Kategorier

tisdag 20 december 2011

Männen måste genomgå behandling

Statsminister Fredrik Reinfeldt uppmärksammade i sitt jultal mäns våld mot kvinnor, vilket självfallet är mycket bra. Han presenterar flera förslag på åtgärder men få inkluderar gärningsmännen. Endast skärpta straff nämns.

40 procent av de kvinnor som polisanmäler parrelaterat våld tvingas göra en ny anmälan inom fyra år. Det har ingen betydelse om mannen är dömts till fängelse, fått besöksförbud eller om kvinnan utrustats med larm. Jag anser att samhället måste fokusera mer på att männen ska genomgå behandling. Idag genomgår endast 1500 män någon form av behandling för sin våldsproblematik. Detta är att jämföra med att 75 000 till 100 000 kvinnor misshandlas. Inte ens de som dömts måste genomgå behandling. Det är djupt beklagligt.

Min förhoppning är att socialnämnden i Sollentuna efter årsskiftet fattar beslut om att alla män som socialtjänsten kommer i kontakt med som misstänkts ha utövat våld mot en närstående kvinna ska erbjudas behandling. Om han tackar nej till behandling ska han motivera varför. Förhoppningsvis får det fler att genomgå behandling men om inte så vet vi åtminstone varför de inte gör det.

fredag 16 december 2011

Ungdomsavtal aktuella i Sollentuna

Sollentuna kommun ska se över möjligheten att införa ungdomsavtal, detta efter initiativ från Folkpartiet. Ungdomsavtalen ska vara avsedda för personer upp till 25 år och ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Kommunledningen ska nu, bland annat i samtal med facken, se över om det är möjligt att införa ungdomsavtal inom vissa yrkesgrupper.

När beslut skulle fattas om ungdomsavtalen valde socialdemokraterna att yrka avslag till förslaget. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte vill söka nya vägar för att underlätta för ungdomar att få arbete. Deras avslagsyrkande kan inte tolkas på annat sätt än att de är nöjda med dagens höga ungdomsarbetslöshet.

onsdag 14 december 2011

Historiskt beslut i socialnämnden

Igår fattade socialnämnden i Sollentuna beslut om att familjehem och placerade barn som tillsammans når uttalade mål ska ha rätt till ytterliggare ersättning om max 10 000 kronor. Pengarna ska gå till aktiviteter som kommer såväl familjen som barnet till del. Vi hoppas att detta, tillsammans med andra insatser, förbättrar för de barn som samhället har tagit över ansvaret för.

Sollentuna kommun - Barns framgångar ska belönas - Mynewsdesk

måndag 12 december 2011

Unga ska ha jobb

Idag publicerar Aftonbladet en artikel i vilken jag, Nina Larsson och Adam Cwejman skriver om hur unga ska få plats på arbetsmarknaden. Folkpartiet anser bl a att lägre ingångslöner kan vara ett sätt för unga att få jobb. Läs hela artikeln här.

onsdag 7 december 2011

Fortsatt stöd efter vårdnadsöverflyttning

Socialkontoret i Sollentuna verkställer nu socialnämndens beslut om att det praktiska stödet ska kvarstå efter en vårdnadsöverflyttning. Det får aldrig vara så att en familj väljer att inte göra en vårdnadsöverflyttning för att de inte får tillräckligt med stöd. Det förlorar barnet på. Läs hela pressmeddelandet här.

fredag 11 november 2011

Torget invigt

Idag, klockan 11.11 den 11/11-2011, invigdes nya Turebergs torg. Förhoppningsvis kommer att bli en naturlig mötesplats för våra kommuninvånare och de som besöker vår kommun.

fredag 28 oktober 2011

Kvinnojouren i Sollentuna 10 år


I onsdags deltog jag i firandet av kvinnojouren som i år har varit verksamma i tio år. Kvinnojouren gör ett fantastiskt arbete när de tar hand om kvinnor som utsatts för våld av en man de har eller har haft en nära relation med. De erbjuder bl a boende och stödsamtal samt de hanterar praktiska frågor såsom kontakt med myndigheter och juridiska ombud. Ett 30-tal kvinnor är ideellt engagerade i kvinnojouren och tillsammans genomför de över 200 krissamtal per år. Grattis till 10 år av fantastisk verksamhet!

torsdag 27 oktober 2011

Våldsförebyggande arbete med män

Varje år misshandlas 75 000 kvinnor av män som de har eller har haft en nära relation med. Endast 1 500 män genomgår behandling för sin våldsproblematik. Samhället måste bli bättre på att arbeta förebyggande, på att stoppa män från att slå. SKL lanserade idag en kunskapsöversikt om våldsförebyggande arbete med män. Detta för att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med att förhindra män från att slå.

söndag 16 oktober 2011

FP har antagit en ny politik för utsatta

Igår kväll antog landsmötet den socialpolitiska arbetsgruppens rapport vilket innebär att Folkpartiet nu har en ny politik för samhällets utsatta barn och unga. Det är en politik som fokuserar på det förebyggande arbetet, som ser till individen och inte det offentliga reviret, som säkerställer att de som behöver hjälp ska få rätt stöd i tid, att de som arbetar för att hjälpa utsatta barn ska kunna premieras och att de ska bryta mönstret att 80 procent av arbetstiden läggs på administration och 20 på att träffa klienter samt att boenden som barn placeras i ska kvalitetssäkras. Nu ska vi åka hem till kommunerna och verkställa förslagen.

Landsmötet har även sagt nej till tre frågor; en tredje pappamånad, gårdsförsäljning och drogtester i skolan. Förhandlingarna pågick till 01.30. Detta är några exempel på viktiga beslut som fattades.

lördag 15 oktober 2011

Tvång är inte lösningen

240 av 290 kommuner tar tillsammans emot nästan 3000 ensamkommande flyktingbarn. Regeringen vill nu tvinga samtliga kommuner att ta emot emsamkommande. Jag har i media uttalat min och SKLs åsikt, att tvång inte är lösningen. Regeringen bör istället fokusera på att underlätta mottagandet för de kommuner som väljer att välkomna de unga som flyr från sitt hemland. Ungdomarna ska känna sig välkomna till Sverige, de ska inte känna att kommuner tar emot dom för att de måste, utan för att de vill.

Misshandlade kvinnor ska inte utvisas

Landsmötet har nu bifallit ett yrkande om att misshandlade kvinnor inte ska utvisas. Jag har tidigare uppvaktat migrationsministern i denna fråga med anledning av att en kvinna boende i Sollentuna ska utvisas då hon innan två års äktenskap lämnade en man som slog. Jag är glad för att Folkpartiet tagit sitt sociala ansvar i denna fråga. Det är orimligt att en kvinna stannar hos en våldsam man för att hon är rädd att utvisas ur landet.

Jag har fått kännedom om att migrationsdomstolen har återförvisat ärendet om kvinnan från Sollentuna tillbaka till Migrationsverket som nu ska ompröva ärendet. Detta betyder att det tidigare utvisningsbeslutet är upphävt.

fredag 14 oktober 2011

Landsmötet har öppnats

Landsmötet inleddes med tal av partiledaren Jan Björklund. Han fokuserade bl a om vikten av att arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten, fortsätta arbetet med att skapa en skola som passar alla individer, oavsett behov, samt vikten av att skapa karriärvägar inom kvinnodominerande yrken. Det ska löna att utbilda sig - även för kvinnor.

Folkpartiets fd partiledare Per Ahlmark har tilldelats hedersutmärlelsen Karl Staaffs medaljen i stora guld. Nu väntar en debatt om kultur och utbildning.

torsdag 13 oktober 2011

Artikel om socialpolitik

SvD.se kan du läsa en artikel som jag skrivit om den socialpolitiska arbetsgruppens förslag som helgens landsmöte i Karlstad ska ta ställning till. Huvudbudskapet är att vi behöver ett nytänk inom socialpolitiken om samhället ska lyckas med sina åtaganden.

tisdag 11 oktober 2011

Besök på Eknäs

Idag hade jag förmånen att få besöka SiS-institutionen Eknäs utanför Enköping. Det är en låst institution som har plats för 20 killar mellan 16 och 21 som exempelvis har missbruksproblem, är utåtagerande eller har en psykisk problematik. På Eknäs kan klienterna läsa på såväl grundskole- som gymnasienivå samt institutionen hjälper även till att ordna praktikplatser. Målet är att killarna på sikt ska flytta hem, till öppen verksamhet eller till eget hem.

