än icke rökare. Rökare tar även fler pauser i sitt arbete. Dessa pauser kostar uppskattningsvis Sollentuna ca 13 miljoner kronor.

Att fatta beslut om ett förbud är svårt för en liberal då det inkräktar på en annan persons frihet. Det finns dock mycket som är positivt med förslaget och jag anser att det bör övervägas och framför allt diskuteras. Framför allt vet jag, som fd rökare, att det är svårt att sluta. Jag skulle dock inte ha sagt nej till att få hjälp med det!

tisdag 21 september 2010

Liberalismen fortsatt stark i Sollentuna

Enligt det preliminära valresultatet får Folkpartiet i Sollentuna 11,3 procent av rösterna. Där med är vi även fortsättningsvis det tredje största partiet i fullmäktige och gapet till Socialdemokraterna minskar. Med en stark allians kan vi försäkra att alla människors lika värde även denna mandatperiod kommer att vara en utgångspunkt i det politiska arbetet.

torsdag 16 september 2010

Sollentuna har full behovstäckning av förskoleplatser

Jag förvånas av att se socialdemokraternas nya affischer. Affischer formade som små flickor är uppsatta utmed vägarna i kommunen. I handen håller flickorna ett papper där det står ”Jag står hör för att jag inte fått en dagisplats”.

Påståendet är gravt felaktigt då samtliga barn i Sollentuna får en förskoleplats inom tiden för förskolegarantin. Det finns dessutom ca 100 lediga förskoleplatser i kommunen. Det måste vara affischer som sossarna fått över från någon annan kommun.

Det betyder inte att vi inte anser det behövs mer resurser till förskolan och vi avsätter ytterligare många miljoner för att höja kvalitén inom förskolan. Socialdemokraterna borde skicka tillbaka affischerna till de kommuner de troligen var ämnade för.

måndag 13 september 2010

Nejsägarna Sollentunapartiet

Det är något underligt över Sollentunas lokalparti, Sollentunapartiet. De söker i varje valrörelse efter en fråga som de helst ensamma kan säga nej till. Oftast har det varit i en fråga där vi andra vill bygga bostäder till bl a våra ungdomar.

För några valrörelser sedan sa de nej till först Häggviksleden, sedan till Norrortsleden. De skulle rasera och förstöra stora delar av kommunen inte minst i Häggvik. Nu några år senare hör jag inga kritiska ord om varken Häggviksleden eller Norrortsleden. Tvärt om de är en välsignelse för framkomlighet för både bilar och bussar och har påtagligt ökat trafiksäkerheten utefter Frestavägen.

Sedan har de sagt nej till att bygga Silverdal som idag är ett populärt bostadsområde. I förra valrörelsen var de mycket negativa till att det skulle byggas ett rättscenter i Sollentuna centrum. Det fanns ingen hejd på hur eländigt det skulle bli. Kriminella skulle enligt Sollentunapartiet dras till domstolsbyggnaden och häktet och otryggheten skulle öka dramatiskt. Idag kan vi konstatera att satsningen var lyckad och tryggheten har ökat, inte försämrats!

I denna valrörelse har man liksom tidigare ensamrätt på att säga nej till att bygga bostäder kring Väsjön. Det ska rasera kommunens ekonomi, vi skall skövla sportfältet och en motorväg skall gå genom Edsberg. Resultatet kommer att bli som i de fall Sollentunapartiet tidigare sagt nej till – med andra ord riktigt bra!

Sollentunapartiets politik är densamma det är bara föremålet som varierar!

lördag 11 september 2010

Sollentuna prioriterar skolan

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, skriver idag på SvD:s Brännpunkt att hon anser att kommunerna ska satsa sina överskott på skolan och lärarna. Jag är benägen att hålla med. Den satsningen är nödvändig för att våra barn ska få bra undervisning och kunna uppnå sina drömmar.

Sollentuna kommun, har på grund av en ansvarasfull ekonomisk politik samt generösa bidrag från alliansregeringen nu möjlighet att satsa 16 miljoner kronor extra på att höja lärarlönerna. På så sätt kan vi behålla våra duktiga och engagerade lärare och samtidigt konkurrera med andra kommuner vid nyanställningar.

Utöver satsningen på lärarlönerna investerar kommunen stora pengar i att bygga om och förbättra kommunens skolor. Det är viktigt att våra elever och lärare har en god arbetsmiljö.

onsdag 8 september 2010

Maten ska lagas på våra äldreboenden

Idag presenterade jag följande pressmeddelande tillsammans med Folkpartiets ledamot i vård- och omsorgsnämnden, Anna-Lena Johansson:

Äldres mat ska lagas på plats!


-Var maten som våra äldre äter tillagas kan inte överlåtas åt marknaden att bestämma. Politiken måste vara tydlig – maten ska lagas på våra äldreboenden, uttalar Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd och Anna Lena Johansson (FP), ledamot i vård och omsorgsnämnden.

Folkpartiet anser att maten i så stor utsträckning som möjligt skall tillagas lokalt. Skall det bli verklighet måste politiken ställa detta krav på våra äldreboenden. Folkpartiet är beredda att arbeta för att skapa förutsättningar för lokalt tillagad mat genom att bygga om och till köken på våra boenden. Det är där maten ska lagas, den ska inte levereras dit i matlådor.

-Matupplevelsen är viktig. Att känna doften av mat, att få önska sin favoriträtt och umgås över en välsmaklig måltid är otroligt viktigt. Måltiden skapar även social samvaro och minskar ensamheten säger Lennart Gabrielsson och Anna-Lena Johansson.

Den lokalt tillagade maten blir inte dyrare, tvärtom kan kostnaderna minska. Det krävs dock investeringar för att bygga om våra kök. Dessa ombyggnader kommer Folkpartiet att kräva i såväl plan- och fastighetsutskottet som i vård- och omsorgsnämnden. I de äldreboenden som planeras i framtiden kommer tillagningskök att inkluderas.

tisdag 7 september 2010

Debatt om Sollentunas framtid


Igår var det debatt om Sollentunas framtid. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige deltog. Jag framförde bland annat följande:

Folkpartiet anser att framtiden börjar i klassrummet. Kunskap är grundläggande för att alla individer ska kunna ges likvärdiga förutsättningar. Skall man få ett jobb i konkurrens med andra länders ungdomar måste man vara kompetent. Därför är skolan och lärarna så viktiga för våra ungdomar.

Majoriteten i Sollentuna har gjort stora satsningar på ungdomars fritid. Men även de som byggt upp Sverige och Sollentuna, våra äldre, skall ha bra bostäder, god mat, få frisk luft minst en gång per dag samt rätt att bo tillsammans med sin respektive livet ut. Vi vill även stärka demensvården genom att bl a anställa en demenssjuksköterska. Detta i ett Sollentuna där man kan välja olika boendeformer som t ex trygghetsboende.

Har vi råd med detta. Ja, genom att Alliansregeringen klarar utmaningen att få fler i jobb och att vi i Sollentuna liksom regeringen har en välskött ekonomi. På grund av detta har vi nu möjlighet att satsa ytterligare 16 miljoner på höjda lärarlöner och ca 70 miljoner på att skapa bättre skolmiljöer.

Sist men inte minst; jämställdheten kan bli bättre och ett socialliberalt parti är en garant för att människor som någon gång behöver stöd och hjälp att återkomma till jobb och eget liv skall veta att den hjälpen skall man ha rätt till.

Mycket av debatten handlade om bostadsbyggandet i kommunen. Alliansen har planer klara för byggande av 3000 bostäder. De kan börja byggas omgående. Vi bygger via Sollentunahem 700 hyreslägenheter inom de närmaste åren, vi vill omvandla fd Sollentuna sjukhus till bostäder och Folkpartiet säger inte nej till fortsatta ombildningar.

Folkpartiet ser möjligheterna i Sollentuna och vill bygga vidare på en trivsam kommun med bibehållen bra miljö.

måndag 6 september 2010

Samråd om aktuella EU-frågor

Jag företrädde Sveriges kommuner och landsting (SKL) på ett möte i fredags med Amelie von Zweigbergk, Birgitta Olsson statssekreterare, Peter Horneth, Tobias Krantz statssekreterare och Göran Hägglund, Maud Olofssons statssekreterare.

Samrådet handlade om viktiga EU frågor, t ex; miljöutmaningen, jämställdhet, forskningsanslagen, utbildningsnivån i EU och den sociala sammanhållningen. Som alla inser var detta ett mycket intressant möte. Sverige ligger långt fram vad gäller klimatmål inte bara inom trafikområdet utan även genom ombyggnad av miljonprogrammen, fjärrvärme och forskning. Min uppfattning är att vi borde kunna sälja svensk kunskap bättre.

Nästan alla de mål som finns i ett program som kallas EU 2020 har stor bäring på hur vi gör ute i våra kommuner. Därför finns ett stort intresse från regeringens sida att lyssna och låta oss lokalpolitiker var delaktiga och dela med oss av den kompetens vi har.

Just nu handlar det mesta om att vinna valet. Men det kommer ett politiskt liv också efter valdagen. Regeringen har stora ambitioner att lägga Sverige i framkant för framtidsfrågor - då skall vi från kommuner och regioner vara med.

