Kategorier

onsdag 23 juni 2010

Debatt hos fastighetsägarna

Här om dagen deltog jag i en debatt som Fastighetsägarna anordnade. Deltog gjorde även Kristina Alvendal (M), Roger Mogert (S) och Yvonne Ruwaida (MP). Debatten handlade om Stockholmsregionens utmaningar, t ex infrastruktur och bostadsbyggande. Stockholmsregionen växer med ett Göteborg på 20 år. Detta ställer stora krav på verksamheterna i vårt län och kräver god planering. Ett första steg är att vi i centrala Stockholm och kranskommunerna bygger ut infrastrukturen och bygger bort den getingmidja som idag finns i vår huvudstad. Bland annat måste Förbifart Stockholm byggas och tågtrafiken måste bli mindre känslig för störningar. Vi måste även bygga bostäder i samma takt som efterfrågan, det gör vi inte idag. Här är det viktigt att alla kommuner tar sitt ansvar, liksom staten.

fredag 18 juni 2010

Reservation för lärarlegitimation i SKLs styrelse

Ett land med höga framtidsambitioner måste satsa på sina lärare. Det handlar om en bra lärarutbildning, goda anställningsvillkor och möjligheter till fortbildning. Tyvärr har Sverige haft svårt att rekrytera ungdomar till läraryrket. Det har funnits stora brister i lärarutbildningen och lärarfortbildningen har varit eftersatt.

För att höja läraryrkets status har Folkpartiet länge drivit frågan om en yrkeslegitimation för lärare inom förskolan och skolan. En lärarlegitimation stärker yrkets identitet och är ett viktigt steg på vägen mot nationell likvärdighet. Vissa arbetsuppgifter, t ex betygssättning, och villkor, t ex fastanställning, ska vara förbehållna legitimerade lärare.

I remisspromemorian Legitimation för lärare och förskollärare föreslår nu regeringen att ett sådant legitimationssystem ska införas. Tyvärr har majoriteten i Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse avstyrkt förslaget. Detta är olyckligt.

SKL ska i sina beslut inkludera såväl utbildnings- som arbetsgivarperspektivet. I beslutet om lärarlegitimationer är min uppfattning att utbildningsperspektivet har blivit lidande och att arbetsgivarperspektivet har dominerat vilket är olyckligt.

Sveriges lärare behöver stöd och uppmuntran. SKL borde därför stödja regeringens förslag om yrkeslegitimation för lärare och förskollärare.

onsdag 16 juni 2010

Sollentuna ska bli en välstädad kommun

I måndags beslutade Sollentuna kommun att satsa 1 miljoner kronor på att förbättra städning och skötsel av offentliga miljöer. På många håll i kommunen är det stökigt och skräpigt vilket inte är acceptabelt. Det är viktigt att kommunen bidrar i arbetet för ökad trivsel. Samtidigt är det viktigt att våra kommuninvånare tänker på att inte skräpa ner.

måndag 14 juni 2010

Sollentuna kommun bygger friidrottshall

Idag fattade plan- och fastighetsutskottet beslutet att kommunen ska inleda byggandet av en friidrottshall på Sollentunavallen. Sollentuna gör därmed en stor satsning på friidrott och kommer att intensifiera samarbetet med bland annat löpargymnasiet och friidrottsförbundet.

Bygget av en inomhushall för friidrott är en naturlig utveckling av verksamheten på Vallen. Alla kommuner kan inte bygga hallar för samtliga idrotter och Sollentuna tar nu vårt regionala ansvar och bygger en denna anläggning, på en fantastisk plats. Det är även bra att Löpargymnasiet nu kan utveckla sin verksamhet.

Jag ser fram emot många spännande tävlingar på Vallen, såväl sommar som vinter.

fredag 11 juni 2010

Ytterliggare två järnvägsspår genom Sollentuna?

Igår kunde vi läsa i Dagens Nyheter att trafikverket nu arbetar med att få fram ytterligare 2 nya spår från Stockholm till Uppsala. Det är den ökade trafiken som nu gör att tillgången till spårbunden trafik inte kommer att räcka i framtiden. Det är självklart positivt att fler åker tåg och vi ska självklart bejaka och medverka till att göra det möjligt så än fler kan åka tåg. Däremot måste vi också se över konsekvenserna av olika lösningar och att det är realistiska lösningar innan vi säger bu eller bä.