Eknäs brottas dock med en del problem. De ska ta sig an en tuff målgrupp och hot och våld tillhör vardagen. Samtidigt råder hög personalomsättning och under senare år har de drabbats av nedskärningar. Under drygt 10 års tid har institutionen gått från 80 till 55 anställda.

Kommunerna har idag svårt att finna platser för sina klienter på SiS-hem vilket bl a jag har kritiserat i media. Jag anser att det ska finnas en platsgaranti på SiS. De ungdomar som behöver stöd och hjälp i form av låsta institutioner måste få det.

fredag 7 oktober 2011

Barn till utsatta kvinnor har rätt till förskoleplats

I Stockholms län misshandlades 8000 kvinnor 2010. Kvinnorna som utsätts för ett oacceptabelt lidande väljer ofta att fly från de män som slår. De vänder sig ofta till kvinnojourerna runt om i länet. Inte sällan finns det barn med i bilden. Idag är det ingen självklarhet att barnen får en förskoleplats om de gömmer sig utanför hemkommunen, de går därmed miste om social stimulans och pedagogisk verksamhet.

Nästa vecka kommer Folkpartiets vice ordförande i KSL (kommunförbundet Stockholms län), Elisabeth Gunnars, att ta upp frågan på förbundets styrelsemöte. Förhoppningsvis vill länets alla kommuner ingå ett avtal som garanterar barnen plats i förskola. Det är något som varje kommun har råd att erbjuda men som barnen inte har råd att vara utan.

måndag 26 september 2011

Mer pengar till barnutredande socialsekreterare

Sollentuna kommun väljer att i kommande budget prioritera den grupp som har en av de tuffaste arbetsuppgifterna som finns inom kommunal verksamhet, socialsekreterarna som utreder barnärenden.

Socialsekreterarna har en tuff arbetsbelastning och hot tillhör vardagen. Deras insatsen förtjänar att uppmärksammas ytterligare. Sollentuna går i täten och erbjuder yrkesgruppen högre lön alternativt en bonus

Ett mål med satsningen är att stoppa den omsättning som har varit bland socialsekreterarna som hanterar barnärenden. De barn som har kontakt med socialtjänsten behöver kontinuitet. De har ofta förlorat förtroendet för vuxenvärlden och det måste återuppbyggas.

Lönepåslagen alternativt bonusen kommer att vara individuella och syftet är att de som gör en bra insats, som uppfyller specifika incitament, ska ha mer betalt.

fredag 23 september 2011

Höjda föreningsbidrag 2012

Alliansen i Sollentuna har enats om att höja föreningsbidraget till kultur- och idrottsföreningar. Föreningarna gör ett enormt bra arbete och jag är övertygad om att höjning av bidraget, som är på drygt 30 procent, kommer att bidra till att kommuninvånarna erbjuds en ännu mer givande fritid.

fredag 16 september 2011

Miljonsatsning på fastigheter

Majoriteten i Sollentuna kommer under nästa år att fortsätta satsa på kommunens fastigheter. Under fyra år har kommunen investerat 1,5 miljarder i nyproduktion och renoveringar. Även om mycket har gjorts så finns det kvar att göra varav vi under 2012 kommer att avsätta 200 miljoner. Trafik- och fastighetsnämnden har en underhållsplan som sträcker sig 10 år fram i tiden. Närmast på tur att renoveras är bl a Rudbeckgymnasiet, Häggviksskolan och Eriksbergsskolan.

torsdag 8 september 2011

Hjälp i tid förhindrar slag

I Sverige har polisanmälningarna om misshandel mot små barn mer än fördubblats under 2000-talet. Socialtjänsten i Sollentuna kommun fick under 2010 in 63 anmälningar rörande misstanke om misshandel. Av dessa ledde 47 till utredningar, 14 avslutades utan insats och 1 lades ner. I vissa fall förekommer samma barn i flera av utredningarna.

I Sollentuna ser vi ingen ökning av antalet anmälningar rörande misshandel mot barn men varje misshandel av ett barn är ett misslyckande från samhällets sida. Vi måste stärka det förebyggande arbetet mot barnmisshandel och utsatta barn måste få bättre stöd och skydd. I Sollentuna har vi kommit en bit på väg, bland annat genom fokus på de förebyggande insatserna men vi ser att det finns en rad ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas för att förebygga våld mot barn och stärka barns rätt till skydd och stöd:

•Föräldrar måste kunna få stöd utan att hamna i socialtjänstens rullor. Föräldrar ska våga söka hjälp när det urartar hemma. Det måste finnas föräldrastöd i alla kommuner, dit föräldrar kan vända sig utan att behöva registrera sig eller bli föremål för myndighetsutövning i socialtjänsten. De förebyggande insatserna förhindrar att barn far illa.

•Sök upp familjer där barn riskerar att fara illa. Vi måste våga agera utifrån kunskapen om att en del barn löper större risk än andra att bli utsatta för barnmisshandel. Många familjer där det finns flera riskfaktorer för att barn kan fara illa, såsom missbruk, psykisk ohälsa eller långvarig ekonomisk utsatthet i familjen, har socialtjänsten, sjukvården eller andra myndigheter redan kontakt med för andra typer av insatser. Vi anser att dessa familjer ska sökas upp aktivt och erbjudas föräldrastöd i öppna former.

Socialtjänsten är bara en part för att barns uppväxt skall vara trygg och säker. Vi alla har en skyldighet och ett ansvar att agera när vi ser att ett barn far illa.

måndag 29 augusti 2011

Bonus inom socialpolitiken

I gårdagens SvD publicerades en artikel om att Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp, i vilken jag är ordförande, föreslår att bonus ska kunna ges till lyckosamma HVB- och familjehem. Lär artikeln här.

fredag 26 augusti 2011

Stora fastighetsinvesteringar

Den senaste tiden har Sollentuna kommuns fastighetsbestånd kritiserats. Det är självklart att våra barn, ungdomar och äldre liksom personalen skall ha rätt till bra lokaler. Jag vill ändå redovisa att kommunen under en fyraårsperiod har investerat totalt cirka 1,5 miljard kronor för att underhålla befintliga samt bygga nya fastigheter. Kommunens utmaning är dock att befolkningen stadigt ökar samt att befolkningsstrukturen förändras. Exempelvis bidrar generationsväxlingar till att elevunderlaget i våra skolor förändras. Trots stora insatser finns det fortfarande fastigheter som måste rustas upp. I den budget som nu arbetas fram kommer vi att fortsätta detta arbete. Vi har nu också en egen nämnd för att ytterligare fokusera på dessa frågor.

onsdag 17 augusti 2011

Oförtjänat pris till socialtjänsten

Under årets Pridefestival tilldelades socialtjänsten i Sollentuna utmärkelsen Rosa tisteln. Motiveringen var att socialtjänsten hade nekat ett homosexuellt par att bli familjehem/fosterföräldrar. Motiveringen är dock felaktig. Socialtjänsten har inte nekat paret att bli familjehem. Paret har utretts och ansågs lämpliga som familjehem. Det var barnets biologiska föräldrar som motsatte sig att paret skulle bli barnets vårdnadshavare. Sollentuna har idag barn placerade hos samkönade par.

Socialnämnden i Sollentuna ser till barnets bästa när vi föreslår familjehem. Samtidigt måste vi ta hänsyn till de biologiska föräldrarnas önskemål. Detta är inte minst viktigt då de biologiska föräldrarna oftast ska ha kontakt med familjhemmet. Det är avgörande för barnet att den kontakten fungerar tillfredsställande.

måndag 8 augusti 2011

Anställ inte de kringresande byggjobbarna

Kringresande irländare ockuperat mark på flera platser i Sollentuna, Edsberg, Norrviken och Rotebro. Kommunen arbetar tillsammans med Kronofogden och Polisen med att avhysa dessa personer. Det är ett tidskrävande och kostsamt arbete. Dessvärre är lagstiftningen omständlig och svag vilket försvårar arbetet.

Anledningen till att dessa personer eftersträvar att bo i Sollentuna är att Sollentunabor anlitar dem för att utföra byggarbeten. På så sätt förstör ett fåtal Sollentunabor för andra då tillgången till parkeringar och grönområden minskar samt platsen kring de ockuperade områdena blir otrygg. De icke tillåtna campingplatserna är även en sanitär olägenhet.