40 miljoner högre skatt i Sollentuna med en rödgrön regering

Om de rödgröna vinner valet den 19 september kommer skattenotan för Sollentunaborna att öka med 40 miljoner kronor. Den socialdemokratiskt ledda oppositionen vill införa en ”skatt på förmögna” som totalt ska inbringa 4 miljarder kronor till staten. Det är ännu inte klart hur ”skatt på förmögna” ska se ut men mycket tyder på att beskattningen på fastigheter kommer att öka avsevärt. Folkpartiet vill inte straffa de som bor i en villa, en villa som de har betalat av under lång tid eller bott i hela livet.

Folkpartiet anser att samtliga ska ha minst hälften kvar i plånboken efter skatt. Vi vill dessutom som enda parti avskaffa värnskatten. Folkpartiet vill uppmuntra till utbildning, arbete och entreprenörskap, utan drivkraft stannar Sverige.

torsdag 2 september 2010

Sollentuna storsatsar på lärarna

Alliansen i Sollentuna har under många år fört en ansvarsfull ekonomisk politik. Detta i kombination med alliansregeringens satsningar på jobb i den kommunala sektorn har lyckats väl. Sollentuna kommun har därför möjlighet att göra omfattande satsningar för att ytterligare förstärka kvaliteten i våra verksamheter.

2011 gör vi en extra och omfattande satsning på högre lärarlöner, men vi förstärker även lönen för personalen inom alla verksamheter. Totalt omfattar satsningen 16 miljoner kronor.

För att våra barn ska få en bra start i livet måste de ha bra lärare i skolan. Vi är övertygade om att storsatsningen på lärarlönerna ökar kvaliteten på våra skolor och att det kommer barnen till del. Det bidrar även till att höja statusen på läraryrket, vilket är otroligt viktigt.

Debatt om Sollentunas äldrepolitik


Jag deltog idag i en debatt om äldrepolitiken i Sollentuna. Här är mitt inledningsanförande:

Att leva livet hela livet är ett uttryck Barbro Westerholm myntat. Må bra hela livet kan man också säga. Det betyder inte att man enbart tänker på sig själv utan för att välbefinnandet skall infinna sig måste man tro på att barn och barnbarn har det bra på förskolan och skolan. I Sollentuna har vi bra förskolor och skolan ger en bra start för våra ungdomar.

Bra mår man om man känner sig trygg på gator och torg. Bra mår man om man vet att sjukvården fungerar. Bra mår man om man tror att vi kan bemästra de miljöhot vi står inför.

Men självklart skall vi bygga vårdboenden med hög kvalitet för våra äldre, vilket vi gör i Sollentuna. Vi ersätter också äldreboenden som inte håller de krav vi anser äldre har rätt till.

För Folkpartiets del är parboendegaranti en självklarhet om man önskar. Vi är också beredda att stärka demensvården i Sollentuna
Maten skall lagas på plats vilket vi nu skapar möjligheter till. Frisk luft en gång per dag är ett rimligt krav! Handikappsanpassning och fler servicelinjer ökar tillgängligheten och bidrar till att minska ensamheten. För att man skall man kunna planera sitt äldreboende själv byggs det också trygghetsbonden.

Folkpartiet ser till varje individs förutsättningar, avsett ålder. Det är lätt att tro att alla äldre skall ha det på ett visst sätt. Det tror vi inte på! Hela Folkpartiets politik bygger på varje enskilds individs lika värde och förutsättningar och att man som politiker skall behandla andra som man själv skulle vilja bli behandlad.

onsdag 1 september 2010

Nyamko Sabuni besökte Sollentuna

Igår minglade vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med Sollentunas väljare. Under strålande sol redogjorde hon för Folkpartiets politik.

Radioinslag om Sollentuna sjukhus

Igår fick vi höra att kristdemokraternas landstingspolitiker Stig Nyman ville göra fd Sollentuna sjukhus till ett rehabiliteringssjukhus. Det visade sig snabbt att detta inte var förankrat hos allianskollegorna i landstingshuset och Locums VD meddelade samma dag att sjukhuset fortfarande är ute till försäljning. Därmed är det ännu aktuellt att bygga om Sollentuna sjukhus till bostäder.

Sollentuna sjukhus har inte varit sjukhus sedan många år. De landstingsdrivna verksamheter som finns där idag anser jag kan finnas kvar, om landstinget så önskar, även om bostadsbygget blir verklighet.

Här kan ni läsa Radio Stockholms artikel samt höra deras radioinslag om KD:s utspel och mina åsikter.

tisdag 31 augusti 2010

Respektlöst mot väljarna att inte fullfölja sina uppdrag

De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna om riksdagsledamöter som sitter på dubbla stolar. Enligt DN sitter trettio procent av riksdagsledamöterna sitter samtidig i kommun- eller landstingsfullmäktige. Av dem har mer än var tredje missat mer än hälften av de lokala sammanträdena. Jag efterlyser ökat ansvarstagande från politikerna!

Att ställa upp och kandidera i kommunalvalen och säga sig företräda invånarna och sedan inte närvara vid sammanträdena är ett svek mot väljarna. Lokala frågor sköter man inte från riksdagen det gör man på plats i kommunerna.

Det är självklart ett medvetet agerande från politikerna att låna ut sitt namn till en valsedel. Samtidigt är det beklagligt att de lokala partiföreningarna inte tror på sina egna kandidaters dragningskraft utan måste locka med toppnamn.

Skilda valdagar är ett sätt att förhindra detta samt det skulle ge den lokala debatten större utrymme.

Två omklädningsrum har renoverats

I våras beslutade plan- och fastighetsutskottet att påskynda renovering av skolornas omklädningsrum. Vi hade då fått berättigad kritik på hur en del av kommunens omklädningsrum såg ut. Nu är Helenelundsskolans och Rotebroskolans omklädningsrum klara vilket underlättar för elever och personal. Härnäst ska Edsbergsskolans omklädningsrum få en ansiktslyftning och till nästa sommar har turen kommit till Runan, Norrvikens skola, Sollentunavallen och Häggviksskolan.

Jag tycker att det är viktigt att våra ungdomar möts av snygga och fräscha omklädningsrum efter att de motionerat. Ingen ska avstå från att röra på sig för att de inte trivs med omklädnings- och duschrum.

torsdag 26 augusti 2010

Rösta för förbirten den 19 september

I dagens DN kan vi läsa att 74 procent av Stockholmarna vill att Förbifart Stockholms byggs. En majoritet av samtliga riksdagspartiers väljare är för bygget. Förbifarten skulle inte enbart bidra till kortare bilresor i Stockholmsregionen utan även till att luften i många centralorter blir renare och en del av kollektivtrafiken via buss blir bättre. Nu är frågan till väljarna: Ska vi vänta med att fatta beslut om förbifarten till 2012 som de rödgröna partierna vill eller ska vi fatta beslut om Stockholms framtid redan den 19 september? Jag röstar den 19 september. Förbifarten behövs för att den ekonomiska tillväxten i Stockholm inte ska hämmas. Stockholm är Sveriges huvudstad- här ska vi inte hämma utvecklingen.

tisdag 24 augusti 2010

Arenan Satelliten nominerad till arkitektpris

Jag gläds över att arenan Satelliten har nominerats i World Architectural Festivals tävling, i kategorin sport. Utnämningen sker i november i Barcelona. Det är kul att Satelliten, som Sollentuna kommun satsade stort på när den byggdes, nu får internationell uppmärksamhet.

Vi ser möjligheterna i Sollentuna

Nu är valrörelsen i full gång. Det är den roligaste tiden att vara politiker! Människor är mer intresserade av politik och nyfikna på hur vi vill bygga vidare på ett bra Sollentuna.

Folkpartiet har varit med och styrt Sollentuna under många år. Vi har genomfört många bra reformer och framför allt förbättrat valfriheten för Sollentunaborna. Ett samhälle måste dock alltid fortsätta att utvecklas och vi möts ständigt av nya utmaningar. Folkpartiet är ett hungrigt parti som ser nya och fler möjligheter att förbättra och underlätta vardagen för Sollentunaborna.

Folkpartiets politik bygger på att människor skall kunna göra egna val i vardagen med hög kvalitet inom kärnverksamheterna som förskola, skola och äldreomsorg. Vi arbetar även för att det ska vara lättare att få sitt första jobb och vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter att stötta de som har en tuff tid i livet.

Vi styr en av Sveriges mest välskötta kommuner vad gäller ekonomi och kvalitet och vi vill fortsätta ta ansvar för Sollentuna!


I går startade vi slutspurten i valrörelsen med att Erik Ullenhag, partisekreterare och riksdagskandidat, besökte Sollentuna. Det känns som vi har vinden i ryggen i den här valrörelsen det ger ännu mer energi!

onsdag 18 augusti 2010

Sollentuna bäst i Stockholm

Dagens samhälle publicerar idag en undersökning från SCB där Sollentuna rankas som den 7e bästa kommunen i Sverige när det gäller ekonomiskt resultat. Sollentuna hamnar högst av alla Stockholmskommuner. Av de 15 högst rankade kommunerna har vi även lägst kommunalskatt.

I Sollentuna hushåller majoriteten med varje skattekrona vilket gör att vi har en god och stabil ekonomi. Detta gör att vi även i fortsättningen kan behålla skatten på en låg nivå och ändå ha pengar kvar till framtida investeringar.

