Kategorier

onsdag 24 november 2010

Ett engagerat Folkparti

Nu har samtliga ordinarie FP-ledamöter varit uppe i fullmäktiges talarstol i budgetdebatten. Som gruppledare för Folkpartiet kan jag bara känna ödmjukhet över den kompetens som våra ledamöter redovisar inom respektive ansvarsområde.

Klimatet i debatten har varit bra. Nu ser jag fram emot att budgeten sjösätts och att vi därmed får möjlighet att göra Sollentuna än bättre.

Tydlig skiljelinje

Anders Sundholm (SD) ifrågasatte under sitt första budgetfullmäktige Sollentunas invandrarpolitik. Han ställde sig frågande till att kommunen tog emot såväl ensamkommande flyktingbarn som personer som pga t ex krig flyr till vårt land i hopp om att få ett bättre liv, ett värdigt liv. Han ställde frågan om kostnaderna som invandringen genererar är försvarbara. Svaret på den senare frågan är ja, kostnaden är försvarbar och nödvändig för framtiden. Mångfalden behövs i Sverige och utan invandring skulle Sverige gå en dunkel framtid till mötes då vi är i behov av arbetskraft.

Vi som har fötts i Sverige har goda förutsättningar att lyckas i livet. Här finns en utbyggd välfärd, alla har rätt till en bra utbildning, vård i världsklass och framför allt en trygg tillvaro. Vi som har fötts här har haft tur, en tur vi inte kunnat påverka. På samma sätt kan de som föds i ett lands där förtryck och krig är verklighet inte påverka det. Vi kan dock påverka deras framtid genom att med öppen famn välkomna dem till Sverige, ett land där de inte bara är välkomna, utan där de även behövs. Skall man må bra som nyanländ och få en framtidstro måste man ha ett jobb och egen försörjning. Det skall vi självklart se till så de får. Jag kan konstatera att det finns en tydlig skiljelinje mellan Anders Sundholms tillika SD:s linje och min och Folkpartiets liberala politik.

Vi välkomna nya svenskar och de stärker välfärden samtidigt som vi gör en för oss självklar solidarisk handling. I vårt Sollentuna har alla lika värde, möjligheter och skyldigheter. Folkpartiet deklarerade i fullmäktige skillnaderna och tog tydligt avstånd från Sverigedemokraternas människosyn.

Visioner för framtiden


Idag äger budgetfullmäktige rum. I mitt inledningsanförande inriktade jag mig på hur Sollentuna ska se ut om 10-20 år, en vision för Sollentuna.

I Alliansens budget finns många bra förslag, men vi kan inte kalla dem visioner. Vi måste fundera på hur vi vill att Sollentuna ska se ut år 2030. Det finns många utmaningar som vi behöver ta oss an. De finns två frågor som jag anser är särskilt viktiga om vi ska bemästra framtiden – delaktighet och miljöarbetet.

Alla Sollentunabor ska känna livsglädje och framtidstro. Vi måste riva ner de hinder som finns som leder till att personer hamnar i utanförskap. För att detta ska bli verklighet måste vi lyfta blicken. Det krävs politiskt ledarskap och politiskt mod. Lokalpolitikerna ser problemen men vi har även möjligheter att förändra. Det ska vi göra!

I jämförelse med andra länder, där miljöproblemen är än värre, har vi goda möjligheter att förändra. Bland annat har vi möjlighet att påverka kollektivtrafiken, bullerbekämpning är en lokal fråga liksom bevarande och skötsel av naturreservat, energieffektivisering av fastigheter osv.

Vi har fått mandatet av invånarna att ta oss an utmaningen att göra Sollentuna till ett föredöme. Vi måste anta utmaningen!

fredag 12 november 2010

Nya direktiv för Väsjöområdet

Inom kort kommer beslut att fattas om den första detaljplanen för Väsjöområdet. Det betyder att de fastighetsägare som i många år väntat på att få bygga permanenthus på sina fastigheter inom några år kommer att få göra det. Dessutom kommer arbetet med att restaurera och göra Väsjön mer tillgänglig att kunna inledas.

Det ät av största vikt att utbyggnaden av den nya stadsdelen blir så lyckosam som möjligt. De som idag bor i området har värdefulla synpunkter som vi måste ta hänsyn till. Dessutom måste vi försäkra oss om att det nya området på ett bra sätt hänger ihop med den befintliga bebyggelsen i Edsberg. För att försäkra att så blir fallet kommer nya direktiv att antas.

Direktiven inkluderar bl a att olika trafiklösningar ska presenteras samt olika sätt att bygga, t ex typ av bebyggelse, ska tas fram. Politikens ambitioner är att bevara en större del av sportfältet samt se över trafikflödet i Edsberg. Vi behöver också visa på de effekter projektet kan leda till för boende och näringsidkare i Edsberg. Kommunen ska även informera berörda parter i större utsträckning och självklart redovisa resultatet av direktiven till såväl allmänhet som fastighetsägare.

Det finns dock ett problem. Naturskyddsföreningen har överklagat bl a strandskyddet. Kommunen har i många år haft en god relation med Naturskyddsföreningen. Vi har lyssnat och haft ett bra samarbete vilket gjort att vi ursprungligen var överens med Naturskyddsföreningen om Väsjöplaneringen. Vi satsar t ex ca 50 miljoner på att stärka miljön inom området. För en tid sedan avsattes den gamla styrelsen och en ny tillträdde. Sedan dess har förhållandet med kommunen förändrats. Vi vet inte utgången av överklagandet. Vinner Naturskyddsföreningen kommer det troligen att ta lång tid innan en ny plan kan presenteras och godkännas. Avslås överklagandet tar det kortare tid och vi hoppas självklart att rättsinstanserna hanterar detta skyndsamt då många enskilda drabbas av en lång process.

torsdag 4 november 2010

Ordförande i socialnämnden

Igår beslutade Folkpartiet i Sollentuna vilken laguppställning de ska ha de kommande fyra åren. Jag fick förmånen att även fortsättningsvis få företräda Folkpartiet i Sollentuna som vice ordförande i kommunstyrelsen och därmed kommunalråd. Jag blev vald till ordförande i socialnämnden. Ett uppdrag som jag ser fram emot.

Min drivkraft i politiken har alltid varit att motverka orättvisor. Människors lika värde och möjligheter är centrala utgångspunkter för mig. Viktiga framtida utmaningar i Sollentuna är t ex att minska våld i nära relationer samt att öka integrationen.