Jag vill uppmana Sollentunabor att inte anlita dessa byggjobbare.

torsdag 30 juni 2011

Almedalen 2011

På söndag startar årets Almedalsvecka, en politisk höjdpunkt. Jag kommer att delta på fem seminarier. Det första handlar om hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt Hjälpmedelsinstitutet, som anordnar seminariet, är det svårt för personer med psykisk funktionsnedsättning att få hjälpmedel som underlättar deras vardag. Samtalet kommer bl a att föras med hjälpmedelsanvändare, anhöriga och företrädare för Hjälpmedelsinstitutet.

Det andra seminariet, "Mutor - Vem bryr sig?", anordnas av PwC och kommer bl a att handla om hur utspridd korruptionen är i Sverige och vad vi gör för att motverka den. Sverige är idag det fjärde minst korrupta landet i världen. Även om mutor inte anses vara ett stort problem i Sverige så måste frågan tas på allvar.

Ett seminarium ägnas åt att diskutera kostnader kopplade till barn och unga. Frågor vi ställs inför är bl a: Får unga kosta hur mycket som helst samt om vad investerar vi i och vad får vi tillbaka för de utgifter vi har? Jag är övertygad om att det går att agera annorlunda från samhället sida och samtidigt stötta barn och unga i bättre än vi gör idag.

På onsdagen deltar jag i ett seminarium om ensamkommande barn. Idag tar Sverige emot fler barn och unga än vad vi från början beräknat. Vissa kommuner tar ett stort ansvar, andra inte. Frågan är om kommunerna genom lagstiftning ska tvingas ta emot ensamkommande? De barn och unga som kommer till Sverige är en tillgång. De kommer att vara med och bygga upp Sveriges framtid. Det är viktigt att vi inte glömmer det.

Mitt avslutande seminarium handlar om ifall Sverige ska delas in i större regioner. Min åsikt är att vi ska ha regioner. Det skulle skapa bättre förutsättningar för näringslivet och öka sysselsättningen samt samordningen inom kollektivtrafik, trafik och sjukvård skulle underlättas.

Jag hoppas att vi ses i Visby. Om inte vill jag önska er en trevlig sommar!

onsdag 22 juni 2011

SKL säger nej till gårdsförsäljning

SKL (Sveriges kommuner och landsting) säger nej till gårdsförsäljning av vin. Anledningen är att systembolagets monopol försvagas och det finns risk för sämre folkhälsa. Gårdsförsäljning skulle även skapa möjligheter för utländska tillverkare att sälja sina varor i Sverige. I praktiken skulle försäljningen av alkohol tillåtas för fler än de som har gårdar i Sverige. Nu är det viktigt att vi även arbetar för att motverka den olagliga garageförsäljningen. SKL:s pressmeddelande om gårdsförsäljning kan du läsa här.

måndag 20 juni 2011

Öppet brev till migrationsminister Tobias Billström

Lagarna måste ses över för att skydda utsatta kvinnor

Jag ser det som min skyldighet uppmärksamma när lagar får konsekvenser som inte är önskvärda. Min uppfattning är att Sverige ska göra allt för att våld i nära relationer ska minska. Dessvärre motverkas det målet av regeln som säger att ett par där den ena söker uppehållstillstånd på grund av anknytning måste bo tillsammans i minst två år.

I mitten av juni 2011 uppmärksammade flera medier att en kvinna och hennes fem barn, boende i Sollentuna, skulle utvisas till Kongo-Kinshasa. Ett land som de efter många år i Sverige inte har en bristfällig relation till. Anledningen till utvisningen var att kvinnan innan två hade gått lämnat sin man då han ska ha slagit henne och barnen. Socialkontoret erbjöd kvinnan och hennes barn ett annat boende, vilket de accepterade. Att konsekvensen skulle bli att personerna som flydde från slag nu utvisas anser jag är djupt olyckligt. Alla kvinnor som bor i Sverige måste våga anmäla och lämna män som slår, även de som inte är svenska medborgare.

Socialtjänsten har en skyldighet att rycka in när de misstänker att barn far illa. Att deras agerande kan få katastrofala konsekvenser för personerna som omfattas av insatsen är inte rimligt. Kommuninvånare måste kunna utgå från att socialtjänsten kan hjälpa dem. De lagar som nu finns skapar inte den tilltron.

Jag har skrivit till migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och framfört att jag anser att beslutet om utvisning ska omprövas. Däremot anser jag även att lagarna måste ses över för att ingen kvinna ska hamna i en liknande situation. En del svenska män träffar sina fruar under en resa utomlands. Majoriteten av dessa kvinnor får det självklart bra i Sverige, men det finns undantag. Det finns kvinnor som utsätts för systematiskt våld. Samhället måste hitta ett sätt att hjälpa dessa kvinnor utan att kvinnorna ska behöva oroa sig för konsekvenserna. Samhället ska inge trygghet, inte skräck. Jag utgår ifrån att du har samma uppfattning.

fredag 17 juni 2011

Öppet brev till migrationsverkets generaldirektör

Till migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson

De senaste dagarna har medierna rapporterat att Gisele Landu Luta och hennes fem barn boende i Sollentuna ska utvisas till Kongo-Kinshasa. Anledningen till utvisningsbeslutet är att Gisele valt att lämna sin man som misstänkts ha utövat våld mot henne och barnen. De sociala myndigheterna i Sollentuna kommun, som har starka skäl att tro att kvinnan och barnen varit våldsutsatta, har erbjudit Gisele och barnen annat boende vilket de accepterat. Detta har även framkommit i media. Att konsekvensen av socialtjänstens skyldighet, att ingripa när ett barn är utsatt, blir att Gisele och hennes barn utvisas anser jag inte är acceptabelt.

Totalt blev tiden som Gisele levde tillsammans med den våldsutövande mannan (som inte är biologisk far till barnen) mindre än två år varav migrationsverket fattat beslutet att Gisele ska utvisas till ett land som många av hennes barn inte har någon relation till.

Jag önskar att migrationsverket omprövar beslutet att utvisa Gisele och hennes barn. Jag kommer även att påtala för alliansregeringen att det finns ett starkt behov av att se över vilka konsekvenser deras lagstiftning får.

Med vänliga hälsning

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd och socialnämndens ordförande Sollentuna

Ingen ska straffas för att de lämnar en man som slår

Följande uttalande skickades ut igår:

Flertalet medier har de senaste dagarna rapporterat att en kvinna och hennes barn ska utvisas, detta efter att hon lämnat sin man som misstänkts ha slagit såväl kvinnan som hennes barn. Kvinnan utvisas för att hon lämnar sitt äktenskap för tidigt och hon uppges ha lämnat sin man på inrådan av socialtjänsten i Sollentuna.

Som ordförande för socialnämnden kan jag självklart inte kommentera ett enskilt fall. Jag vill dock tydligt markera att en av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att skydda såväl kvinnor som barn från att utsättas för våld, inte minst våld som utövas av en närstående. Socialtjänstens uppgift är att snarast erbjuda kvinnan möjligheten att bryta ett sådant förhållande. Målen är att kvinnan ska ges möjlighet att fortsätta leva med sina barn. Om inte det är möjligt är det socialtjänstens uppgift och skyldighet att ta över ansvaret för barnen och säkra deras trygghet och säkerhet.

Kvinnan och barnen som uppmärksammats i media har genom socialtjänsten fått annat boende när hon valt att lämna sin man. Min åsikt är att det är orimligt att priset som kvinnan och barnen får betala för att hon valt att lämna en man som slår är utvisning till ett land som barnen har en begränsad relation till.

Jag kommer i morgon att skriva till migrationsverkets generaldirektör och be om en omprövning av detta fall.

onsdag 15 juni 2011

Integrationsministern besökte Sollentuna

Igår besökte integrationsminister Erik Ullenhag Sollentuna. Erik samtalade med socialkontorets introduktionsenhet och Arbetsförmedlingen om etableringsreformen. Etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010. I och med det flyttades en del ansvar från kommunen till Arbetsförmedlingen samt den nyanlände tillskrivs en lots som ska underlätta vägen till arbete. Under mötet framfördes mycket positiva åsikter om reformen men jag kan även konstatera att det finns en del som kan förbättras.

Erik besökte även muslimska Skolstödscenter där flickor från hela landet bor. Efter skoltid har flickorna möjlighet att utöva och fördjupa sig i sin tro. Bl a diskuterades möjligheten att Skolstödscentrum och kommunens samarbete, bl a mot hedersförtryck, ska stärkas.