Släng ut mannen utan bidrag – låt kvinnan bo kvar

Det är bättre slänga ut mannen än att ge flyttbidrag till kvinnan. Därför kan omvänd kommunarrest behövas som kan förbjuda mannen att befinns sig i samma kommun som kvinnan.

Det är något konstigt över hur vi ser på misshandlade kvinnor. Den som blir hotad och misshandlad skall fly den gemensamma bostaden. Den som slår och hotar får bo kvar. I vilken annan situation skulle vi tillåta detta?

Nu vill centern ge flyttbidrag till misshandlade kvinnor för att de ska ha råd att flytta. Enligt min mening är det bättre att kvinnan får det skydd samhället har skyldighet att ge så att hon kan bo kvar i sitt hem. Det är istället mannen som begår brottet som ska tvingas flytta.

Det kan också vara befogat att ge mannen omvänd kommunarrest för att öka kvinnas rätt till rörelsefrihet och trygghet.

tisdag 17 augusti 2010

Bostäder planeras i Sollentuna sjukhus

Landstinget planerar att sälja Sollentuna sjukhus vilket skapar möjlighet för ytterliggare bostäder i centrala Sollentuna. Kommunen kommer att prioritera arbetet med att ändra detaljplanen när privata eller andra intressenter som vill ta sig an utmaning att köpa och omvandla sjukhuset. Det finns potential för attraktiva bostäder med utblick över Edsviken och i ett centralt läge nära vårt nya centrum.

måndag 16 augusti 2010

Utbyggnad under ansvar

Sollentuna fortsätter att växa nu är vi 63 999 Sollentunabor enligt den senaste redovisningen från SCB. Vi bor i ca 26000 lägenheter fördelade på 52% i flerbostadshus och 48% i småhus. Upplåtelseformen är uppskattningsvis 33% hyresrätter, 27% bostadsrätter och 40 % ägarrätter. Det är en bra mix som ger stor valfrihet.

I debatten kan man lätt tro att hyresrätten är utsåld i Sollentuna. Som synes är det inte så. Sollentunahem bygger dessutom fler hyresrätter och omvandlas Sollentuna sjukhus till bostäder blir det säker ännu fler hyresrätter.

Vi vill bygga vidare på ett Sollentuna med fortsatt valfrihet, tuffa miljökrav och där vi tänker efter före om hur vi vill ha vår kommun.

Idag är ca en tredjedel bostäder och verksamheter, en tredjedel grönområden en tredjedel vatten. När vi bygger ut Sollentuna är det en bild vi vill bibehålla och det anser jag att vi har lyckats med. Att i dialog med invånarna fortsätta på den vägen är Folkpartiets politik.

torsdag 12 augusti 2010

Det här är en bra skitfråga

Nästa vecka börjar vårt eget reningsverk att producera biogas som de sedan ska sälja till SL. Råvaran till biogasen levererar du varje gång du spolar på toa. Toalettavfallet rötas och omvandlas till biogas som säljs till SL.

Biogasframställningen bidrar även till att vi får renare vatten i Norrvikensjön. Just nu arbetas med att förbättra vattenkvalitén i Vallentunasjön som ingår i samma vattenrensningssystem som Norrvikensjön. Bland annat fiskas drygt 10 ton fisk upp. Den fisken skickas liksom toalettavfallet vidare till Käppala för rötning för att sedan bli till biogas. Tänk på det nästa gång du åker buss med SL. Kraften kommer från toan och fisken. Fina fisken kan man säga!

onsdag 11 augusti 2010

Vi bygger ett attraktivt Sollentuna

Idag gick jag runt i centrala Sollentuna tillsammans med kommunens stadsarkitekt. Vi tittade dels på den nya centrumanläggningen, på den pågående nyproduktionen längs Sollentunavägen, byggnationen av torget, uppfräschningen av Malmvägen och satsningen på det nya rättscentrum.


Under hösten kommer Tureberg torg att byggas. Torget kommer att bli en attraktiv mötesplats för Sollentunaborna. Redan fredag nästa vecka, klockan 12.00 den 20 augusti, öppnar Folkpartiets valstuga där. Välkommen!


Såväl bostadsrätter som hyreslägenheter byggs nu längs Sollentunavägen. Husen kommer bidra till att vi får en levande stadsgata.


Sollentuna kommun genomför just nu en satsning för en renare och mer trivsam kommun. I denna satsning ingår bland annat nya papperskorgar som förhoppningsvis ska bidra till att mindre skräp hamnar på marken.

Välkommen till valrörelsen!

Efter några veckors uppladdning drar nu valrörelsen igång. Valrörelsen kan beskrivas som mötet mellan invånarna och de som söker uppdraget att under de kommande fyra åren få förmånen att före delas talan – politikerna!

Folkpartiet rivstartar och du kan nu beskåda Folkpartiets toppkandidater på affischpelare runt om i kommunen. Med raka budskap förmedlar vi vad vi anser är den rätta vägen för Sverige. Bland annat anser vi att lärlingsjobb är ett bra sätt för ungdomar att få in foten på arbetsmarknaden, att svenska språket är vägen till integration och att kärnkraft behövs för klimatets skull.


Europaparlamentarikern Marit Paulsen hälsar välkommen vid Sollentuna centrum.

fredag 9 juli 2010

Mitt besök i Almedalen

Ja, så var då ännu en Almedalsvecka snart till ända. Mer folk, fler utspel och fler seminarium än någon gång tidigare. Som DN skrev idag - man kan tro att det är val nu på söndag.

En annan reflektion är att valrörelsen 2010 tyvärr kommer att bli en tuff och småsmutsig valrörelse. Alla skall lova mer och när regeringen "bara" lovar tre nya miljarder till kommunerna (som inte ens bett om mer pengar) dundrar Maria Wetterstrand om hur sent och otillräckligt det är. Min tro är att det inte går att köpa väljare med löften om mer till allt och alla. Jag tror mer på att politikerna ska försöka beskriva vilket samhälle vi vill bygga för framtiden baserat på den ideologi som varje parti har och i större utsträckning bör tala om.

Själv deltog jag på tre olika seminarier. Det första handlade om hur vi kan förebygga ungdomars risker att hamna i kriminalitet och utanförskap. På det andra seminariet diskuterades hur jämställdhetsarbetet kan ge konkreta resultat så vi inte måste vänta ett sekel till innan vi har ett jämställt samhälle. Det tredje seminariet handlade om hur alliansen kan bibehålla och vinna fler kommuner i valet.

Jag spenderade tre dagar i Visby. Det var intensiva dagar kan jag lova och det räckte för min del. Nu väntar lite ledighet innan det åter tar fart. Vi har en politik som bär och går att förklara, vi har en partiledare som är tydlig med vårt budskap vi har många bra kandidater i Sollentuna. Det är med stor tillförsikt vi kan möta väljarna i höst.

fredag 2 juli 2010

Vårdnadsbidraget efterfrågas inte

Sedan valet för fyra år sedan har Sollentuna liksom många andra kommuner valt att införa vårdnadsbidraget. Kristdemokraterna (KD) har drivit frågan om vårdnadsbidrag i ca 20 år och argumentet för införandet har bland annat varit att föräldrar ske ges möjlighet att spendera mer tid med sina barn.

Jag har aldrig trott att vårdnadsbidraget skulle bli någon hit och valde av den anledningen att gå med på att införa det i Sollentuna. Kristdemokraternas påstående att efterfrågan fanns kunde bäst besvaras av verkligheten och det fanns ett krav, att annan form av förskoleverksamhet inte skulle få påverkas. Om efterfrågan inte fanns, som jag trodde, skulle kommunens budget inte belastas nämnvärt. Det har visat sig att jag hade rätt. Endast ca 30 personer har valt att nyttja vårdnadsbidraget.

Jag anser att det är upp till föräldrarna själva att bestämma om det är kvinnan eller mannen som ska vara hemma med barnen. Däremot anser jag att samhället bör investera i att öka jämställdheten och uppmuntra män att vara hemma i större utsträckning. Detta sker inte via vårdnadsbidrag medan införande av jämställdhetsbonus är ett steg på vägen.

Det förs idag en diskussion om att höja ersättningen för vårdnadsbidraget för att tvinga fram en efterfrågan. Min uppfattning är att om staten har kapital som kan avsättas till barnomsorg bör detta i första hand riktas till förskolorna för att minska barngrupperna och förbättra den pedagogiska verksamheten. Ett vårdnadsbidrag på en fördubblad nivå får enligt min uppfattning negativa effekter på jämställdheten. Vi har fortfarande ett ojämställt samhälle mellan flickor och pojkar och mellan män och kvinnor, det skall vi motverka inte förstärka.

torsdag 1 juli 2010

Lägg ner polisnämnderna

Det finns idag 8 polismästardistrikt i Stockholms län och lika många polisnämnder. I polisnämnderna får politiker information om det polisiära arbetet i deras kommun. Polisnämnderna har ingen beslutanderätt varav deras funktion kan ifrågasättas.

Polisen bör inte spendera sin arbetstid i sammanträdesrum om mötena inte fyller någon funktion. De bör istället vara ute på gator och torg och fokusera på att klara upp brott. Polisnämnderna bör läggas ner och istället bör ett samverkansorgan inrättas mellan polisen och kommunledningen, där den politiska beslutanderätten finns.