Det föreslås ytterligare två nya spår via Järfälla och Sundbyberg där det idag finns två spår och ytterliggare två nya spår via Sollentuna där det redan finns 4 spår. Tvärspårvägen skall också fram. Det innebär ca 11 spår inne vid Karlberg. Detta och andra konsekvenser vill jag se lösningar på. Det är en diskussion vi skall föra med Länsstyrelsen och andra kommuner utefter sträckningen. Vi får anledning att återkomma.

Angående artikel i Mitt i Sollentuna

I veckans Mitt i Sollentuna kan vi läsa om Lennart Öhrn som är bestört för att kommunen endast erbjuder honom 790 000 kronor för mark på hans fastighet vid Frestavägen. Kommunen ska planlägga marken med anledning av utbyggnad av Väsjöområdet och på delar av Lennarts fastighet planeras park och vägar.

Enligt Lennart Öhrn har han tidigare erbjudits 12 miljoner för marken, ett bud som kommunen nu ska ha sänkt avsevärt. Den version som presenteras i artikeln är mycket missvisande och det är mycket information som exkluderas. Den fastighet som Lennart bor i idag har ett värde som klart understiger den värdeökning som en ny detaljplan ger byggrätt till. Denna detaljplan är dock inte fastställd varav det inte kan spekuleras i vad fastigheten kommer att vara värd i framtiden. Olika framtida lösningar kan inte räknas som inkomst förrän beslut är fattat. Jag vågar dock påstå att ett framtida marknadsvärde kommer att inbringa miljoner i vinst. Miljoner som bland annat kommer komma Lennart Öhrn till del.

Förhandlingar pågår nu mellan Lennart, kommunen och byggföretag. Målet är att hitta en uppgörelse innan sommaren. Kommunens förhoppning är att anta den nya detaljplanen under hösten 2010. Det är först när detaljplanen är antagen som det står klart vad Lennarts fastighet är värd och det är den rådande marknaden som avgör värdet – inte kommunen! Jag vågar dock försäkra att Lennart Öhrn inte kommer att bli satt på bar backe.

tisdag 8 juni 2010

Veikko får flytta

Igår beslutade socialutskottet i Vaxholms kommun att Veikko Virtanen ska få rätt att ställa sig i kö till ett finskspråkigt äldreboende. Det är ett steg på vägen och det är bra att kommunen i fråga nu viker sig och ser individen bakom ärendet. Det är en förutsättning för att värdiga beslut ska fattas.

onsdag 2 juni 2010

Veikko vs Vaxholm – jag håller på Veikko!

Veikko vs Vaxholm – jag håller på Veikko!

När kommuner och kommunalpolitiker glömmer att uppdraget utgår från att det är människor vi är satta att besluta vardagens villkor för drabbar det direkt enskilda individer. Ett sådant fall finns i Vaxholm. I Vaxholm finns en äldre man, Veikko Virtanen, som bara kan finska. Veikko har ingen att tala med då ingen på äldreboendet pratar finska. Han har därmed levt i en total tystnad och isolering under en längre tid. Vaxholm klarar inte sitt uppdrag som borde vara en självklarhet - att se till att kommuninvånarna får ett värdigt liv hela livet.

När kommuner som Vaxholm så totalt missat sitt grunduppdrag reagerar snabbt en stor folkopinion, vilket skett i detta fall. Det tycker jag är bra. Det leder dock till att vi politiker upplevs sakna empati och förståelse för invånarnas livsmöjligheter. Därför tar jag mig friheten att som ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd ha synpunkter på en specifik kommuns agerande.

Situationer som denna leder även till att staten inte längre anser att vi i kommunerna sköter vårt uppdrag och går därmed in och lagstiftar i fråga efter fråga med fullt folkligt stöd. Det är bra att staten tar ansvar men det är mindre bra att kommunerna blir mer och mer lika varandra. Det är ur invånarnas perspektiv bättre att det ser olika ut i kommunerna och att valfriheten bevaras.

Idag stödjer 18 236 personer gruppen Veikko vs Vaxholm på Facebook, och den växer för var minut. Jag hoppas att Vaxholms politiker tar sitt förnuft till fånga och ser till att Veikko får bo på ett boende där det finns finsktalande personal och helst även boende med finsk bakgrund. Veikko har rätt att leva livet hela livet!