Kategorier

onsdag 28 april 2010

Kommunerna skall få mer pengar! Varför?

De rödgröna skall om de vinner valet skicka ytterligare 12 miljarder till kommunerna under de kommande två åren. Låter kanske bra men kommunsektorn har repat sig ovanligt snabbt efter den ekonomiska krisen. I år räknar Sveriges kommuner och landsting (SKL) med att sektorn går med ca 18 miljarder i överskott. Nästa år beräknas överskottet bli ca 3 miljarder.

Det är inte pengar som fattas nu. Det är idéer på hur vi skall kunna leverera välfärd när vi snart har arbetskraftsbrist och kostnader som framöver blir orimliga om vi fortsätter med allt lika som nu. Då är inte ytterligare pengar medicinen.

Skall dock sägas att Sveriges kommuner har mycket olika förutsättningar så en del kommuner ha det tufft men en stor del överbeskattar just nu sina invånare.

Kommunsektorn har aldrig avstått från att begära mer pengar när så behövs. Nu finns inget sådant krav utan det rimliga är att följa utvecklingen och just nu avvakta.
Utjämningssystemen kanske är för tröga men en del kommuner behöver också se över sina utgifter.

tisdag 27 april 2010

Första spadtaget på torget

Idag togs första spadtaget på den nya torget invid Sollentuna centrum. Som ordförande i planerings- och fastighetsutskottet fick jag äran att köra grävmaskin. Upprustningen kommer att kosta ca 40 miljoner varav kommunen står för hälften. Torget kommer delvis att stå klart hösten 2010.tisdag 20 april 2010

Besök vid husvagnsboendet

Jag har tidigare skrivit på bloggen om att det finns flertalet personer som bor i husvagnar i Sollentuna kommun. Kommunen har erbjudit dessa personer boende och andra insatser men vi har inte lyckats nå alla. Idag bor dessa personer på en parkeringsplats vid Danderydsvägen. Jag besökte platsen idag och träffade en av personerna som bor där och förklarade att kommunen inte accepterar att de bor där. För det första är det inte ett värdigt boende, för det andra stökar de ner och dessutom stör de boende i området.

KvinnohjärtatFör några veckor sedan tilldelades jag kvinnohjärtat, en utmärkelse som kvinnojouren i Sollentuna delar ut. Elisabeth Nemert (mitten) från kvnnojouren delade ut kvinnohjärtat till mig själv samt polisen Christina Nilsson.

Fega sossar sviker vår region

Socialdemokraterna orkar nu inte besluta om en av regionens viktigaste tillväxtfaktorer - förbifart Stockholm. Man vill slippa striden med miljöpartiet och vänstern och ber väljarna lösa ett rödgrönt problem.

Regionen måste ha både förbifarten som kollektivtrafik om vi skall ha en sammanhållen arbets- och bostadsmarknad. Enbart kollektivtrafik löser inte regionens problem. Den norra delen av länet kommer möjligen snabbare växa ihop med Uppsala men hur stora skillnader kan vi ha mellan norra och södra delen av länet.

fredag 16 april 2010

Orimligt om det demokratiska samtalet tystnar på gymnasieskolorna

Skolverket har beslutat att skolor måste ta in alla eller inga politiska partier inför höstens val. Det riskerar att det demokratiska samtalet uteblir för många förstagångsväljare därför att många rektorer vägrar släppa in Sverigedemokrater och andra ytterlighetspartier. Jag har viss förståelse för rektorerna men konsekvensen blir orimlig. Demokratins arbetsredskap för att förhindra rasistiska och främlingsfientliga partier är debatt och samtal där skillnader öppet redovisas. Tystnad är det sämsta vapnet mot rasism.