Polisen ska självfallen informera politiker om deras arbete men det är viktigt att informationen kan användas i det faktiska arbetet. Ett tydligare samarbete mellan polisen och kommunledningar kan stärka det tryggetsförebyggande arbetet.

onsdag 23 juni 2010

Debatt hos fastighetsägarna

Här om dagen deltog jag i en debatt som Fastighetsägarna anordnade. Deltog gjorde även Kristina Alvendal (M), Roger Mogert (S) och Yvonne Ruwaida (MP). Debatten handlade om Stockholmsregionens utmaningar, t ex infrastruktur och bostadsbyggande. Stockholmsregionen växer med ett Göteborg på 20 år. Detta ställer stora krav på verksamheterna i vårt län och kräver god planering. Ett första steg är att vi i centrala Stockholm och kranskommunerna bygger ut infrastrukturen och bygger bort den getingmidja som idag finns i vår huvudstad. Bland annat måste Förbifart Stockholm byggas och tågtrafiken måste bli mindre känslig för störningar. Vi måste även bygga bostäder i samma takt som efterfrågan, det gör vi inte idag. Här är det viktigt att alla kommuner tar sitt ansvar, liksom staten.

fredag 18 juni 2010

Reservation för lärarlegitimation i SKLs styrelse

Ett land med höga framtidsambitioner måste satsa på sina lärare. Det handlar om en bra lärarutbildning, goda anställningsvillkor och möjligheter till fortbildning. Tyvärr har Sverige haft svårt att rekrytera ungdomar till läraryrket. Det har funnits stora brister i lärarutbildningen och lärarfortbildningen har varit eftersatt.

För att höja läraryrkets status har Folkpartiet länge drivit frågan om en yrkeslegitimation för lärare inom förskolan och skolan. En lärarlegitimation stärker yrkets identitet och är ett viktigt steg på vägen mot nationell likvärdighet. Vissa arbetsuppgifter, t ex betygssättning, och villkor, t ex fastanställning, ska vara förbehållna legitimerade lärare.

I remisspromemorian Legitimation för lärare och förskollärare föreslår nu regeringen att ett sådant legitimationssystem ska införas. Tyvärr har majoriteten i Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse avstyrkt förslaget. Detta är olyckligt.

SKL ska i sina beslut inkludera såväl utbildnings- som arbetsgivarperspektivet. I beslutet om lärarlegitimationer är min uppfattning att utbildningsperspektivet har blivit lidande och att arbetsgivarperspektivet har dominerat vilket är olyckligt.

Sveriges lärare behöver stöd och uppmuntran. SKL borde därför stödja regeringens förslag om yrkeslegitimation för lärare och förskollärare.

onsdag 16 juni 2010

Sollentuna ska bli en välstädad kommun

I måndags beslutade Sollentuna kommun att satsa 1 miljoner kronor på att förbättra städning och skötsel av offentliga miljöer. På många håll i kommunen är det stökigt och skräpigt vilket inte är acceptabelt. Det är viktigt att kommunen bidrar i arbetet för ökad trivsel. Samtidigt är det viktigt att våra kommuninvånare tänker på att inte skräpa ner.

måndag 14 juni 2010

Sollentuna kommun bygger friidrottshall

Idag fattade plan- och fastighetsutskottet beslutet att kommunen ska inleda byggandet av en friidrottshall på Sollentunavallen. Sollentuna gör därmed en stor satsning på friidrott och kommer att intensifiera samarbetet med bland annat löpargymnasiet och friidrottsförbundet.

Bygget av en inomhushall för friidrott är en naturlig utveckling av verksamheten på Vallen. Alla kommuner kan inte bygga hallar för samtliga idrotter och Sollentuna tar nu vårt regionala ansvar och bygger en denna anläggning, på en fantastisk plats. Det är även bra att Löpargymnasiet nu kan utveckla sin verksamhet.

Jag ser fram emot många spännande tävlingar på Vallen, såväl sommar som vinter.

fredag 11 juni 2010

Ytterliggare två järnvägsspår genom Sollentuna?

Igår kunde vi läsa i Dagens Nyheter att trafikverket nu arbetar med att få fram ytterligare 2 nya spår från Stockholm till Uppsala. Det är den ökade trafiken som nu gör att tillgången till spårbunden trafik inte kommer att räcka i framtiden. Det är självklart positivt att fler åker tåg och vi ska självklart bejaka och medverka till att göra det möjligt så än fler kan åka tåg. Däremot måste vi också se över konsekvenserna av olika lösningar och att det är realistiska lösningar innan vi säger bu eller bä.

Det föreslås ytterligare två nya spår via Järfälla och Sundbyberg där det idag finns två spår och ytterliggare två nya spår via Sollentuna där det redan finns 4 spår. Tvärspårvägen skall också fram. Det innebär ca 11 spår inne vid Karlberg. Detta och andra konsekvenser vill jag se lösningar på. Det är en diskussion vi skall föra med Länsstyrelsen och andra kommuner utefter sträckningen. Vi får anledning att återkomma.

Angående artikel i Mitt i Sollentuna

I veckans Mitt i Sollentuna kan vi läsa om Lennart Öhrn som är bestört för att kommunen endast erbjuder honom 790 000 kronor för mark på hans fastighet vid Frestavägen. Kommunen ska planlägga marken med anledning av utbyggnad av Väsjöområdet och på delar av Lennarts fastighet planeras park och vägar.

Enligt Lennart Öhrn har han tidigare erbjudits 12 miljoner för marken, ett bud som kommunen nu ska ha sänkt avsevärt. Den version som presenteras i artikeln är mycket missvisande och det är mycket information som exkluderas. Den fastighet som Lennart bor i idag har ett värde som klart understiger den värdeökning som en ny detaljplan ger byggrätt till. Denna detaljplan är dock inte fastställd varav det inte kan spekuleras i vad fastigheten kommer att vara värd i framtiden. Olika framtida lösningar kan inte räknas som inkomst förrän beslut är fattat. Jag vågar dock påstå att ett framtida marknadsvärde kommer att inbringa miljoner i vinst. Miljoner som bland annat kommer komma Lennart Öhrn till del.

Förhandlingar pågår nu mellan Lennart, kommunen och byggföretag. Målet är att hitta en uppgörelse innan sommaren. Kommunens förhoppning är att anta den nya detaljplanen under hösten 2010. Det är först när detaljplanen är antagen som det står klart vad Lennarts fastighet är värd och det är den rådande marknaden som avgör värdet – inte kommunen! Jag vågar dock försäkra att Lennart Öhrn inte kommer att bli satt på bar backe.

tisdag 8 juni 2010

Veikko får flytta

Igår beslutade socialutskottet i Vaxholms kommun att Veikko Virtanen ska få rätt att ställa sig i kö till ett finskspråkigt äldreboende. Det är ett steg på vägen och det är bra att kommunen i fråga nu viker sig och ser individen bakom ärendet. Det är en förutsättning för att värdiga beslut ska fattas.

onsdag 2 juni 2010

Veikko vs Vaxholm – jag håller på Veikko!

Veikko vs Vaxholm – jag håller på Veikko!

När kommuner och kommunalpolitiker glömmer att uppdraget utgår från att det är människor vi är satta att besluta vardagens villkor för drabbar det direkt enskilda individer. Ett sådant fall finns i Vaxholm. I Vaxholm finns en äldre man, Veikko Virtanen, som bara kan finska. Veikko har ingen att tala med då ingen på äldreboendet pratar finska. Han har därmed levt i en total tystnad och isolering under en längre tid. Vaxholm klarar inte sitt uppdrag som borde vara en självklarhet - att se till att kommuninvånarna får ett värdigt liv hela livet.

När kommuner som Vaxholm så totalt missat sitt grunduppdrag reagerar snabbt en stor folkopinion, vilket skett i detta fall. Det tycker jag är bra. Det leder dock till att vi politiker upplevs sakna empati och förståelse för invånarnas livsmöjligheter. Därför tar jag mig friheten att som ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd ha synpunkter på en specifik kommuns agerande.

Situationer som denna leder även till att staten inte längre anser att vi i kommunerna sköter vårt uppdrag och går därmed in och lagstiftar i fråga efter fråga med fullt folkligt stöd. Det är bra att staten tar ansvar men det är mindre bra att kommunerna blir mer och mer lika varandra. Det är ur invånarnas perspektiv bättre att det ser olika ut i kommunerna och att valfriheten bevaras.

Idag stödjer 18 236 personer gruppen Veikko vs Vaxholm på Facebook, och den växer för var minut. Jag hoppas att Vaxholms politiker tar sitt förnuft till fånga och ser till att Veikko får bo på ett boende där det finns finsktalande personal och helst även boende med finsk bakgrund. Veikko har rätt att leva livet hela livet!

torsdag 27 maj 2010

Besök hos KRIS Sollentuna

Igår var jag på besök hos KRIS (kriminellas revansch i samhället) Sollentuna och träffade deras ordförande Jana Gröhn. KRIS driver en imponerande verksamhet och når personer som myndigheter inte gör.