På intruduktionsenheten


Hamza Bal berättar om skolstödscentrums verksamhet

torsdag 9 juni 2011

Ökat stöd till frivilligorganisationer

Socialnämnden beslutade i tisdags att öka stödet till frivilligorganisationer med 45 000 kr. 11 föreningar får dela på totalt 1,6 miljoner kronor. Frivilligorganisationerna gör ett ovärderligt arbete och är ett utmärkt komplement till kommunens verksamhet. De föreningar som beviljats mest medel är Sollentuna kvinnojour, tjejjouren Indra, Musketörerna i Sollentuna och X-CONS. Anledningen till att socialnämnden beslutade att överstiga budget med 45 000 kr är att Norrorts brottsofferjour nu tilldelas 65 000 kr, 2010 fick de 20 000 kr.

Läs hela pressmeddelandet här.

onsdag 1 juni 2011

Boende för ensamkommande invigt

Igår hade jag äran att klippa bandet och inviga boendet för ensamkommande ungdomar. Kommunen har tecknat ett avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 14 platser för de ungdomar som kommer till Sverige. Att ha en bostad är otroligt viktigt för att du ska kunna få struktur på livet och ta dig an de utmaningar som väntar. Jag är glad för att Sollentuna kommun kan erbjuda bostad till de personer som kommer till Sverige i hopp om att starta ett nytt liv.fredag 27 maj 2011

Sollentuna - en bra kommun att bo i

Enligt tidningen Fokus undersökning är Sollentuna Sveriges 16e bästa kommun att bo i. Det är en förbättring med 12 placeringar från 2010. Fokus har mätt hur det är att vara ung respektive gammal i kommunen, hur det är att ha familj samt hur det är att arbeta där.

På Svenskt näringslivs ranking över landets bästa företagskommuner placerar sig Sollentuna på plats 4. Nu står det även klart att Sollentuna är Sveriges 7e bästa kommun att arbeta i.

Åkerbo fyller 10 år

I år har Åkerbo korttidsboende funnits i 10 år. Det firades igår. Cirka 100 personer uppvaktade jubilaren i boendets soldränkta trådgård. Åkerbo är främst ett korttidsboende för före detta missbrukare som arbetar för att ordna upp sitt liv. Sedan maj 2011 har även hemlösa som inte har en missbruksproblematik möjlighet att bo på boendet. Genom åren har cirka 400 personer haft adress Åkerbo och många som har lämnat boendet har lyckats få ordning på sitt liv. För 10 år sedan var flertalet Sollentunabor kritiska till att boendet startades. För politiken var det dock en självklarhet att hjälpa de som behöver extra stöd. Du vet aldrig när du kan behöva den hjälpen själv. Själv blir jag alltid särskilt glad över att träffa de som en gång varit på samhällets absoluta botten där droger och kriminalitet tillhör vardagen. Som en tjej sa vid uppvaktningen; ”Se nu är jag lycklig, nykter, ren och har några egna kronor i plånboken”. Vid vårt första möte för två år sedan var det en omöjlig tanke. Det finns många sådana solskenshistorier.


Niklas Ristarp från föreningen Musketörerna talade


Förstklassig underhållning

fredag 20 maj 2011

Folkpartiet - ett steg närmare framtiden

Tack till Peter Ahlström, Hanna Clerkestam, Anders Morin och Christina Nelson Södersten som igår försvarade Folkpartiets ära i Edsviks parkstafett. Folkpartiet blev placerade sig på femte plats i mixstafetten och fick bäst placering av de partier som var med (MP, KD, S). Vi ser framemot att ta oss an moderaterna nästa år.

Anders, Christina, Hanna, Peter
Foto: Pär Åkerström

söndag 15 maj 2011

Debattartikel i Aftonbladet

Aftonbladet publicerar idag en artikel av bl a mig och Jan Björklund om att vi vill skärpa kraven för de som tar hand om utsatta barn. Lär artikeln här.

lördag 14 maj 2011

FP kräver tidigare trafiksatsningar i Stockholm

Idag skriver jag tillsammans med Folkpartiets företrädare Stockholm läns samtliga kommuner samt landstinget att de trafiksatsningar som planeras i Stockholmsregionen måste tidigareläggas. Stockholm befolkning ökar i snabb takt och dagens infrastruktur klarar inte ökat tryck. Tillväxten i Stockholm, Sveriges tillväxtmotor, får inte hållas tillbaka av bristfällig infrastruktur som inte är tillräckligt utbyggd.

SvD skriver om platsbristen på SiS-hem

Att de barn som samhället har tagit över ansvaret för får det boende och den vård de behöver är nödvändigt för att de ska kunna få ordning på sina liv. Kommunerna ansvarar för att finna den lösning som passar barnen. De barn och unga som är i störst behov av hjälp, ofta för att komma bort från ett destruktivt beteende, placeras på SiS-hem som Statens institutionsstyrelse har ansvaret för.

Sollentuna kommun har i flertalet fall den senaste tiden nekats plats på SiS-hem på grund av platsbrist. Detsamma gäller andra kommuner. Ofta hamnar barnen i jour- eller familjehem och de får då inte den vård och tillsyn de behöver. Ungdomarna kan rymma och fortsätta med ett destruktivt och livsfarligt beteende.

Nuvarande situation är ohållbar då kommunerna i akuta lägen måste ha tillgång till slutenvård för att rädda ungdomarna från sitt eget beteende. Kommunerna arbetar förebyggande för att motverka placeringar på SiS-institutioner men i de fall barn och unga behöver placeras måste de få plats om vi ska kunna garantera ett bra omhändertagande av samhällets barn. Den socialpolitiska arbetsgrupp som jag leder kommer att begära att efterfrågan av SiS-platser ses över.

Idag skriver SvD om frågan och jag har fått möjlighet berätta om vilket problem platsbristen skapar för Sollentuna och andra kommuner.

fredag 6 maj 2011

Ljusare tider

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat en ny skatteprognos och det ser ljust ut för Sollentuna. Skatteintäkterna för 2011 väntar överskrida fastställd budget med 56 miljoner kronor och skatteintäkterna väntas öka kontinuerligt fram till 2014. De kommande åren beräknas Sveriges BNP öka med 4,8 procent samtidigt som sysselsättningen stiger med 1,9 procent.

torsdag 5 maj 2011

Personalfest

För att fira personalen i Sollentuna kommun, som gör ett så bra arbete att kommunens ekonomi har stärkts de senaste åren, bjöd kommunledningen in samtliga anställda till fest. Cirka 2 000 personer deltog på festkvällarna som ägde rum i gamla Sollentunamässans lokaler igår och i förrgår. Komikern Måns Möller var konferencier och hemliga gäster var inge mindre än Lena PH och Orup. Tack alla anställda för en enorm insats!

Fotboja vid besöksförbud

Äntligen har riksdagen beslutat att elektronisk fotboja ska få användas för att se till att besöksförbud efterlevs. Det har tagit sin tid, för lång tid, men nu kan många kvinnor som drabbats av våld uppleva en ökad trygghet. Lagstiftarna passar även på att ersätta besöksförbud med ordet kontaktförbud. Det möjliggör också tanken på omvänd kommunarrest, att våldsmannen inte får vistas i samma kommun som kvinnan.

onsdag 4 maj 2011

Inspirerande möte med kvinnojouren

Frivilliga insatser är otroligt betydelsefulla för socialnämndens verksamhet. Jag har träffat företrädare för imponerande verksamheter t ex; Musketörerna, Norrorts Brottsofferjour och X-cons. Igår hade jag förmånen att träffa Kvinnojouren i Sollentuna tillsammans med min partikollega i socialnämnden tillika föreningsordförande Anna-Lena Johansson.

Kvinnojouren arbetar framgångsrikt med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld av en man de har/har haft en relation med. Men inte bara kvinnorna får hjälp och stöd det får också de barn som ofta följer med. Kvinnojouren berättar också om hur de medföljande barnen har det. Här behöver kommunerna bli bättre att både samverka och följa upp och stötta för att säkra ännu bättre barnens rättigheter. En egen socialsekreterare borde vara en självklarhet som enbart har barnets behov att ta tillvara.

tisdag 3 maj 2011

Rapport om utsatta barns situation

I dag presenterar Folkpartiet en rapport med åtgärder för att stärka rättigheterna för de barn som placeras i samhällets vård. Över 17 000 barn och ungdomar i Sverige är omhändertagna av socialtjänsten. Dessa barn och ungdomar tillhör de allra mest utsatta. När föräldrarna inte räcker till och inte förmår ta ansvar för sitt barn måste samhället gripa in. Många omhändertagna barn och ungdomar får dock inte den trygghet, den omsorg och det skydd som de har rätt till.