Det är en demokratisk skyldighet att lyfta fram skillnader mellan partier och därigenom visa att alla partier inte tror på alla människors lika värde. Då kan man inte stänga de få mötesplatser som finns även om det ställer till det.

torsdag 15 april 2010

Åtgärder mot olagligt boende

Sollentuna kommun har under flera år haft ett antal människor boende i husvagnar olagligt uppställda på flera platser i kommunen. Jag vill påstå att ingen kommun lagt ner så mycket tid resurser som Sollentuna för att hitta lösningar till ett värdigare boende för dessa individer. Ingen kommun har heller lyckats så väl som Sollentuna. Det stora problemet har dock varit att ett antal individer inte vill ändra sitt boende trotts att kommunen erbjudit dem olika alternativ. Det är inte ok och direkt olagligt att bete sig som dessa individer gör.

Under vintern har några av dessa personer accepterat kommunens erbjudande och haft annat boende. Nu när värmen återkommer flyttar de tillbaka till husvagnarna. När detta skrivs har de slagit sig ner i Edsberg i anslutning till skola, bostadsområde och Danderydsvägen.

Vi kommer i nästa vecka sätta in samlade åtgärder för att tillsammans med polis, socialtjänst och eget vaktbolag se till så störningen blir så kraftig så de måste flytta från Edsberg. Det kan inte vara rimligt att över så lång tid ta sig fri tillgång till kommunala resurser utan att själv försöka ändra sitt beteende.

Hemlösa och människor boende i husvagnar är rimligen ett regionalt ansvar som solidariskt borde lösas. Idag är det enskilda kommuner som tvingas lösa frågan. Det riskerar bli ett spel som inte gagnar de människor som av olika anledningar tappar möjligheten att ta ansvar för sitt eget liv.

fredag 9 april 2010

Ljusare tider för kommunernas ekonomi

Inga mer pengar till kommunsektorn meddelade Anders borg på ett möte i veckan. Det var Borg som inbjudit SKL:s arbetsutskott och redogjorde för regeringens syn på ekonomin. Jag kan hålla med. Vi har kommit på fötter mycket snabbare än någon kunde tro efter en kraftig lågkonjunktur. Det något paradoxala är att de 17 miljarder kommunsektorn fick extra för år 2010 enligt prognoserna kommer att vara sektorns överskott för samma år. Vi som då krävde mer pengar kunde inte förutse den snabba återväxten i ekonomin.


Sollentuna har känt av lågkonjunkturen i mycket liten utsträckning. Våra invånare som har jobb har fått höjda löner, kraftiga skattesänkningar och snart sagt obefintliga räntor. Men i andra delar av landet som inte har tillväxt så har man drabbats mycket hårdare. Sverige är ett mer tudelat land nu än tidigare och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. De utjämningssystem som idag finns måste reagera snabbare om inte klyftan skall växa.

fredag 2 april 2010

Folkpartiet lämnar förhandlingarna i SKL vad gäller läraravtalet

En förhandling mellan två parter måste bygga på förtroende, uttalar Lennart Gabrielsson 3:e vice ordförande i SKL:s styrelse. Något sådant förtroende finns inte nu mellan parterna. Det är nu tredje avtalsrörelsen som striden om lärarnas arbetstid återkommer. Det är djupt olyckligt och fördjupar krisen mellan lärarfacken och SKL.

Folkpartiet lämnar nu förhandlingarna vad gäller lärarnas avtal. För de som vill göra en arbetstidsomläggning finns redan idag, i det centrala avtalet, möjlighet att göra lokala uppgörelser. Att centralt dirigera, i ständig strid med facken, har vi aldrig trott på.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Folkpartiets uppfattning är att de skall ha ett snabbt avtal och förhandlingarna skall ske så att förtroendet återskapas mellan parterna. Det var vår ambition vid förhandlingsbordet. Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling.

Vårt bestämda råd är att genomföra ett avtal som inte innehåller arbetstidsomläggning och efter avtalets tecknande aktivt arbeta för att återskapa förtroende parterna emellan, uttalar Lennart Gabrielsson.