De som muckar från fängelset har en tuff tid framför sig. Trots att de tjänat av sitt straff så har samhället inte slutat döma. Personen i fråga har ofta svårt att få bostad och ett arbete och därmed ligger det ofta nära till hands att återigen hamna i den världen som är bekant – kriminalitet.

Samhället måste bli bättre på att ge de som avtjänat sitt straff en andra chans. Bland annat bör lönebidrag ges i större utsträckning så att arbetsgivare vill ta chansen och anställa tidigare kriminella. Det är även viktigt att personen i fråga ges möjligheten till en egen bostad. Vi ska även fortsätta att stötta organisationerna som fångar upp de som har de tufft.

måndag 24 maj 2010

Frivilligorganisationer ska förbättra tillträdet till arbetsmarknaden

Idag kunde vi läsa i våra morgontidningar att svenskarna är mer positiva än tidigare till invandring och flyktingmottagning. För att de nyanlända ska få en bra start i Sverige och integreras i samhället är det viktigt att de snabbt kommer i på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland nya svenskar är hög och vi måste finna nya vägar för att fler ska komma i arbete.

Idag presenteras en överenskommelse mellan SKL, regeringen och den idéburna sektorn som förhoppningsvis kommer att leda till att fler jobb skapas. I överenskommelsen åtar sig SKL att på olika sätt stötta sina medlemmar i lokal samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer. Bland annat kommer framgångsrika samarbeten att lyftas fram. Det är även viktigt att andra aktörer involveras för att samarbetet ska bli lyckosamt t ex Arbetsförmedlingen som är involverade i kommunens arbete med flyktingmottagning.

SKL:s engagemang i dessa frågor bottnar i att vetskapen om att ett gott samspel mellan offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centrala för en god samhällsutveckling. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och för lokal och regional utveckling.

Organisationerna är också ofta sociala mötesplatser och utgör en grund för mellanmänsklig tillit. Detta bidrar till social sammanhållning vilket är viktigt i människors liv, inte minst för att skapa tillhörighet till det lokala samhället.

Efter sommaren kommer SKL att inleda en kartläggning som syftar till att ta fram goda exempel på samarbeten mellan kommun och organisationer.

fredag 21 maj 2010

Invigning av Attunda tingsrätt

Idag invigdes Attunda tingsrätt. Jag hade äran att hålla tal. Här kan du läsa det:

Runt år 1000 börjar en centralmakt växa fram i Uppland. Centralmakten hanterade krigsväsende, religion och rättsskipning.

På denna tid bestod Sollentuna av 24 gårdar och ingick i ett område, benämnt hundare, som i sin tur var del av folklandet Attunda. Området Attunda sträckte sig från södra Uppland till Södra Roslagen.

Sollentuna hundare hade egen lagsaga, egen lag, fram till 1296.

Under slutet av 1700- och början av 1800 talet hölls Sollentuna ting vid Rotebro gästgivargård. Därifrån var det inte långt till Sollentuna häradsallmänning där galgen stod och de dödsdömda avrättades.

Detta berättar i korthet att när en centralmakt växte fram i Uppland i slutet av vikingatiden var Sollentuna en viktig plats som hade en egen lag efter vilken man dömde. Med andra ord har Sollentuna i princip en obruten 1000-årig tradition av rättsskipning.

Att i demokratiska beslut där varje individ har en röst besluta spelreglerna för vårt gemensamma samhälle är själva grunden för ett civiliserat samhälle. En domstol uppfattas av många som en dömande inrättning. Men en domstol är till för att också skydda människors rättigheter och få sin sak prövad av en fristående domstol. Det är det finaste man kan bygga ett samhälle på som värnar varje enskilds rätt oavsett ursprung, religion, sexuell läggning eller kön.

Det har näst intill varit en total politisk enighet när det gäller byggande av inte bara en ny domstol i Sollentuna Centrum utan även hela det rättcenter som nu är under uppförande. Nu knyter vi återigen samman de geografiska områden som under vikingatiden hade gemensamma lagar.

Gestaltningsmässigt försvarar domstolsbyggnaden väl sin plats och man vågar säga att det är en vacker byggnad. Hela rättcentret faller väl in i det framtida Sollentuna centrum som snart är klart.

Många invånare känner idag en otrygghet och många brott tar för lång tid att få igenom hela rättsystemet. Kan vi från Sollentuna kommun medverka till att effektivisera hela rättskedjan genom att vi sagt ja till ett modernt rättcentra i vår kommun bidrar vi till att alla brottsoffer och andra invånare kan känna sig tryggare. Det är ju det vi har ett rättsystem till. Det känns otroligt bra att vi i Sollentuna har haft möjlighet att bidra till detta. Varmt välkomna till Sollentuna!

måndag 17 maj 2010

Ingen kvinna ska dö förgäves

Imorse läste jag på DN Debatt att 40 procent av alla kvinnor som polisanmäler brott begånget av nuvarande eller tidigare partner gör ytterliggare anmälan inom 4 år. Detta är inte acceptabelt. Kvinnor som anmäler brott ska få stöd och hjälp samt vi måste bli bättre på att se till att männen som begår brott inte gör det igen.

Som ledamot i polisstyrelsen har jag idag lagt ett förslag om att en haverikommission ska tillsättas när en kvinna mister livet till följd av att hon utsatts för våld av en partner/expartner. Det är en tragedi när detta inträffar och vi måste arbeta för att det inte händer igen.

Jag har även efterfrågat en redogörelse om polisens arbete för våldsutsatta kvinnor. Om polisen saknar redskap för att klara arbetet eller om det finns brister i organisationen måste detta åtgärdas snarast.

onsdag 12 maj 2010

De rödgröna vill straffbeskatta Stockholmarna

Det blir bara tokigare och tokigare. Först går den rödgröna oppositionen ut och säger att de ska höja skatten om de vinner valet i höst. De påstår samtidigt att det inte kommer att drabba vanligt folk. Detta måste innebära att vi i Stockholms län inte är vanligt folk för det verkar vara vi som ska betala för den bidragpolitik som de rödgröna vill driva.

När det nu uppdagas att det är vanliga människor som kommer att drabbas av den höjda fastighetsskatten så säger Östros (S) att gränsen för beskattning av fastigheter måste höjas. Detta är dock inte förankrat hos samarbetspartierna. Ett exempel på att det kommer bli svårt att få igenom i den rödgröna röran är Wernerssons (MP) uttalande; att boende i villa ska låna upp eller sälja fastigheten om man inte har pengar.

Hur många ovanliga människor tror oppositionen att det finns? Sanningen är ju att det är ca 8% av Sollentunas husägare som drabbas av höjda fastighetsskatter. Och med den hastighet våra fastighetsvärden ökar så kommer den siffran att växa i snabb takt. Bättre att redan den 19 september rösta bort förslaget om höjda fastighetsskatter!

tisdag 11 maj 2010

Europadagen på Stallbacken

I söndags firade Folkpartiet Europadagen på Stallbacken. Vi besöktes bland annat av riksdagskandidaten tillika Radioteaterns f.d. chef och årets Europé Jasenko Selimovic. Det förekom bland annat diskussioner om den ekonomiska krisen i Grekland, Euron och skolan.

Folkpartiet är ett Europavänligt parti. Vi är övertygade om att vi i Sverige gynnas av att vara med i den Europeiska gemenskapen. Det är inte bara en konkurrensfördel för våra företag, det öppnad även dörrar till den internationella arbetsmarknaden. Folkpartiet betonar alltid hur viktig skolan är. EU öppnar dörren till omvärlden och om inte vi satsar på utbildning så riskerar våra ungdomar att konkurreras ut. Med folkpartiets skola kommer våra ungdomar att vara eftertraktade!

Jag och Jasenko Selimovic

fredag 7 maj 2010

Nytt läraravtal

Så kom då äntligen en uppgörelse med lärarorganisationerna. Det är bra! Avtalets resultat blev exakt så som jag redan från början förutspådde att det skulle sluta. Det bud och den stil som SKL gick fram med hade enligt min mening aldrig en chans till framgång. Skolan behöver förnyas och få en mer modern organisation för att möta framtidens utbildningsbehov.

De förändringarna som behöver göras är att minska byråkratin för att öka lärarnas tid med eleverna och se över lärarnas arbetssituation.

Skolan kommer de närmaste åren att ställas inför stora förändringar. Till glädje för eleverna och lärarna. Förändringar sker i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ansvaret för att det fortsatta förändringsarbetet kan fortgå ligger på såväl SKL som lärarorganisationerna. Jag hoppas nu det arbetet tar ny fart!

torsdag 6 maj 2010

Vinst i privata förskolor engagerar med all rätt!

Hur kan förskolor gå med stora vinster? Det är en intensiv och mycket intressant debatt som pågår. Det handlar om våra minsta barn och våra skattepengar. Två områden som engagerar. Frågan blir än mer intressant om man tänker på att de avknoppade förskolorna, oavsett om de sålts för billigt, ändå har en skuld till kommunerna som inte den kommunala förskolan har. Det är trots allt ytterligare en utgift.

De flesta kommunerna låter föräldrarna yttra sig över kvaliteten på förskolorna. Min erfarenhet är inte att privata förskolor får sämre omdömen i kvalitetsmätningar. Förskolepengar ökar föräldrarnas möjlighet att påverka då de kan flytta sitt/sina barn om de är missnöjda med verksamheten. Denna möjlighet utnyttjas däremot inte i någon större utsträckning.

