Kategorier

onsdag 19 december 2012

Lyckat utfall för bonussystem för placerade barn

2011 beslutade socialnämnden i Sollentuna att införa ett bonussystem för familjehem. Under 2012 har ett bedömningsunderlag tagits fram och igår fattades beslut om de första utbetalningarna. Bonus kommer att betalas ut för 23 placerade barn och ungdomar till en kostnad av 187 500 kronor.

Det är individuella mätbara mål som är anpassade efter respektive barns förutsättningar, som ligger till grund för bedömningen av bonusen. Målen har tagits fram utifrån de fyra områdena hälsa, utbildning, identitet samt familj och sociala relationer. 2500 kronor per område kan betalas ut vilket motsvarar en maximal bonus på 10 000 kronor. Pengarna ska gå till en gemensam aktivitet för barnet och familjen. För att bonus ska betalas ut ska barnet ha varit placerat hos familjen i ett år.

Socialnämndens beslut om att införa bonussystemet möttes av kritik från flera håll. Efter ett år kan vi konstatera att utfallet blev lyckat. Framtagandet av bonussystemet har tvingat socialtjänsten att se över sin verksamhet och det blev en del av deras kvalitetsarbete. Processen medförde även att vi uppmärksammade vilka fantastiska familjehem vi har.

Familjehemmen är glada över satsningen, de känner sig uppskattade och är glada över att deras arbete premieras och utfallet blev som vi hoppats. Alla barn har nått några mål och kommer att premieras, majoriteten har uppnått alla mål. Pengarna kommer barnen till del och kommer förhoppningsvis att leda till att de får vara med om upplevelser som de annars skulle gå miste om.

Socialnämnden har beslutat att fortsätta med belöningssystemet kommande år.

tisdag 18 december 2012

De mest utsatta ungdomarna får vänta på jobb

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har äntligen enats om ett introduktionsavtal som syftar till att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknad. Det är bra men tog väldigt lång tid att få fram. Negativt är att avtalet endast omfattar ungdomar som genomfört en gymnasieutbildning inom vårdområdet. För de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden, de som inte har genomfört en gymnasial utbildning, finns fortfarande inga introduktionsavtal.

I tider då arbetsmarknaden krymper har dessa ungdomar än svårare att få ett arbete och de är i behov av hjälp för att få ett arbete. Den offentliga sektorn är Sveriges största arbetsgivare. Vi kan göra mer, och min övertygelse är att ett avtal även för dessa ungdomar skulle bidra till fler jobb.

Parterna måste bli mer effektiva när det gäller att ta fram avtal som gynnar ungdomarna. Om det finns en misstro mellan parterna så måste den redas upp, som det är nu betalar ungdomarna priset genom att vara utan arbete. Båda parter har ett ansvar för såväl våra ungdomar som för att säkra kompetensen inom den offentliga sektorn. Genom stärkt tillit mellan arbetsgivare och fackförbund säkrar vi bättre ungas inträde på arbetsmarknaden.

fredag 7 december 2012

Minskad barnfattigdom i Sollentuna

I veckan presenterades Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Den visar att barnfattigdomen i Sverige minskade mellan 2009 och 2010 med cirka 6 000 barn. Även i Sollentuna är trenden positiv. Drygt 50 barn räknas inte längre som fattiga. Det är en minskning med 0,4 procent. Minskningen sker samtidigt som antalet barn i kommunen ökar.

Det är självklart positivt att barnfattigdomen i Sollentuna minskar men vi kan inte bygga upp vår verksamhet på två år gamla siffror. Sollentuna ser ständigt över hur många barn i kommunen som bor i familjer som lever på introduktionsersättning eller försörjningsstöd och vårt mål är att helt utrota barnfattigdomen.

Antalet barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd minskade mellan 2010 och 2011 från 410 barn till 386 barn. Samtidigt genomför kommunen flertalet satsningar för att ytterligare minska bidragsberoendet. Bland annat genomför socialsekreterare intervjuer med familjerna. Syftet är att uppmärksamma vilka problem som finns, inte minst för barnen, och därefter sätta in individuella insatser. Kommunen anställer även bidragstagare under ett antal månader för att ge personer arbetslivserfarenhet. Var femte person som har fått anställning har idag ett arbete och ingen av personerna får försörjningsstöd. Det är viktigt för barnen att se sina föräldrar gå till ett arbete och att kunna berätta för kompisarna i skolan vad föräldrarna arbetar med.