Omhändertagna barn har ofta tappat tilltron till vuxenvärlden. De känner inte att vuxna lyssnar. De får inte den utbildning de behöver och många av ungdomarna hamnar i kriminalitet. Det är dags att bryta den negativa spiralen. Barn och ungdomar har rätt att kräva bättre resultat än i dag.

Några av förslagen i rapporten är:

1. Auktorisation för att driva HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga. Folkpartiet vill skärpa kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och ungdomar.

2. Ge varje placerat barn en egen, särskilt utsedd socialsekreterare. Många utsatta barn känner stor ensamhet. Det krävs kontinuitet och täta kontakter för att barnet ska kunna känna förtroende för socialsekreteraren.

3. En studieplan för varje placerat barn. Många placerade barn får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Folkpartiet föreslår att kommunerna ska upprätta en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning.

4. Följ varje placerat barns hälsa. Många omhändertagna barn och ungdomar har missats av barnhälsovården och uteblir från elevhälsans hälsobesök. Därför ska socialnämnderna, i samarbete med landstingen, upprätta en hälsoplan när barnet placeras.

- Folkpartiet startar i dag ett långsiktigt arbete ute i kommunerna för att stärka de omhändertagna barnen och ungdomarnas rättigheter. Vi har satt bollen i rullning för att dessa utsatta barn ska få en trygg uppväxt, avslutar Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna.

Klicka här för att läsa rapporten "Alla barn har rätt till en trygg uppväxt"

torsdag 28 april 2011

Ökad trygghet för utsatta barn i Sollentuna

Nu får familjer som tar emot utsatta barn behålla stödet från kommunen även efter det att familjen tar över vårdnaden om barnet, allt för att öka tryggheten för både familjehemmet och barnet. Det beslutade socialnämnden i Sollentuna vid sitt sammanträde den 26 april.

Socialtjänsten stöttar idag familjehemmen såväl praktiskt som finansiellt. Stödet är ofta betydelsefullt då många barn som omhändertas är i behov av extra insatser. Tidigare har det praktiska stödet från socialtjänsten upphört om familjen valt att ta över vårdnaden vilket är beklagligt.

Drygt 100 barn i Sollentuna kommun är placerade i jourhem, familjehem eller på institution. I Sverige är siffran ca 20 000. Samhället har tagit över ansvaret för dessa barn som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina biologiska föräldrar. Placeringarna syftar till att skapa en trygg boendesituation och ökade möjligheter för barnet att lyckas med sina åtaganden, däribland skolgången. En del omhändertaganden sker med tvång andra är frivilliga och har godkänts av barnets föräldrar.

Sollentuna vill ligga i framkant och ansluta oss till den lilla skaran av kommuner som erbjuder stöd efter överflyttning. Alla barn ska ges en bra grund att stå på inför vuxenlivet, inte minst de barn som samhället har ansvar för.

Sollentuna förlorar på nytt förslag om utjämning

Igår presenterade Utjämningskommittén förslag på nytt utjämningssystem. Blir förslaget verklighet så förlorar Sollentuna kommun mest i Stockholms län, 1 723 kr per invånare vilket motsvarar drygt 100 miljoner per år.

Utjämningskommittén anser att behovet av barnomsorg ska mätas på ett annat sätt vilket är den främsta anledningen till att Sollentuna går miste om statens pengar. Därmed kommer Sollentuna att få det betydligt svårare att uppnå full behovstäckning inom förskolan. Något som vi idag arbetar hårt för att uppnå.

Det är självklart så att hela Sverige behöver tillväxt men att hålla tillbaka Sveriges tillväxtmotor Stockholm förlorar alla på.

tisdag 26 april 2011

Barn ska ha en egen socialsekreterare

Barn mår dåligt när vuxenvärlden sviker. För att barnet ska återfå tilliten till de vuxna behövs det någon som ser barnet och lyssnar på vad de har att säga. Barn i Sollentuna har rätt till en egen socialsekreterare som har till uppgift att föra barnets talan. Ibland ska barnens boendesituation utredas, andra gångar har barnet bevittnat eller utsatts för våld eller så har barnet föräldrar som är missbrukare. Oavsett ärende så måste barnet få hjälp och stöd för att klara situationen.

Socialtjänsten i Sollentuna utgår i alla lägen från barnperspektivet. Vi arbetar för att alla barn ska ges möjlighet att föra fram sina åsikter samt återfå förtroendet för vuxna. En egen socialsekreterare är ett steg i rätt riktning.

onsdag 20 april 2011

Nya arbetssätt ska stoppa människohandeln

Folkpartiet liberalerna skickar idag ut följande pressmeddelande:

En flicka från Bulgarien har tvingats ut på stöldturné i Sverige. Stölderna skedde under flera månader runt om i Sverige innan socialtjänsten i Sollentuna grep in. Inget barn ska offras till människohandeln. Svenska myndigheter har en skyldighet att finna vägar som stoppar vuxna människor från att tvinga barn till kriminella handlingar.

Människohandlarna kommer undan på grund av kommungränser och barn får betala priset då kommunerna inte anpassat sitt arbete till dagens utveckling.

Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna med ansvar för sociala frågor
, instämmer i den kritik som framkommit i flera medier kring människohandeln:

– Människohandeln måste bekämpas mer effektivt än vad den gör i dag. Vi behöver få till ett system där socialnämndens ansvar följer barnet oavsett vilken kommun de flyr till. Ingen kommun ska kunna smita från sitt ansvar.

Ett faktum som försvårar arbetet med att minska människohandeln är att personerna rör sig mellan både länder och kommuner så att utredningarna inte hinner startas eller färdigställas.

Rikspolisstyrelsen har ett nationellt ansvar medan socialnämnderna endast ansvarar för vad som sker i den egna kommunen. Även om Rikspolisstyrelsen har det övergripande polisiära ansvaret så tar samordningen tid och när det gäller socialnämnden så är samarbetet mellan kommunerna begränsat. Detta försvårar arbetet.

- Socialtjänsten i respektive kommun måste samarbeta över kommungränserna tillsammans med polisen om vi i tid ska hjälpa barnen. I dag kan en kommuns socialtjänst vänta en timme med att ingripa och då hinner förövarna komma undan. Det är inte acceptabelt, avslutar Lennart Gabrielsson (FP)

torsdag 14 april 2011

Byggstart i Väsjön ett steg närmare

Igår beslutade kommunfullmäktige att anta de två första detaljplanerna för Väsjöområdet. Processen har varit lång men det är min förhoppning att vi inom en relativt snar framtid kan ta det första spadtaget och påbörja byggandet av de 2 800 bostäderna. De boende i området kommer att kunna njuta av en unik boendemiljö samtidigt som de har naturen runt hörnet. Nu fortsätter arbetet med bl a utformningen av sportfältet.onsdag 13 april 2011

Vi måste agera när barn far illa

Våren är här och med det anländer byggjobbare från bland annat Irland i hopp om att få jobb i Sverige. De senaste åren har husvagnsläger ställts upp på flertalet platser i Sollentuna kommun. När höstterminen 2010 startade hade irländare ställt upp sina husvagnar vid en skola i Rotebro. Boendet skapade inte enbart sanitär olägenhet då avföring och matrester förekom utanför husvagnarna utan konflikter uppstod även mellan skolans elever och de barn som bodde i husvagnarna. Till slut avhystes husvagnarna och dess boende från platsen av polisen och kommunen fick notan för städningen.

I april 2011 kom irländarna tillbaka och etablerade på en grusplan vid Helenelunds station. I ca 30 husvagnar bodde förutom de vuxna 18 barn. Socialtjänsten kopplades snabbt in för att garantera att inga barn for illa. Innan gruppen hann avhysas från platsen hade de begett sig vidare. Vi har i dagsläget ingen kunskap om var.

Socialtjänsten i Sollentuna har kännedom om barnens situation när de befinner sig i kommunen. Så snart de har tagit sig över kommungränsen övergår dock ansvaret till den kommunen. Det är min absoluta uppfattning att socialkontoren måste föra en dialog om dessa barn för att garantera att de har en god levnadssituation och inte far illa. Det är även av största vikt att polisen och respektive socialtjänst har tät kontakt. Polisen har till uppgift att identifiera personerna i fråga. Upplysningar om identiteterna ska även kunna användas av socialtjänsten för kontakt med hemlandet. Alla barn är samhällets ansvar och inget barn ska behöva lida på grund av sina föräldrars val.