Sanningen är att även många kommunala förskolor går med vinst, eller överskott som det kallas i den offentliga verksamheten, vilket ingen pratar om. Vi måste våga ställa frågan om det är för mycket pengar i systemet?

SKL gör sedan flera år öppna jämförelser där man inte finner något självklart samband mellan insatta pengar och kvalitet. Som en av många politiker som skall handskas med både barnens och personalens rätt till bra kvalitet inom både förskolan som skolan, samt hanteringen av skattemedel, har jag bett SKL att utreda frågan; Varför går privata aktörer med större vinst än de kommunala? Finns det något vi som ansvarar för det offentliga kan lära och förändra för att höja kvalitén?

onsdag 5 maj 2010

Alliansen satsar på kommunens ungdomar

Alliansen i Sollentunas ansvarsfulla politik har lett till att kommunens går med överskott. En del av överskottet har vi idag beslutat ska satsas på kommunens ungdomar. Kommunens tjänstemän har fått i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att erbjuda samtliga 600 personer som ansökt om sommarjobb arbete under 3 veckor. Idag har kommunen möjlighet att erbjuda 80-100 jobb.

Det är angeläget att våra ungdomar får ta del av arbetslivet. Det är en viktig erfarenhet inför mötet med framtida utmaningar.

Utöver de kommunala jobben ges ungdomarna möjligheten att själva söka arbete hos privata aktörer, kommunen står för en del av lönekostnaden. Jag är övertygad om att en kontakt med det privata näringslivet är positivt och kan inspirera till framtida yrkesval.

onsdag 28 april 2010

Kommunerna skall få mer pengar! Varför?

De rödgröna skall om de vinner valet skicka ytterligare 12 miljarder till kommunerna under de kommande två åren. Låter kanske bra men kommunsektorn har repat sig ovanligt snabbt efter den ekonomiska krisen. I år räknar Sveriges kommuner och landsting (SKL) med att sektorn går med ca 18 miljarder i överskott. Nästa år beräknas överskottet bli ca 3 miljarder.

Det är inte pengar som fattas nu. Det är idéer på hur vi skall kunna leverera välfärd när vi snart har arbetskraftsbrist och kostnader som framöver blir orimliga om vi fortsätter med allt lika som nu. Då är inte ytterligare pengar medicinen.

Skall dock sägas att Sveriges kommuner har mycket olika förutsättningar så en del kommuner ha det tufft men en stor del överbeskattar just nu sina invånare.

Kommunsektorn har aldrig avstått från att begära mer pengar när så behövs. Nu finns inget sådant krav utan det rimliga är att följa utvecklingen och just nu avvakta.
Utjämningssystemen kanske är för tröga men en del kommuner behöver också se över sina utgifter.

tisdag 27 april 2010

Första spadtaget på torget

Idag togs första spadtaget på den nya torget invid Sollentuna centrum. Som ordförande i planerings- och fastighetsutskottet fick jag äran att köra grävmaskin. Upprustningen kommer att kosta ca 40 miljoner varav kommunen står för hälften. Torget kommer delvis att stå klart hösten 2010.tisdag 20 april 2010

Besök vid husvagnsboendet

Jag har tidigare skrivit på bloggen om att det finns flertalet personer som bor i husvagnar i Sollentuna kommun. Kommunen har erbjudit dessa personer boende och andra insatser men vi har inte lyckats nå alla. Idag bor dessa personer på en parkeringsplats vid Danderydsvägen. Jag besökte platsen idag och träffade en av personerna som bor där och förklarade att kommunen inte accepterar att de bor där. För det första är det inte ett värdigt boende, för det andra stökar de ner och dessutom stör de boende i området.

KvinnohjärtatFör några veckor sedan tilldelades jag kvinnohjärtat, en utmärkelse som kvinnojouren i Sollentuna delar ut. Elisabeth Nemert (mitten) från kvnnojouren delade ut kvinnohjärtat till mig själv samt polisen Christina Nilsson.

Fega sossar sviker vår region

Socialdemokraterna orkar nu inte besluta om en av regionens viktigaste tillväxtfaktorer - förbifart Stockholm. Man vill slippa striden med miljöpartiet och vänstern och ber väljarna lösa ett rödgrönt problem.

Regionen måste ha både förbifarten som kollektivtrafik om vi skall ha en sammanhållen arbets- och bostadsmarknad. Enbart kollektivtrafik löser inte regionens problem. Den norra delen av länet kommer möjligen snabbare växa ihop med Uppsala men hur stora skillnader kan vi ha mellan norra och södra delen av länet.

fredag 16 april 2010

Orimligt om det demokratiska samtalet tystnar på gymnasieskolorna

Skolverket har beslutat att skolor måste ta in alla eller inga politiska partier inför höstens val. Det riskerar att det demokratiska samtalet uteblir för många förstagångsväljare därför att många rektorer vägrar släppa in Sverigedemokrater och andra ytterlighetspartier. Jag har viss förståelse för rektorerna men konsekvensen blir orimlig. Demokratins arbetsredskap för att förhindra rasistiska och främlingsfientliga partier är debatt och samtal där skillnader öppet redovisas. Tystnad är det sämsta vapnet mot rasism.

Det är en demokratisk skyldighet att lyfta fram skillnader mellan partier och därigenom visa att alla partier inte tror på alla människors lika värde. Då kan man inte stänga de få mötesplatser som finns även om det ställer till det.

torsdag 15 april 2010

Åtgärder mot olagligt boende

Sollentuna kommun har under flera år haft ett antal människor boende i husvagnar olagligt uppställda på flera platser i kommunen. Jag vill påstå att ingen kommun lagt ner så mycket tid resurser som Sollentuna för att hitta lösningar till ett värdigare boende för dessa individer. Ingen kommun har heller lyckats så väl som Sollentuna. Det stora problemet har dock varit att ett antal individer inte vill ändra sitt boende trotts att kommunen erbjudit dem olika alternativ. Det är inte ok och direkt olagligt att bete sig som dessa individer gör.

Under vintern har några av dessa personer accepterat kommunens erbjudande och haft annat boende. Nu när värmen återkommer flyttar de tillbaka till husvagnarna. När detta skrivs har de slagit sig ner i Edsberg i anslutning till skola, bostadsområde och Danderydsvägen.

Vi kommer i nästa vecka sätta in samlade åtgärder för att tillsammans med polis, socialtjänst och eget vaktbolag se till så störningen blir så kraftig så de måste flytta från Edsberg. Det kan inte vara rimligt att över så lång tid ta sig fri tillgång till kommunala resurser utan att själv försöka ändra sitt beteende.

Hemlösa och människor boende i husvagnar är rimligen ett regionalt ansvar som solidariskt borde lösas. Idag är det enskilda kommuner som tvingas lösa frågan. Det riskerar bli ett spel som inte gagnar de människor som av olika anledningar tappar möjligheten att ta ansvar för sitt eget liv.

fredag 9 april 2010

Ljusare tider för kommunernas ekonomi

Inga mer pengar till kommunsektorn meddelade Anders borg på ett möte i veckan. Det var Borg som inbjudit SKL:s arbetsutskott och redogjorde för regeringens syn på ekonomin. Jag kan hålla med. Vi har kommit på fötter mycket snabbare än någon kunde tro efter en kraftig lågkonjunktur. Det något paradoxala är att de 17 miljarder kommunsektorn fick extra för år 2010 enligt prognoserna kommer att vara sektorns överskott för samma år. Vi som då krävde mer pengar kunde inte förutse den snabba återväxten i ekonomin.


Sollentuna har känt av lågkonjunkturen i mycket liten utsträckning. Våra invånare som har jobb har fått höjda löner, kraftiga skattesänkningar och snart sagt obefintliga räntor. Men i andra delar av landet som inte har tillväxt så har man drabbats mycket hårdare. Sverige är ett mer tudelat land nu än tidigare och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. De utjämningssystem som idag finns måste reagera snabbare om inte klyftan skall växa.

fredag 2 april 2010

Folkpartiet lämnar förhandlingarna i SKL vad gäller läraravtalet

En förhandling mellan två parter måste bygga på förtroende, uttalar Lennart Gabrielsson 3:e vice ordförande i SKL:s styrelse. Något sådant förtroende finns inte nu mellan parterna. Det är nu tredje avtalsrörelsen som striden om lärarnas arbetstid återkommer. Det är djupt olyckligt och fördjupar krisen mellan lärarfacken och SKL.

Folkpartiet lämnar nu förhandlingarna vad gäller lärarnas avtal. För de som vill göra en arbetstidsomläggning finns redan idag, i det centrala avtalet, möjlighet att göra lokala uppgörelser. Att centralt dirigera, i ständig strid med facken, har vi aldrig trott på.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Folkpartiets uppfattning är att de skall ha ett snabbt avtal och förhandlingarna skall ske så att förtroendet återskapas mellan parterna. Det var vår ambition vid förhandlingsbordet. Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling.

