Kategorier

lördag 29 januari 2011

Demokratin – en självklarhet?

Idag anordnar Folkpartiet i Sollentuna en konferens för sina förtroendevalda. Under dagen kommer våra medlemmar ha möjlighet att förmedla sina åsikter om hur vi ska utveckla vår politik. Detta sker utan att det varken står demonstranter eller polis utanför lokalen. Vi lever i ett land där vi har den stora förmånen att kunna driva politik och fritt förmedla våra åsikter , vi lever i en demokrati.

I Tunisien och Egypten kämpar folket tappert mot en diktatur för att uppnå målet om att skapa en demokrati. Diktaturen möter sitt folk med kravallpolis och vinande kulor. Trots detta ger folket inte upp, de kämpar för ett demokratiskt samhälle, ett samhälle som vi i Sverige tar för givet. För oss är demokratis så självklar att vi ibland väljer bort vår möjlighet att påverka genom att stanna hemma på valdagen.

Folkpartiet hyllar folket i Egypten och Tunisien!

torsdag 27 januari 2011

I Sollentuna har alla barn ett hem

Enligt statistik vräktes 632 barn från sina hem under 2010, av dessa var 122 bosatta i Stockholm län. En barnfamilj ska enligt Kronofogdemyndighetens uppgift ha vräkts i Sollentuna.

Uppgiften förvånade mig. Sollentuna kommun har en tydlig målsättning, inga barn ska vräkas från sina hem. Efter att ha varit i kontakt med socialkontoret visade det sig till mig glädje att alla barn i Sollentuna har tak över huvudet och att inga barn pga av vräkning blivit bostadslösa.

Den Sollentunafamilj som enligt statistiken vräkts ägde en bostadsrätt som de även bodde i. De behöll hyresrätten som en trygghet men hade inte betalat hyran under lång tid varav de vräktes. I statistiken är de bostadslösa, i verkligheten bor de i en bostadsrätt. Ibland kan statistik vara missvisande. Sollentuna kommun arbetar aktivt med vräkningsförebyggandeåtgärder. Ingen barnfamilj i Sollentuna har blivit bostadslösa pga vräkning sedan hösten 2008.

onsdag 26 januari 2011

Sollentuna beskostar anställning istället för bidrag

Idag skickade Sollentuna kommun ut följande pressmeddelande:

Socialnämnden i Sollentuna har, på socialchefen Kerstin Lidmans initiativ, beslutat om att under 2011 bekosta anställningen för ett 30-tal personer som i dag får försörjningsstöd. Anställningen syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

– Att ha ett arbete är otroligt viktigt, inte minst ur den sociala aspekten samt för att öka självkänslan. Att arbeta istället för att få bidrag ger ett värdigare liv, säger Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande.

Socialkontoret har efter en kartläggning kommit fram till att personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har svårt att komma ut på arbetsmarknanden trots arbetsförmåga. De som i första hand ska erbjudas visstidsanställning är gruppen föräldrar. Tanken är att minska risken för att barnen i dessa familjer själva blir beroende av ekonomiskt stöd i vuxen ålder, en koppling som forskning tydligt visar på. Vidare ska åldersgruppen 20-25 år också prioriteras för att minska risken för långvarig arbetslöshet.

– Kommunens förhoppning är att samtliga personer som får ekonomiskt bistånd på sikt ska få ett arbete och därmed tillträde till arbetsmarknaden, säger Kerstin Lidman, socialchef.

Kommunen kommer stå för själva kostnaden och arbetet kan komma att utföras hos såväl privata företag som offentlig sektor.

Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande

Kerstin Lidman, socialchef

tisdag 25 januari 2011

Öka stödet till utsatta kvinnor

I Metro tisdagen den 25 januari 2011 presenteras att antalet överträdelser mot besöksförbud aldrig har varit så många. Detta är ett deprimerande besked. Riksdagen måste på allvar ta tag i frågan, skärpa lagstiftningen och låsa in männen som inskränker kvinnors frihet. Det är inte kvinnorna och deras barn som ska låsas in, det är männen som begår brotten som ska straffas. Den nya lag som föreslås för att öka kvinnors trygghet, att de män som inte efterlever besöksförbudet övervakas elektroniskt, är inte tillräcklig

De män som utsätter kvinnor för fara har förbrukat sin rätt till frihet och kvinnan ska inte behöva fly från sitt liv på grund av mannens beteende. Hon ska tvärtom kunna garanteras trygghet i sitt hem och i sitt närområde. Mannen ska helt enkelt kunna förbjudas att röra sig i t ex den kommun som kvinnan bor i, så kallad omvänd kommunarrest. Elektroniken ska garantera att mannen inte överträder en sådan dom. I de fall överträdelser görs ska Polisen med hjälp av elektroniken automatiskt larmas om överträdelsen och i god tid innan mannen når kvinnan göra ett gripande.

Det är hög tid att utsatta kvinnor återfår förtroende för samhället.

måndag 24 januari 2011

Uttalande om Postens nedläggningar

I fredags skickade Alliansen i Sollentuna ut följande uttalande angående Postens nedläggningar i Helenelund och Häggvik:

Postens beslut att lägga ner postkontoren/utlämningsställen i Helenelund och Sollentuna är enligt Alliansen i Sollentuna mycket beklagligt. Vi anser att det är av stor vikt att Postens verksamhet finns tillgänglig för kommunens samtliga invånare, inte enbart de som besöker Sollentuna centrum.

Flertalet kommuninvånare har kontaktat politiska företrädare och framfört sitt missnöje över Postens neddragningar. Det vi kan säga till våra medborgare är att vi anser att Postens beslut är olyckligt men att Posten är ett statligt ägt företag och inte en verksamhet som kommunen styr över. Däremot anser vi att det vore positivt om Posten informerade kommunen om större förändringar i sin verksamhet.

Företrädare för Posten förklarar nedläggningarna med att Sollentuna centrum, i och med de satsningar som gjorts, nu är den naturliga mötesplatsen i kommunen och att majoriteten av kommuninvånare föredrar att göra sina ärenden där. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet är glada över att privata intressenter har valt att investera i Sollentuna centrum (ägs av Steen & Ström Sverige AB), det behövde en ansiktslyftning. Därmed bör tilläggas att Alliansen inte har haft som ambition att genom möjliggörandet av utbyggnaden av Sollentuna centrum utarma kommunens andra centrum. Tvärtom är vår politiska ambition att samtliga kommundelar ska prioriteras. Vi kan även konstatera att det antal kommuninvånare som kontaktat oss visar att det finns en efterfrågan även i andra kommundelar.

Vår förhoppning är att Posten finner lokala lösningar för utlämning av brev och paket i Helenelund och Häggvik.

fredag 14 januari 2011

Ingen ska utsättas för kränkande behandling

I det senaste numret av Mitt i Sollentuna redovisas att en elev på en av Sollentunas skolor blivit mobbad under lång tid. Artikeln skapar flera frågetecken som våra representanter i barn- och ungdomsnämnden måste räta ut. Mobbing får inte förekomma. Mobbing är kränkande och måste stoppas så snart det kommer till kännedom. Här tycks något gått helt fel. Fattas det verktyg för att stoppa mobbing så berätta det för politikerna som tillsammans med tjänstemännen får ta fram en lösning på problemet. Förlikning är som jag ser det inget annat än ett misslyckande