Slutligen. Anledningen till att byggarbetarna kommer till Sverige är för att hushåll väljer att anlita dem. På detta sätt bidrar vi till barnens livssituation.

måndag 11 april 2011

SKL riskerar legitimitetsproblem om inte avtalets intentioner genomförs

2010 undertecknade SKL (Sveriges kommuner och landsting) ett läraravtal som bland annat innebar att kommunerna ska sträva efter en ökad lönespridning. De duktiga lärarna ska premieras för det arbete de utför.

Statistik från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar att kommunerna ligger för långt ifrån avtalets intentioner. Skillnaden mellan den som tjänar mest respektive minst är i genomsnitt 31 procent, ca 7 000 kr, och då har hänsyn inte tagits till exempelvis hur länge läraren arbetat.

Om kommunerna ska återfå trovärdigheten som arbetsgivare är det av största vikt att de följer det avtal som SKL har skrivit under och som följer medlemmarnas önskemål. Kommunerna måste premiera de duktiga och engagerade lärarna. Lärarna förtjänar inte enbart beröm för sina insatser utan uppskattningen ska även synas i lönekuvertet. Läraryrket måste få högre status om vi ska få fler att genomgå en mångårig utbildning.

fredag 8 april 2011

Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp

Inslag om den socialpolitiskagruppens pågående arbete

Via länken ovan kan du ta del av ett inslag där jag berättar om det arbete som den socialpolitiska arbetsgruppen, där jag är ordförande, nu genomför. Gruppen ska vara klar med sitt arbete i juni 2011. Åsikter välkomnas.

Seminarium om ungdomsbrottslighet

I tisdags deltog jag i ett seminarium om ungdomsbrottslighet, anordnat av justitieminister Beatrice Ask. Bland annat diskuterades införandet av sociala insatsgrupper. Här kan du se hela seminariet. Mitt anförande startar under den 69e minuten.

tisdag 5 april 2011

Ändra balanskravet

DN Debatt kan du idag läsa en artikel från mig och 18 Folkpartikollegor i Stockholms län där vi uppmanar Anders Borg att ändra balanskravet.

Idag kan kommuner och landsting inte ta med sig ett överskott från ett år till ett annat vilket försvårar långsiktig planeringen och bidrar till att vi bl a måste hårdbanta när det är lågkonjunktur.

måndag 4 april 2011

Staten bör tvångsförvalta misskötta skolor

I media pågår nu en debatt om huruvida skolan ska återföras till staten eller ej. Sedan skolan kommunaliserades 1991 har resultaten försämrats och skillnaderna mellan skolor och områden ökat. Samtidigt som flera kommuner tar sitt ansvar för utbildningen av våra barn och levererar bra resultat med en ambition att ha Sveriges bästa skolor finns det kommuner som inte lyckas och barnen får betala priset.

Folkpartiet liberalerna driver att skolan ska förstatligas. Detta är dock en process som kommer att ta tid och kommunerna kan inte luta sig tillbaka och räkna med att staten tar över ansvaret. Vi måste arbete vidare och förbättra våra skolor. Om huvudmannen inte tar sitt ansvar borde staten gå in och tvångsförvalta skolorna. Detta ska gälla såväl kommunala som privata aktörer.

Jan Björklund drev igenom att en nationell skolinspektion skulle införas. Skolinspektionen har till uppgift att förstärka jämlikheten i skolans värld. De har ett viktigt jobb att utföra.

fredag 1 april 2011

1e vice ordförande i SKL

I onsdags var det valkongress på SKL (Sveriges kommuner och landsting). Då blev jag utsedd till organisationens 1e vice ordförande vilket är en stor ära.

Finansminister Anders Borg höll ett bra anförande på kongressen. Det som var mindre bra var hans utspel om att ingångslönerna för kommunanställda bör sänkas för att skapa fler arbetstillfällen. Han gjorde en jämförelse mellan Kommunals och Metalls avtal och menade på att ingångslönerna inom Metall var mer skäliga. Det som inte framkom var att Metalls lägsta ingångslöner är avsedda för praktikanter som ska ha 75 procent av lönen. I Sollentuna kan jag garantera att det inte finns några planer att sänka ingångslönerna för våra anställda. Ambitionen är tvärtom att de ska höjas och att individuell lönesättning ska prioriteras.

måndag 28 mars 2011

Politiska direktiv för individuell lönesättning

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund en rapport som visar att Sveriges kommuner inte har följt läraravtalets intentioner och höjt lönerna för de duktiga lärare vars elever har god måluppfyllelse. Om kommunerna ska få bättre trovärdighet som arbetsgivare måste vi skicka ut andra signaler än de som Lärarnas Riksförbund nu redovisar.

Under 2010 beslutade den politiska ledningen i Sollentuna att lärarnas löner ska höjas med två procent. Vi la även ett direktiv om att vi önskar se en ökad lönespridning. De duktiga lärarna ska premieras för det arbete de gör. Vidare har Sollentunas lärare möjlighet att ändra sina arbetstider vilket ska ge utfall i lönekuvertet. Även detta är i enlighet med intentionerna i läraravtalet.

fredag 25 mars 2011

Musketörerna

På torsdagskvällen besökte jag Musketörernas årsmöte. Musketörerna är en grupp före detta missbrukare och flera av dem bodde i de husvagnar vi tidigare haft i kommunen. Personerna stöttar nu varandra och arbetar för att stävja missbruk och hemlöshet. De lever under parollen ”En för alla – alla för en”. Många i Musketörerna har otroliga livshistorier och det är imponerande att det har tagit sig ur missbruk och lyckats starta ett nytt liv som de ägnar åt att hjälpa andra. Mitt viktigaste budskap till dem var. "Tack för ni finns och tack för de insatser ni nu gör inte bara för er själva utan också för andra".

måndag 21 mars 2011

Från LVU till MVG

Jag hade den stora förmånen att under riksmötet få leda ett panelsamtal som situationen för de utsatta barnen i samhället. Medverkade gjorde barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg och Folkpartiets riksdagsledamot Maria Lundqvist Brömster.Den framkom tydligt att politiken måste ta ett än större ansvar i dessa frågor. Detta gäller såväl riks- som kommunpolitiken. Det handlar dels om att ta fram diverse handlingsplaner som ska garantera dessa barn viss kvalitet samt hur uppföljningar ska göras av t ex skolgången. Dessutom måste vi arbeta för att inget barn ska kränkas på HVB-hemmen samt vi måste bli bättre på att ha förväntningar på de barn som har det tufft. Även samhällets barn förtjänar att lyckas!

Ett givande riksmöte

Det var ett lyckat riksmöte. 800 liberaler invaderade Göteborg för att träffa partikamrater och inspireras politiskt.

Lördag förmiddag ägnades åt EU-politik. De som anlänt tidigt till Sveriges framsida hade möjlighet att lyssna till Folkpartiets Europaparlamentariker Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström som deltog i en paneldebatt där den mångårige politiska reportern Anders Jonsson var samtalsledare.Riksmötet inleddes självfallet med ett tal av partiledaren Jan Björklund. Bl a redogjorde Jan för att Folkpartiet genom en ”demokratimiljard” vill ska ge riktade bistånd för att öka antalet demokratier. Dessutom ska reglerna om vapenexport skärpas i syfte att inga vapen ska säljas till diktaturer. Ett annat tydligt budskap var att ”inga barn i Sverige ska vara rädda för att växa upp”.Lördagen gästades dessutom av bl a EU-minister Birgitta Ohlsson, SACO-ordföranden Anna Ekström, EU-kommissionär Cecilia Malmström och industrialistmannen PG Gyllenhammar.