Vårt bestämda råd är att genomföra ett avtal som inte innehåller arbetstidsomläggning och efter avtalets tecknande aktivt arbeta för att återskapa förtroende parterna emellan, uttalar Lennart Gabrielsson.
måndag 29 mars 2010

Förbifart Stockholm är bra för Sollentuna

Förbifart Stockholm bidrar till att regionen kan fortsätta växa och är till nytta för hela landet. Det gäller också Sollentuna kommun som kommer att ha nytta av att förbifarten byggs. Genom att trafik flyttas från centralt belägna E4:an till förbifarten så åker färre bilar genom centrala Sollentuna. Detta gör i sin tur att partikelhalterna minskar vilket gör luften i våra bostadsområden bättre.

Förbifarten har genomgått en noggrann miljöprövning och hänsyn har tagits till regionens miljövärden. Bland annat kommer bullerspridningen att begränsas och intrång i miljöområden undviks då stora delar av vägen byggs i tunnlar. Det kommer att satsas 28 miljarder kronor på bygget av förbifart Stockholm. Samtidigt som denna satsning görs är det viktigt att utvecklingen inom bilindustrin fortsätter så att de bilar som åker på den nya förbifarten är skonsamma mot miljön.

Stockholmsregionen är viktig och likaså dess utveckling. Vi tar också ett tydligt ansvar för miljön. Bygget planeras komma igång 2012. Den rödgröna oppositionen är delad i frågan om förbifarten. De har inte lämnat besked om vad som händer med Stockholms infrastruktur om de vinner valet. Kommer socialdemokraterna att vika sig för miljöpartiets krav om att stoppa vägsatsningen? En sak är klar, om alliansen får förnyat förtroende blir förbifart Stockholm verklighet.

torsdag 25 mars 2010

Utveckla Naturskolan!

Folkpartiet anser att Naturskolans verksamhet kan utvecklas och nå en större målgrupp. Bland annat bör kommunala tjänstemän utbildas kring ekologi och klimatstrategin men även företag bör erbjudas utbildningar inom miljöområdet.
Naturskolan i Sollentuna är en av Sveriges äldsta naturskolor. Naturskolan, som är belägen i naturreservatet på Järvafältet, bidrar till att förstärka den hållbara utvecklingen och ökar intresset för naturvetenskap hos våra barn och ungdomar.
De flesta skolbarn i Sollentuna har fått sina ekologiska kunskaper där och ett frö har såtts till fortsatt intresse för vård av natur och miljö.
Vi har alla ett ansvar gentemot miljön. Kommunen har dock ett övergripande ansvar för att se till att kommuninvånare har de kunskaper som krävs för att göra miljövänliga insatser.
Vi måste bli mer miljösmarta och för det fodras kunskap. All vår erfarenhet visar att människor vill bli mer miljövänliga bara de får handfasta tips på hur.

torsdag 11 mars 2010

Huliganer ska inte få förstöra fotbollen

Om vi inte tar nya krafttag mot huliganerna kommer de att ta livet av fotbollen. Då talar vi inte bara om spelarna utan även åskådarna kommer att fråga sig om de vågar gå på matcherna. Den fd Hammarbyspelaren Sebastián Eguren har nyligen skrivit på för AIK och enligt ett antal Hammarbyhuliganer skulle han inte ha gjort det. Igår tog de sig in på Skytteholms IP under en träning för att hota Eguren, skriver svenska dagbladet. Flera av dessa huliganer är kända av polisen och jag tycker att nästa gång AIK spelar match så ska den/de som dömts för ett huliganbrott vid samma tidpunkt som matchen spelas, vara skyldig att anmäla sig på en polisstation på annan ort. Denna påföljd finns i dag i Storbritannien, där den tillämpas med framgång. Ett annat koncept, som Folkpartiet har drivit tidigare, handlar om att bussa busarna så långt från matchen som möjligt. Det är naturligtvis också en bra lösning men inget behöver utesluta det andra. Huliganerna ska inte tvinga vare sig spelare eller åskådare från att engagera sig i fotbollen. Det vore att abdikera från vårt samhällsansvar att tillåta en sådan utveckling.

Busschaufför vägrar två tolvåriga flickor åka med bussen!

I går onsdagen den 10/3 kl. 19.15 vägrar en busschaufför på linje 604 att ta ombord två flickor på 12 år. Skälet var att klockan var 15 minuter över nitton då deras skolkort går ut. Flickorna hade varit i badhuset i Täby och badat för länge. Men att en mörk kväll vägra två tjejer med blött hår åka med för att de slarvat med 15 minuter tycker jag är uppseendeväckande. Inte minst denna vinter kanske SL skulle vara lite mer ödmjuka när det gäller frågan om att hålla tiden. En försening på 15 minuter skulle många resenärer se som en framgång.
Jag kan självklart tillstå att tjejerna skulle ha hållit tiden, kunnat ha haft en SL-remsa som reserv för att säkra sig mot tidsslarvet. Priset de fick betala var att stå och frysa under tiden morfar, det är jag det, åkte och hämtade dem och att deras bild av SL som företag inte förbättrades.
Regler är självklart till för att hållas men med lite medmänsklighet och empati blir det bättre för alla!

torsdag 4 mars 2010

Bullrigt i Sollentuna

En av Sollentunas största miljöstörningar är buller. Det handlar om tågen, flyget och vägarna som alla påverkar ljudnivån särskilt utomhus. Ett visst mått av buller är oundvikligt i en storstadskommun som Sollentuna men det betyder inte att vi ger upp möjligheten att påverka de statliga myndigheterna på alla sätt vi kan. Arlanda är en bov i dramat ur bullersynpunkt men flygplatsen är också viktig för regionen. Luftfartsverket (LFV) ansöker nu om nytt miljötillstånd och samråder därför med berörda kommuner. Vårt svar till (LFV) innehåller bland annat att kommunen är angelägen om att bullerstörningarna från flyget generellt behöver minska och att hänsyn bör tas till i vilken mån boende störs av buller från motorväg och järnväg. Här har vi också lagt till, utöver vad kontoret föreslagit, att bullermätningar ska göras från fasta mätstationer och resultatet redovisas offentligt, ett förslag som Josefin Silverfur fört fram.

fredag 26 februari 2010

Sollentuna bio

Bions öde är inte över än. Igår beslutade kultur- och fritidsnämnden att be kommunstyrelsen att ta över ärendet. Alla är intresserade av att finna en lösning på en fortsatt bio som ett kulturinslag i vårt nya centrum. Hur en sådan lösning kan komma att se ut vet ingen idag. Det handlar väl om god vilja från två parter. Min uppfattning är att den grundinställningen ändå finns.

onsdag 24 februari 2010

21 stuprör utan hängränna...

SvD skriver idag om att polisens anmälningssystem inte är nationellt sökbart, en polisman i Stockholm som vill undersöka om anmälningar om identiska brott begåtts i granndistriktet Uppsala län, måste söka tillstånd först eftersom polisen har 21 olika databaser dvs en för varje polismyndighet och det har visat sig att det är 21 stuprör utan hängränna. Jag ställer mig bakom Folkpartiets krav på en polismyndighet i Sverige. Det finns klara vinster i en sådan förändring eftersom det uppenbarligen är väldigt svårt att få de 21:en att samarbeta. Hade det varit möjligt att dela utredningsmaterial och se varandras DNA-prov hade mordet på Engla i Dalarna kanske inte behövt inträffa. Polisen är en nationell angelägenhet och vi, liberaler som är för ett europeiskt FBI eftersom landsgränser utgör hinder vill börja med att sudda ut våra egna länsgränser.

måndag 22 februari 2010

Edsbacka krog - förblir krog!

Det är mycket glädjande att Edsbacka, som är Sveriges äldsta krog, förblir en krog och med hög kvalitet, tycker jag. Genom en uppgörelse med Keiser fastighetsbolag, som verkat i Sollentuna i mer än 50 år, har kommunen försäkrat sig om att den höga kvalitet som gjort Edsbacka krog känt världen över ska finnas kvar och den unika kulturmiljön i Edsbergsparken bevaras.
En uppgörelse mellan Keiser fastighetsbolag och Stockholms fisk, som bland annat äger Ulla Winbladh och Wedholms fisk, säkrar den fortsatta krogverksamheten och är den bästa fortsättningen man kan tänka sig efter Christer Lingström.

fredag 19 februari 2010

Alla kommuner måste ställa upp!

Med anledning av det som socialdemokraterna Luciano Astudillo och Anders Lago skriver idag på DN debatt vill jag göra en kort kommentar: Flyktingmottagandet i Sverige ska ställa krav på nyanlända att själva ta ansvar för den egna försörjningen. För att ge flyktingarna en bra start i Sverige i tider av stora flyktingströmmar är det bäst om alla kommuner ställer upp och deltar i mottagandet. I dag får Malmö, Göteborg och Södertälje ta ett alltför stort ansvar.

måndag 15 februari 2010

Effektivare polis=ökad trygghet

Maria Abrahamsson skriver idag på Dagens Nyheters debattsida om att skattebetalarna riskerar att få skjuta till ytterligare miljarder till Rakelprojektet. Jag tycker att det är viktigt att kommunikationssystemet (RAKEL) fungerar och är heltäckande. Det måste också finnas handdatorer i varje bil så man kan rapportera direkt från platsen/bilen vilket kommer att spara mycket tid för den enskilde polisen. Ställ sedan tydliga krav på hur lång tid en avrapportering får ta. Det finns ytterligare en rad åtgärder man kan vidta men detta skulle vara en bra början. En vassare poliskår med de nödvändiga tekniska förutsättningarna kommer att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla.

