Kategorier

torsdag 24 februari 2011

Balanskravet leder till felaktiga prioriteringar

Uttalande från Lennart Gabrielsson (FP) med anledning av DNs artikel "Krisåren blev till guld för Stockholms kommuner"

Politiken har aldrig hunnit med att parera när ekonomin går upp eller ner. Det leder till att kommunerna drar åt svångremmen i dåliga tider då de egentligen borde satsa och kostar på sig utgifter när det går bra. Detta är helt fel men systemet gör att det inte går att ha långsiktighet i den kommunala ekonomin. Jag har länge framfört att balanskravet är för snävt satt. Vi måste få ett större eget ansvar att kunna lägga undan pengar när ekonomin tillåter för att använda när ekonomin går i botten. I dagen system får man inte ta med överskott över nyårsnatten.

torsdag 17 februari 2011

Nya beredningar

När Alliansen i Sollentuna gick i hamn med den politiska överenskommelsen beslutades att vi under mandatperioden skulle lägga särskild fokus på två områden, integration och kommunikation samt miljö och klimat. I veckan beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta två beredningar som ska arbete med just dessa frågor.

Integrations- och kommunikationsberedningen kommer bl a att arbeta med att följa upp och utveckla kommunens integrationsprogram. De ska även arbeta med att syndligöra kommunens liksom politikens roll i samhället. Målet är att kommunen ska bli mer tillgänglig för våra invånare.

Miljö- och klimatberedningen ska följa upp den klimatstrategi som är antagen av fullmäktige. De ska även finna strategier som gör att kommunen uppnår de nationella miljömålen. Ett visionärt tänkande ska placera Sollentuna på pallplats när det gäller miljöarbetet.

fredag 11 februari 2011

Inför obligatorisk A-kassa

Efter att ha tagit del av ett utkast till årsredovisning för socialnämnden kan jag konstatera att skattebetalarna i Sollentuna kommun betalar drygt 4 miljoner i försörjningsstöd till personer som egentligen skulle ha fått A-kassa. Personer som av olika anledningar inte betalar arbetslöshetsförsäkring när de arbetar tvingas försörja sig med hjälp av ekonomiskt bistånd. Med andra ord skulle Sollentuna kommun kunna spendera 4 miljoner på t ex skola och omsorg om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring infördes. Folkpartiet driver sedan ett antal år kravet på en obligatorisk A-kassa. Den ska vara statligt drivet, inte fackligt som andra partier i alliansen tycker.

onsdag 9 februari 2011

Stödet till barnen måste bli bättre

Barnen i Sverige mår allt sämre. Det visar BRIS rapport som presenteras idag. BRIS fick under 2010 ta emot 115 000 samtal från barn som mår dåligt pga såväl fysiska som psykiska övergrepp. Många barn upplever att de är ensamma och att de inte får den hjälp de behöver när de kontaktar myndigheterna.

Nu önskar BRIS att de kan ha sin telefonlinje öppen dygnet runt och att ett barnfritdscentrum ska inrättas. Vidare anser BRIS att rättsväsendet måste ta barnen på större allvar.

Det är otroligt viktigt att samhället finns tillhands för barn som har det tufft. Vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet och vara mer effektiva när barn har utsatts för ett brott. Jag är övertygad om att Barnahuset kommer att fylla en viktig funktion när det gäller att ta hand om barn som varit med om övergrepp. Under Barnahusets tak samlas alla de myndigheter som barnet behöver; åklagade, polis, socialtjänst och läkarvård. Jag är även övertygad om att samverkan mellan socialtjänsten och skolan måste förbättras. Förhoppningsvis är den nya skollagen, som ställer högre krav på elevhälsa, ett steg i rätt riktning.

måndag 7 februari 2011

Barnens behov ska vara i centrum

Uttalande angående nytt lagförslag:

Barnens bästa viktigare än föräldraintresset

Regeringen kommer inom kort att presentera ett lagförslag om att socialnämnderna kan få besluta om en åtgärd mot en förälders vilja om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Detta ska gälla i de fall då föräldrar som har gemensam vårdnad inte är överens.

– Äntligen kommer allvarliga konflikter mellan ett barns föräldrar inte att innebära att barnets behov kommer i kläm. Nu kommer det att ges möjlighet att agera snabbt när ett barn behöver stöd och hjälp.

Det säger Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd, i en kommentar.

Bakgrundsinformation:
Barnkonventionen slår fast att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Ändå kan en förälder i dag, om föräldrarna inte är överens, neka sitt barn vård och behandling. Det handlar om barn i mycket utsatta situationer, som barn som upplevt våld i familjen och behöver stöd att bearbeta sina upplevelser. Det kan också handla om barn till en missbrukande förälder, som vägrar att se hur detta påverkar barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en av föräldrarna säger nej så får barnet ingen vård eller behandling.

fredag 4 februari 2011

Lyckat med boendestöd till missbrukare

Med hjälp av medel från regeringen har Sollentuna kommun haft möjlighet att under två års tid driva ett mycket lyckosamt projekt men boendestöd för personer med stora missbruksproblem.

Boendestödjarna har under projektets gång haft tät kontakt med personerna som inkluderats i projektet vilket är en förklaring till framgången. Syftet att stärka vårdkedjan och därigenom kunna undvika placeringar på institutioner eller hemlöshet har lett till högre livskvalitet och färre återfall.

Nu måste vi arbeta vidare med att skapa bättre villkor på bostadsmarknaden för denna grupp samt vi måste medverka till skapa meningsfulla aktiviteter för målgruppen. De ska inte jagas upp på morgonen för att inte göra någonting resten av dagen.

Verksamheten är idag en del av socialkontorets ordinarie verksamhet.

Långtidsutredningen

Långtidsutredningen som presenterades i veckan redogör för en översikt av den svenska arbetsmarknaden och föreslår åtgärder som på sikt kan leda till förbättringar.

Utredningen visar att värnskatten bör avskaffas detta då det med stor sannolikhet skulle leda till att människor skulle jobba mer. Värnskatten skulle vara tillfällig då den infördes för 17 år sedan med syfte att sanera statsfinanserna.

Folkpartiet har under en tid drivit frågan om en obligatorisk a-kassa. Nu får vi stöd av långtidsutredningen. Det är inte rimligt att en miljon arbetstagare inte har en arbetslöshetsförsäkring.

Utredningen visar även att Folkpartiet och Alliansen har agerat rätt som har satsat på lärlingsutbildningar. Kontakten mellan yrkesutbildningarna och arbetslivet måste intensifieras som ett steg för att minska ungdomsarbetslösheten. Till år 2014 kommer regeringen att satsa 800 miljoner kronor på lärlingsutbildningen.