På söndagen ledde vår integrationsminister ett samtal där arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svenkvist, pedagogen Igor Ardoris och Folkpartiets kommunalråd i Landskrona Torkild Strandberg diskuterade integration och vikten av att de som kommer till Sverige snabbt kommer ut på arbetsmarknaden. Vi har inte råd att gå minste en den kompetens som invandringen innebär.

fredag 18 mars 2011

Riksmöte

Sitter nu på tåget till Göteborg där jag ska delta i Folkpartiets Riksmöte. Idag träffas gruppledare, politiska sekreterare och ombudsmän. Imorgon ansluter resten av sällskapet – Folkpartister från hala landet, Totalt deltar 800 liberaler. Jag ska bland annat leda en diskussion om barns situation i samhället. I programmet har samtalet namnet ”Från LVU till MVG”. Jag kommer bl a att belysa hur vi ska få fler av de barn som samhället har tagit över ansvaret för att klara skolan. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är en av de som deltar.

tisdag 8 mars 2011

Internationella kvinnodagen

Idag firar värden Internationella kvinnodagen. De senaste åren har mycket gjorts för att öka jämställdheten men än finns det mycket att göra. Antalet kvinnor på ledande positioner är fortfarande för lågt och löneskillnaderna för stora. Regeringen tillsammans med SKL tar sitt ansvar och inrättar ett jämställdhetsråd för att identifiera ojämställda villkor och finna lösningar för hur dessa ska elimineras. Förhoppningsvis hakar den privata sektorn på.

Könsstrukturerna syns även på andra sätt i samhället. Studier visar att förskolan och skolan agerar olika mot flickor och pojkar. Detta gör att barnen fostras in i könsrollerna. Idag finns en medvetenhet kring denna problematik och verksamheterna arbetar för att motverka den.

Mycket beklagligt är att våldet mot kvinnor inte ser ut att mattas av. Idag hinner kvinnojourerna inte hjälpa alla som vill ha stöd. Här har naturligtvis politiken ett ansvar för att såväl minska våldet som hjälpa de utsatta.

Internationella kvinnodagen uppmärksammar kvinnornas situation, det är bra. Nu gäller det att arbeta vidare för att minska skillnaderna. I det arbetet har var och en av oss ett eget ansvar för vårt agerande.

fredag 4 mars 2011

Kvalitén på HVB-hemmen måste säkras

När samhället tar över ansvaret för barn som av olika anledningar inte har det bra hemma så är tanken att de ska få en bättre tillvaro och att framtidsutsikterna ska bli ljusare. Rapporten från barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg visar att så inte är fallet. Det finns klara brister på de HVB-boenden (hem för vård eller boende) där vi placerar våra ungdomar. Bland annat bestraffas de boende när de bryter mot reglerna. Detta bidrar inte till att relationen till samhället och myndigheterna blir bättre.

Det är inte rimligt att samhället inte skyddar de barn och unga som är utsatta. Vi måste finna sätt som garanterar kvalitén för de som omhändertas av samhället. Det är bra att denna fråga uppmärksammas. Vi måste känna till bristerna för att kunna åtgärda dem. Sollentuna kommun ska göra vad de kan för att förbättra situationen.

Artikel på SvD Opinion

På SvD:s Opinion kan du läsa en artikel som jag har skrivit om hur det kommer sig att förlusttyngda offentliga verksamheter blir vinstmaskiner när privata aktörer tar över. Jag för bl a resonemang om att t ex kommunalt drivna verksamheter i avsaknaden av konkurrens inte har haft anledning att driva effektiva verksamheter samt om de kulturella skillnader som finns mellan offentliga och privata verksamheter.

torsdag 24 februari 2011

Balanskravet leder till felaktiga prioriteringar

Uttalande från Lennart Gabrielsson (FP) med anledning av DNs artikel "Krisåren blev till guld för Stockholms kommuner"

Politiken har aldrig hunnit med att parera när ekonomin går upp eller ner. Det leder till att kommunerna drar åt svångremmen i dåliga tider då de egentligen borde satsa och kostar på sig utgifter när det går bra. Detta är helt fel men systemet gör att det inte går att ha långsiktighet i den kommunala ekonomin. Jag har länge framfört att balanskravet är för snävt satt. Vi måste få ett större eget ansvar att kunna lägga undan pengar när ekonomin tillåter för att använda när ekonomin går i botten. I dagen system får man inte ta med överskott över nyårsnatten.

torsdag 17 februari 2011

Nya beredningar

När Alliansen i Sollentuna gick i hamn med den politiska överenskommelsen beslutades att vi under mandatperioden skulle lägga särskild fokus på två områden, integration och kommunikation samt miljö och klimat. I veckan beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta två beredningar som ska arbete med just dessa frågor.

Integrations- och kommunikationsberedningen kommer bl a att arbeta med att följa upp och utveckla kommunens integrationsprogram. De ska även arbeta med att syndligöra kommunens liksom politikens roll i samhället. Målet är att kommunen ska bli mer tillgänglig för våra invånare.

Miljö- och klimatberedningen ska följa upp den klimatstrategi som är antagen av fullmäktige. De ska även finna strategier som gör att kommunen uppnår de nationella miljömålen. Ett visionärt tänkande ska placera Sollentuna på pallplats när det gäller miljöarbetet.

fredag 11 februari 2011

Inför obligatorisk A-kassa

Efter att ha tagit del av ett utkast till årsredovisning för socialnämnden kan jag konstatera att skattebetalarna i Sollentuna kommun betalar drygt 4 miljoner i försörjningsstöd till personer som egentligen skulle ha fått A-kassa. Personer som av olika anledningar inte betalar arbetslöshetsförsäkring när de arbetar tvingas försörja sig med hjälp av ekonomiskt bistånd. Med andra ord skulle Sollentuna kommun kunna spendera 4 miljoner på t ex skola och omsorg om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring infördes. Folkpartiet driver sedan ett antal år kravet på en obligatorisk A-kassa. Den ska vara statligt drivet, inte fackligt som andra partier i alliansen tycker.

onsdag 9 februari 2011

Stödet till barnen måste bli bättre

Barnen i Sverige mår allt sämre. Det visar BRIS rapport som presenteras idag. BRIS fick under 2010 ta emot 115 000 samtal från barn som mår dåligt pga såväl fysiska som psykiska övergrepp. Många barn upplever att de är ensamma och att de inte får den hjälp de behöver när de kontaktar myndigheterna.

Nu önskar BRIS att de kan ha sin telefonlinje öppen dygnet runt och att ett barnfritdscentrum ska inrättas. Vidare anser BRIS att rättsväsendet måste ta barnen på större allvar.

Det är otroligt viktigt att samhället finns tillhands för barn som har det tufft. Vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet och vara mer effektiva när barn har utsatts för ett brott. Jag är övertygad om att Barnahuset kommer att fylla en viktig funktion när det gäller att ta hand om barn som varit med om övergrepp. Under Barnahusets tak samlas alla de myndigheter som barnet behöver; åklagade, polis, socialtjänst och läkarvård. Jag är även övertygad om att samverkan mellan socialtjänsten och skolan måste förbättras. Förhoppningsvis är den nya skollagen, som ställer högre krav på elevhälsa, ett steg i rätt riktning.

måndag 7 februari 2011

Barnens behov ska vara i centrum

Uttalande angående nytt lagförslag:

Barnens bästa viktigare än föräldraintresset

Regeringen kommer inom kort att presentera ett lagförslag om att socialnämnderna kan få besluta om en åtgärd mot en förälders vilja om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Detta ska gälla i de fall då föräldrar som har gemensam vårdnad inte är överens.

– Äntligen kommer allvarliga konflikter mellan ett barns föräldrar inte att innebära att barnets behov kommer i kläm. Nu kommer det att ges möjlighet att agera snabbt när ett barn behöver stöd och hjälp.

Det säger Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd, i en kommentar.

Bakgrundsinformation:
Barnkonventionen slår fast att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Ändå kan en förälder i dag, om föräldrarna inte är överens, neka sitt barn vård och behandling. Det handlar om barn i mycket utsatta situationer, som barn som upplevt våld i familjen och behöver stöd att bearbeta sina upplevelser. Det kan också handla om barn till en missbrukande förälder, som vägrar att se hur detta påverkar barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en av föräldrarna säger nej så får barnet ingen vård eller behandling.

fredag 4 februari 2011

Lyckat med boendestöd till missbrukare

Med hjälp av medel från regeringen har Sollentuna kommun haft möjlighet att under två års tid driva ett mycket lyckosamt projekt men boendestöd för personer med stora missbruksproblem.

Boendestödjarna har under projektets gång haft tät kontakt med personerna som inkluderats i projektet vilket är en förklaring till framgången. Syftet att stärka vårdkedjan och därigenom kunna undvika placeringar på institutioner eller hemlöshet har lett till högre livskvalitet och färre återfall.

Nu måste vi arbeta vidare med att skapa bättre villkor på bostadsmarknaden för denna grupp samt vi måste medverka till skapa meningsfulla aktiviteter för målgruppen. De ska inte jagas upp på morgonen för att inte göra någonting resten av dagen.

Verksamheten är idag en del av socialkontorets ordinarie verksamhet.

Långtidsutredningen

Långtidsutredningen som presenterades i veckan redogör för en översikt av den svenska arbetsmarknaden och föreslår åtgärder som på sikt kan leda till förbättringar.

Utredningen visar att värnskatten bör avskaffas detta då det med stor sannolikhet skulle leda till att människor skulle jobba mer. Värnskatten skulle vara tillfällig då den infördes för 17 år sedan med syfte att sanera statsfinanserna.

Folkpartiet har under en tid drivit frågan om en obligatorisk a-kassa. Nu får vi stöd av långtidsutredningen. Det är inte rimligt att en miljon arbetstagare inte har en arbetslöshetsförsäkring.

Utredningen visar även att Folkpartiet och Alliansen har agerat rätt som har satsat på lärlingsutbildningar. Kontakten mellan yrkesutbildningarna och arbetslivet måste intensifieras som ett steg för att minska ungdomsarbetslösheten. Till år 2014 kommer regeringen att satsa 800 miljoner kronor på lärlingsutbildningen.

lördag 29 januari 2011

Demokratin – en självklarhet?

Idag anordnar Folkpartiet i Sollentuna en konferens för sina förtroendevalda. Under dagen kommer våra medlemmar ha möjlighet att förmedla sina åsikter om hur vi ska utveckla vår politik. Detta sker utan att det varken står demonstranter eller polis utanför lokalen. Vi lever i ett land där vi har den stora förmånen att kunna driva politik och fritt förmedla våra åsikter , vi lever i en demokrati.

I Tunisien och Egypten kämpar folket tappert mot en diktatur för att uppnå målet om att skapa en demokrati. Diktaturen möter sitt folk med kravallpolis och vinande kulor. Trots detta ger folket inte upp, de kämpar för ett demokratiskt samhälle, ett samhälle som vi i Sverige tar för givet. För oss är demokratis så självklar att vi ibland väljer bort vår möjlighet att påverka genom att stanna hemma på valdagen.

Folkpartiet hyllar folket i Egypten och Tunisien!

torsdag 27 januari 2011

I Sollentuna har alla barn ett hem

Enligt statistik vräktes 632 barn från sina hem under 2010, av dessa var 122 bosatta i Stockholm län. En barnfamilj ska enligt Kronofogdemyndighetens uppgift ha vräkts i Sollentuna.

Uppgiften förvånade mig. Sollentuna kommun har en tydlig målsättning, inga barn ska vräkas från sina hem. Efter att ha varit i kontakt med socialkontoret visade det sig till mig glädje att alla barn i Sollentuna har tak över huvudet och att inga barn pga av vräkning blivit bostadslösa.

Den Sollentunafamilj som enligt statistiken vräkts ägde en bostadsrätt som de även bodde i. De behöll hyresrätten som en trygghet men hade inte betalat hyran under lång tid varav de vräktes. I statistiken är de bostadslösa, i verkligheten bor de i en bostadsrätt. Ibland kan statistik vara missvisande. Sollentuna kommun arbetar aktivt med vräkningsförebyggandeåtgärder. Ingen barnfamilj i Sollentuna har blivit bostadslösa pga vräkning sedan hösten 2008.

onsdag 26 januari 2011

Sollentuna beskostar anställning istället för bidrag

Idag skickade Sollentuna kommun ut följande pressmeddelande:

Socialnämnden i Sollentuna har, på socialchefen Kerstin Lidmans initiativ, beslutat om att under 2011 bekosta anställningen för ett 30-tal personer som i dag får försörjningsstöd. Anställningen syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

– Att ha ett arbete är otroligt viktigt, inte minst ur den sociala aspekten samt för att öka självkänslan. Att arbeta istället för att få bidrag ger ett värdigare liv, säger Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande.

Socialkontoret har efter en kartläggning kommit fram till att personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har svårt att komma ut på arbetsmarknanden trots arbetsförmåga. De som i första hand ska erbjudas visstidsanställning är gruppen föräldrar. Tanken är att minska risken för att barnen i dessa familjer själva blir beroende av ekonomiskt stöd i vuxen ålder, en koppling som forskning tydligt visar på. Vidare ska åldersgruppen 20-25 år också prioriteras för att minska risken för långvarig arbetslöshet.

– Kommunens förhoppning är att samtliga personer som får ekonomiskt bistånd på sikt ska få ett arbete och därmed tillträde till arbetsmarknaden, säger Kerstin Lidman, socialchef.

Kommunen kommer stå för själva kostnaden och arbetet kan komma att utföras hos såväl privata företag som offentlig sektor.

Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande

Kerstin Lidman, socialchef

tisdag 25 januari 2011

Öka stödet till utsatta kvinnor

I Metro tisdagen den 25 januari 2011 presenteras att antalet överträdelser mot besöksförbud aldrig har varit så många. Detta är ett deprimerande besked. Riksdagen måste på allvar ta tag i frågan, skärpa lagstiftningen och låsa in männen som inskränker kvinnors frihet. Det är inte kvinnorna och deras barn som ska låsas in, det är männen som begår brotten som ska straffas. Den nya lag som föreslås för att öka kvinnors trygghet, att de män som inte efterlever besöksförbudet övervakas elektroniskt, är inte tillräcklig

De män som utsätter kvinnor för fara har förbrukat sin rätt till frihet och kvinnan ska inte behöva fly från sitt liv på grund av mannens beteende. Hon ska tvärtom kunna garanteras trygghet i sitt hem och i sitt närområde. Mannen ska helt enkelt kunna förbjudas att röra sig i t ex den kommun som kvinnan bor i, så kallad omvänd kommunarrest. Elektroniken ska garantera att mannen inte överträder en sådan dom. I de fall överträdelser görs ska Polisen med hjälp av elektroniken automatiskt larmas om överträdelsen och i god tid innan mannen når kvinnan göra ett gripande.

Det är hög tid att utsatta kvinnor återfår förtroende för samhället.

måndag 24 januari 2011

Uttalande om Postens nedläggningar

I fredags skickade Alliansen i Sollentuna ut följande uttalande angående Postens nedläggningar i Helenelund och Häggvik:

Postens beslut att lägga ner postkontoren/utlämningsställen i Helenelund och Sollentuna är enligt Alliansen i Sollentuna mycket beklagligt. Vi anser att det är av stor vikt att Postens verksamhet finns tillgänglig för kommunens samtliga invånare, inte enbart de som besöker Sollentuna centrum.

Flertalet kommuninvånare har kontaktat politiska företrädare och framfört sitt missnöje över Postens neddragningar. Det vi kan säga till våra medborgare är att vi anser att Postens beslut är olyckligt men att Posten är ett statligt ägt företag och inte en verksamhet som kommunen styr över. Däremot anser vi att det vore positivt om Posten informerade kommunen om större förändringar i sin verksamhet.

Företrädare för Posten förklarar nedläggningarna med att Sollentuna centrum, i och med de satsningar som gjorts, nu är den naturliga mötesplatsen i kommunen och att majoriteten av kommuninvånare föredrar att göra sina ärenden där. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet är glada över att privata intressenter har valt att investera i Sollentuna centrum (ägs av Steen & Ström Sverige AB), det behövde en ansiktslyftning. Därmed bör tilläggas att Alliansen inte har haft som ambition att genom möjliggörandet av utbyggnaden av Sollentuna centrum utarma kommunens andra centrum. Tvärtom är vår politiska ambition att samtliga kommundelar ska prioriteras. Vi kan även konstatera att det antal kommuninvånare som kontaktat oss visar att det finns en efterfrågan även i andra kommundelar.

Vår förhoppning är att Posten finner lokala lösningar för utlämning av brev och paket i Helenelund och Häggvik.

fredag 14 januari 2011

Ingen ska utsättas för kränkande behandling

I det senaste numret av Mitt i Sollentuna redovisas att en elev på en av Sollentunas skolor blivit mobbad under lång tid. Artikeln skapar flera frågetecken som våra representanter i barn- och ungdomsnämnden måste räta ut. Mobbing får inte förekomma. Mobbing är kränkande och måste stoppas så snart det kommer till kännedom. Här tycks något gått helt fel. Fattas det verktyg för att stoppa mobbing så berätta det för politikerna som tillsammans med tjänstemännen får ta fram en lösning på problemet. Förlikning är som jag ser det inget annat än ett misslyckande