Utvärdering är alltid viktigt!

Lagen om valfrihet (LOV) har införts i hemtjänsten i Sollentuna. Nu finns det ett antal företag som kunderna kan vända sig till för att få denna service. I kommunfullmäktige senast så fördes en debatt om att lagen måste följas upp. Självklart är det så att verksamheten oaktat om den bedrivs i privat eller kommunal regi ska utvärderas och följas upp. Oavsett om man är kund, konsument eller skolelev så är möjligheten att kunna välja viktig och den utvecklar verksamheten, tycker jag. Det pengsystem som finns och som innebär att man får pengar för varje person i verksamheten gör att alla måste göra en extra ansträngning om man vill vara säker på att bli vald. Den personal som jobbar inom den offentliga sektorn har fått fler arbetsgivare att välja på. Det borde rimligen göra arbetsgivaren till en bättre sådan i den konkurrens som då uppstår om personalen.

onsdag 10 februari 2010

Ständig förändring

Jag lyssnade nyligen på en intressant föredragning som handlade om förnyelsen av Sollentuna Centrum. Socialantropolog Victoria Walldin berättade om hur människor runt Turebergs Torg upplevt och upplever den förändring som just nu pågår. En slutsats som man kan dra är att när till exempel Sollentuna Centrum stod klart så upplevdes det positivt. Det är i och för sig inte så konstigt att människor inte uppskattar att bo på byggarbetsplats men roligt att höra att Sollentuna Centrum är uppskattat. Victoria berättade också om den vi och dom-känsla som funnits angående Satelliten men konstaterade att ungdomarnas nyfikenhet i mångt och mycket tog överhanden när invigningen väl var avklarad. Förhoppningsvis blir det många med olika sorters bakgrund som kommer att hänga där framöver. Hon pratade också en del om den ”mur” som järnvägen utgör mellan det ”rika” och ”fattiga” Tureberg men att upprustningen av Malmvägen tagit udden av det hela.

måndag 1 februari 2010

Fler poliser i Stockholm

Oavsett väder kommer nu fler att befinna sig i terrängen och det i form av poliser. Stockholmspolisen tog för en vecka sedan emot 227 nya polisaspiranter och totalt beräknas 478 nya polisaspiranter tas emot av polismyndigheten under år 2010. Bland de 227 aspiranterna är andelen kvinnor rekordhög, 42 %. Medelåldern är 28 år och ca 15 % har utländsk bakgrund. Nu har vi det antal poliser vi behöver och de måste leverera eftersom risken för att åka fast måste öka och därigenom minskar brotten och tryggheten ökar.

fredag 29 januari 2010

Var ska lokala beslut fattas? I Rosenbad eller lokalt?


Miljöministern vill skärpa kraven på grönområden och ge kommunerna ökat stöd i sin planering av grönområden. Det låter bra men det riskerar en styrning som kan motverka miljösyften och mål. Jag tror att alla är mycket angelägna om att barn som vuxna vill ha tillgång till grön- och rekreationsområden liksom lekplatser inom rimligt avstånd. Kommunerna har planmonopol vilket ger oss den makt vi behöver för att utföra plan- och bygglagens (PBL) intentioner, nämligen en rimlig avvägning mellan olika intressen. Det hör bäst hemma på den lokala nivån. I en del områden måste man återskapa eller nyskapa grönområden. I andra delar av landet måste man leta efter invånare. I min egen kommun Sollentuna, norr om Stockholm, har vi en tredjedel bebyggelse, en tredjedel vatten och en tredjedel natur. Det kallas tätort.
En del befintliga grönområden måste förstärkas för att tåla ökad användning och en del måste ge vika för bebyggelse. Det finns olika miljömål som måste vägas samman. En förtätning av tätorterna ger bättre möjlighet till kollektivtrafik och fjärrvärme vilket är ett viktigt mål att uppfylla om vi ska kunna minska CO2 utsläppen alternativet är utglesning av bostadsbebyggelsen.
Samtalet mellan lokalpolitikern och lokalbefolkningen är den rätta platsen för olika avvägningar. Kraven och makten för politiken finns redan till stor del i PBL.
Sist gäller för lokalpolitiker som för ministrar en utvärdering på valdagen vart fjärde år och den är troligen överlägsen skärpta direktiv vad gäller en sammantagen möjlighet till livskvalitet.

onsdag 27 januari 2010

Bedrövlig snöröjning

Tur att det inte är val i januari. Ingen majoritet skulle överleva oavsett parti. De senaste åren har något skett d v s att när man snöröjer är tydligen första prioritet att inte plogbladet ska slitas. Man kör med plogbladet en bit upp. Det leder till att det blir snö kvar som blir till is i botten och modd över. Så ser det just nu ut i både Sollentuna, Stockholm med flera kommuner. Nu kommer det dessutom mer snö som lägger sig på detta. Snacka om isbildning och modd med resultatet att risken för benbrott är stor.
Fattas det politiska beslut om hur ett plogblad ska skötas låt oss veta det. Annars blir det bakläxa till snöröjarna.

Våra äldre vågar inte under rådande omständigheter ta sig ut vilket självfallet inte är rimligt.
Jag har bett vårt kontor kolla vad som kan fattas för att vintern inte hindrar äldre och andra att våga sig ut. Jag förstår att inte alla ytor kan tas på en gång men att nu efter mycket långt uppehåll av snöfall fortfarande, på mycket frekventa gångstråk, ha isknölar och modd är orimligt.

Sollentuna mer tillgängligt

Sollentuna kommun har tillsammans med handikapprådet genomfört förändringar för att undanröja en del hinder för att göra kommunen tillgänglig. Det är först och främst det som kallas lätt avhjälpta hinder men som betyder mycket för många som nu är åtgärdade. Det är klart under 2010 och har kostat ca fyra miljoner kronor. Dessa projekt låg under vad vi kallat prio 1.
Sollentuna kommun är ännu inte tillgängligt för alla på alla platser men jag är lite stolt ändå över att vi kommit så här långt och att vi har en inventering klar över vad som också återstår. Jag pratade nyligen med ansvarig handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting och då redovisades att ca 150 kommuner inte ens inventerat åtgärder för prio 1. Det återstår mycket och det ska vi självklart gå vidare med. En plan för detta bör upprättas och genomföras i samband med de ombyggnader och återinvesteringar vi gör i våra fastigheter.

tisdag 19 januari 2010

Vem vinner valrörelsen?

Valrörelsen vinns av den eller de partier som tydligt kan berätta vad de vill göra för att ge människor möjlighet att påverka sin egen vardag och som för en rättfärdig politik även för de som inte av egen kraft eller förmåga för stunden orkar ta eget ansvar. Och som tydligt ser miljöhoten men också levererar möjliga lösningar. Utbildning, tolerans och förmåga att se kvalité i olikheter är vägen till alla människors lika värde. Folkpartiet rymmer detta och mycket mer av de förutsättningar som behövs för att göra ett bra val och därigenom bygga vidare på ett ännu mer liberalt Sollentuna.

måndag 18 januari 2010

Törnskogsmossen bebyggs inte!

Än en gång vill jag förtydliga att det inte kommer att byggas på Törnskogsmossen (något som Mitt i Sollentuna felaktigt hävdat) och att det heller aldrig varit avsikten. Tvärtom har Sollentuna kommun restaurerat ett antal våtmarker. För en tid sedan inventerades kommunens våtmarker och 111 av dessa ansågs skyddsvärda. Den mark som ligger intill den tänkta bebyggelsen är sk fuktig skogsmark och har inte kvalificerat sig för att betraktas som skyddsvärd mark. För några veckor sedan uttalade oppositionsrådet i lokaltidningen att han ansåg att det var fegt att inte göra en miljökonsekvensbeskrivning av området i alla fall. Oppositionsrådet deltog på mötet som tog upp frågan i morse men inte heller denna gång framfördes några politiska krav. Naturchef Rikard Dahlén höll en föredömlig dragning i ärendet och jag måste säga att det vore mer än lovligt korkat att inrätta naturreservat för att sedan bygga bostäder i det. Nej, jag tänker inte göra avkall på de naturreservat och skyddszoner som jag varit med och beslutat om.

fredag 15 januari 2010

Euro eller inte?

Frågan om eurons vara eller inte vara i Sverige har tagit ny fart. Det är glädjande! I går skrev tre allianspartier om euron och i dagens DN skrev Calmfors positivt om införande av euron i Sverige. Folkpartiet har varit pådrivande i frågan och fått allt starkare stöd i opinionen. Folkpartiets ståndpunkt är tydlig. Vi vill både folkomrösta och införa euron under nästa mandatperiod men statsministern vill ha ett ja från socialdemokraterna först. Det är trist att låta socialdemokratin få bestämma i en sådan viktig fråga, tycker jag. Valutasamarbetet har blivit mycket framgångsrikt. Flera länder har anslutit sig och ännu fler står på tur. Euron har nu utvecklats till världens näst starkaste valuta. Calmfors avslutar sin debattartikel med att man framför allt kan se det som ett övergripande värde att ett svenskt deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa.