Kategorier

onsdag 24 oktober 2012

Sollentuna anställer bidragstagare

Socialnämnden beslutade igår om att permanenta satsningen "anställning istället för bidrag" som innebär att kommunen anställer socialbidragstagare i syfte att ge dem arbetslivserfarenhet och bryta bidragsberoendet. En utvärdering av satsningen, som startade 2011, visar att var femte deltagare har fått anställning, ingen av deltagarna får idag socialbidrag. Föräldrar och ungdomar har varit prioriterade grupper. Beslutet igår innebär att även de som fått bidrag under lång tid ska prioriteras. Majoriteten av arbetena har återfunnits i privat sektor men även kommunen har anordnat arbetstillfällen.

40 procent av de som får socialbidrag får det till följd av arbetslöshet. Det är inte ett bidrag som är till för arbetsföra personer, de ska få stöd och komma för att komma ut i arbete. Det senare är främst statens uppgift men även kommunen kan göra mycket. Sollentuna tar ansvar för att värna arbetslinjen samt omvandla utanförskap till delaktighet.

Frågan uppmärksammades i Radio Stockholm imorse.

fredag 19 oktober 2012

Nytänk för fler jobb

Varslen står som spön i backen. Vi hoppas alla att de inte genomförs men det visar att svensk arbetsmarknad viker och utrymmet inte blir större för de som står utanför arbetsmarknaden. Det är främst ungdomar, särskilt de som saknar gymnasieutbildning, och nyanlända som får det än svårare. Sollentuna kommun gör en hel del för att bidra till att öppna upp för nya möjligheter. Min övertygelse är att vi måste våga tänka nytt för att få fler i arbete. Jag tycker det tar för lång tid att ändra i systemen och lagarna. Introduktionsavtal måste på plats för att hjälpa ännu fler till ett jobb och vi måste skapa ökade möjligheter för de som inte har ”läshuvud” men som är utmärkta praktiker.

fredag 12 oktober 2012

Barnfattigdomen ska utrotas i Sollentuna

Socialsekreterare i Sollentuna har genomfört barnsamtal med familjer som har fått ekonomiskt bistånd i mer än 10 månader. FoU nordväst har sammanställt informationen som framkom och det är ingen munter läsning. Barnen som lever i dessa familjer kan inte gå på kalas för att de inte har råd att köpa presenter, de kan inte bjuda hem kompisar då de inte kan bjuda på något, de har inte råd att gå ut och äta med sina vänner eller utöva fritidsaktiviteter. Samtidigt framgår att föräldrarna, inte sällan ensamstående mödrar, har ett bristande nätverk vilket gör att de ofta känner sig ensamma. Familjerna lämnar sällan Sollentuna och de lokala centrumanläggningarna är vanliga utflyktsmål.

Det är svårt att vara fattig, inte minst i en kommun där så många har det bra. Sollentuna har de resurser som krävs för att minska barnfattigdomen och vi är beredda att anta utmaningen. Den viktigaste insatsen är att få fler i arbete. Kommunen arbetar redan idag med insatsen ”anställning istället för bidrag” som syftar till att få ut bidragstagare i arbete. Arbetslösa har pekats ut som en prioriterad grupp. Det är även viktigt att ungdomarna i familjerna får erfarenhet av arbetsmarknaden och ges möjlighet att skapa nätverk. Socialnämnden har gett socialkontoret i uppdrag att se över hur de kan se till att ungdomar som lever i familjer som får försörjningsstöd ska få sommarjobb. En annan åtgärd är att se över vad som inkluderas i försörjningsstödet. Bland annat kan dator, internet och fritidsaktiviteter inkluderas i större utsträckning. Ekonomisk rådgivning och hälsosamtal bör även erbjudas i högre grad. Socialkontoret kommer även att föra direkta samtal med familjerna och anpassa insatserna efter de behov som finns. Målet är att utrota barnfattigdomen i Sollentuna. Vi har en mycket kompetens personal och goda resurser så jag är hoppfull om att vi når målet.

fredag 5 oktober 2012

Lärarlönerna höjs i Sollentuna

Skolan är en prioriterad fråga för alliansen. Nu fortsätter vi satsningen genom att i budgeten tillskjuta pengar till höjda löner i enlighet med det läraravtal som slöts förra veckan. Innevarande år omfattar satsningen 4,6 miljoner och den tillgodoser grundambitionen i avtalet. Min förhoppning är att skolorna har än högre ambitioner.