Kategorier

fredag 18 juni 2010

Reservation för lärarlegitimation i SKLs styrelse

Ett land med höga framtidsambitioner måste satsa på sina lärare. Det handlar om en bra lärarutbildning, goda anställningsvillkor och möjligheter till fortbildning. Tyvärr har Sverige haft svårt att rekrytera ungdomar till läraryrket. Det har funnits stora brister i lärarutbildningen och lärarfortbildningen har varit eftersatt.

För att höja läraryrkets status har Folkpartiet länge drivit frågan om en yrkeslegitimation för lärare inom förskolan och skolan. En lärarlegitimation stärker yrkets identitet och är ett viktigt steg på vägen mot nationell likvärdighet. Vissa arbetsuppgifter, t ex betygssättning, och villkor, t ex fastanställning, ska vara förbehållna legitimerade lärare.

I remisspromemorian Legitimation för lärare och förskollärare föreslår nu regeringen att ett sådant legitimationssystem ska införas. Tyvärr har majoriteten i Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse avstyrkt förslaget. Detta är olyckligt.

SKL ska i sina beslut inkludera såväl utbildnings- som arbetsgivarperspektivet. I beslutet om lärarlegitimationer är min uppfattning att utbildningsperspektivet har blivit lidande och att arbetsgivarperspektivet har dominerat vilket är olyckligt.

Sveriges lärare behöver stöd och uppmuntran. SKL borde därför stödja regeringens förslag om yrkeslegitimation för lärare och förskollärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar