Kategorier

torsdag 27 maj 2010

Besök hos KRIS Sollentuna

Igår var jag på besök hos KRIS (kriminellas revansch i samhället) Sollentuna och träffade deras ordförande Jana Gröhn. KRIS driver en imponerande verksamhet och når personer som myndigheter inte gör.

De som muckar från fängelset har en tuff tid framför sig. Trots att de tjänat av sitt straff så har samhället inte slutat döma. Personen i fråga har ofta svårt att få bostad och ett arbete och därmed ligger det ofta nära till hands att återigen hamna i den världen som är bekant – kriminalitet.

Samhället måste bli bättre på att ge de som avtjänat sitt straff en andra chans. Bland annat bör lönebidrag ges i större utsträckning så att arbetsgivare vill ta chansen och anställa tidigare kriminella. Det är även viktigt att personen i fråga ges möjligheten till en egen bostad. Vi ska även fortsätta att stötta organisationerna som fångar upp de som har de tufft.

måndag 24 maj 2010

Frivilligorganisationer ska förbättra tillträdet till arbetsmarknaden

Idag kunde vi läsa i våra morgontidningar att svenskarna är mer positiva än tidigare till invandring och flyktingmottagning. För att de nyanlända ska få en bra start i Sverige och integreras i samhället är det viktigt att de snabbt kommer i på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland nya svenskar är hög och vi måste finna nya vägar för att fler ska komma i arbete.

Idag presenteras en överenskommelse mellan SKL, regeringen och den idéburna sektorn som förhoppningsvis kommer att leda till att fler jobb skapas. I överenskommelsen åtar sig SKL att på olika sätt stötta sina medlemmar i lokal samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer. Bland annat kommer framgångsrika samarbeten att lyftas fram. Det är även viktigt att andra aktörer involveras för att samarbetet ska bli lyckosamt t ex Arbetsförmedlingen som är involverade i kommunens arbete med flyktingmottagning.

SKL:s engagemang i dessa frågor bottnar i att vetskapen om att ett gott samspel mellan offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centrala för en god samhällsutveckling. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och för lokal och regional utveckling.

Organisationerna är också ofta sociala mötesplatser och utgör en grund för mellanmänsklig tillit. Detta bidrar till social sammanhållning vilket är viktigt i människors liv, inte minst för att skapa tillhörighet till det lokala samhället.

Efter sommaren kommer SKL att inleda en kartläggning som syftar till att ta fram goda exempel på samarbeten mellan kommun och organisationer.

fredag 21 maj 2010

Invigning av Attunda tingsrätt

Idag invigdes Attunda tingsrätt. Jag hade äran att hålla tal. Här kan du läsa det:

Runt år 1000 börjar en centralmakt växa fram i Uppland. Centralmakten hanterade krigsväsende, religion och rättsskipning.

På denna tid bestod Sollentuna av 24 gårdar och ingick i ett område, benämnt hundare, som i sin tur var del av folklandet Attunda. Området Attunda sträckte sig från södra Uppland till Södra Roslagen.

Sollentuna hundare hade egen lagsaga, egen lag, fram till 1296.

Under slutet av 1700- och början av 1800 talet hölls Sollentuna ting vid Rotebro gästgivargård. Därifrån var det inte långt till Sollentuna häradsallmänning där galgen stod och de dödsdömda avrättades.

Detta berättar i korthet att när en centralmakt växte fram i Uppland i slutet av vikingatiden var Sollentuna en viktig plats som hade en egen lag efter vilken man dömde. Med andra ord har Sollentuna i princip en obruten 1000-årig tradition av rättsskipning.

Att i demokratiska beslut där varje individ har en röst besluta spelreglerna för vårt gemensamma samhälle är själva grunden för ett civiliserat samhälle. En domstol uppfattas av många som en dömande inrättning. Men en domstol är till för att också skydda människors rättigheter och få sin sak prövad av en fristående domstol. Det är det finaste man kan bygga ett samhälle på som värnar varje enskilds rätt oavsett ursprung, religion, sexuell läggning eller kön.

Det har näst intill varit en total politisk enighet när det gäller byggande av inte bara en ny domstol i Sollentuna Centrum utan även hela det rättcenter som nu är under uppförande. Nu knyter vi återigen samman de geografiska områden som under vikingatiden hade gemensamma lagar.

Gestaltningsmässigt försvarar domstolsbyggnaden väl sin plats och man vågar säga att det är en vacker byggnad. Hela rättcentret faller väl in i det framtida Sollentuna centrum som snart är klart.

Många invånare känner idag en otrygghet och många brott tar för lång tid att få igenom hela rättsystemet. Kan vi från Sollentuna kommun medverka till att effektivisera hela rättskedjan genom att vi sagt ja till ett modernt rättcentra i vår kommun bidrar vi till att alla brottsoffer och andra invånare kan känna sig tryggare. Det är ju det vi har ett rättsystem till. Det känns otroligt bra att vi i Sollentuna har haft möjlighet att bidra till detta. Varmt välkomna till Sollentuna!

måndag 17 maj 2010

Ingen kvinna ska dö förgäves

Imorse läste jag på DN Debatt att 40 procent av alla kvinnor som polisanmäler brott begånget av nuvarande eller tidigare partner gör ytterliggare anmälan inom 4 år. Detta är inte acceptabelt. Kvinnor som anmäler brott ska få stöd och hjälp samt vi måste bli bättre på att se till att männen som begår brott inte gör det igen.

Som ledamot i polisstyrelsen har jag idag lagt ett förslag om att en haverikommission ska tillsättas när en kvinna mister livet till följd av att hon utsatts för våld av en partner/expartner. Det är en tragedi när detta inträffar och vi måste arbeta för att det inte händer igen.

Jag har även efterfrågat en redogörelse om polisens arbete för våldsutsatta kvinnor. Om polisen saknar redskap för att klara arbetet eller om det finns brister i organisationen måste detta åtgärdas snarast.

onsdag 12 maj 2010

De rödgröna vill straffbeskatta Stockholmarna

Det blir bara tokigare och tokigare. Först går den rödgröna oppositionen ut och säger att de ska höja skatten om de vinner valet i höst. De påstår samtidigt att det inte kommer att drabba vanligt folk. Detta måste innebära att vi i Stockholms län inte är vanligt folk för det verkar vara vi som ska betala för den bidragpolitik som de rödgröna vill driva.

När det nu uppdagas att det är vanliga människor som kommer att drabbas av den höjda fastighetsskatten så säger Östros (S) att gränsen för beskattning av fastigheter måste höjas. Detta är dock inte förankrat hos samarbetspartierna. Ett exempel på att det kommer bli svårt att få igenom i den rödgröna röran är Wernerssons (MP) uttalande; att boende i villa ska låna upp eller sälja fastigheten om man inte har pengar.

Hur många ovanliga människor tror oppositionen att det finns? Sanningen är ju att det är ca 8% av Sollentunas husägare som drabbas av höjda fastighetsskatter. Och med den hastighet våra fastighetsvärden ökar så kommer den siffran att växa i snabb takt. Bättre att redan den 19 september rösta bort förslaget om höjda fastighetsskatter!

tisdag 11 maj 2010

Europadagen på Stallbacken

I söndags firade Folkpartiet Europadagen på Stallbacken. Vi besöktes bland annat av riksdagskandidaten tillika Radioteaterns f.d. chef och årets Europé Jasenko Selimovic. Det förekom bland annat diskussioner om den ekonomiska krisen i Grekland, Euron och skolan.

Folkpartiet är ett Europavänligt parti. Vi är övertygade om att vi i Sverige gynnas av att vara med i den Europeiska gemenskapen. Det är inte bara en konkurrensfördel för våra företag, det öppnad även dörrar till den internationella arbetsmarknaden. Folkpartiet betonar alltid hur viktig skolan är. EU öppnar dörren till omvärlden och om inte vi satsar på utbildning så riskerar våra ungdomar att konkurreras ut. Med folkpartiets skola kommer våra ungdomar att vara eftertraktade!

Jag och Jasenko Selimovic

fredag 7 maj 2010

Nytt läraravtal

Så kom då äntligen en uppgörelse med lärarorganisationerna. Det är bra! Avtalets resultat blev exakt så som jag redan från början förutspådde att det skulle sluta. Det bud och den stil som SKL gick fram med hade enligt min mening aldrig en chans till framgång. Skolan behöver förnyas och få en mer modern organisation för att möta framtidens utbildningsbehov.

De förändringarna som behöver göras är att minska byråkratin för att öka lärarnas tid med eleverna och se över lärarnas arbetssituation.

Skolan kommer de närmaste åren att ställas inför stora förändringar. Till glädje för eleverna och lärarna. Förändringar sker i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ansvaret för att det fortsatta förändringsarbetet kan fortgå ligger på såväl SKL som lärarorganisationerna. Jag hoppas nu det arbetet tar ny fart!

torsdag 6 maj 2010

Vinst i privata förskolor engagerar med all rätt!

Hur kan förskolor gå med stora vinster? Det är en intensiv och mycket intressant debatt som pågår. Det handlar om våra minsta barn och våra skattepengar. Två områden som engagerar. Frågan blir än mer intressant om man tänker på att de avknoppade förskolorna, oavsett om de sålts för billigt, ändå har en skuld till kommunerna som inte den kommunala förskolan har. Det är trots allt ytterligare en utgift.

De flesta kommunerna låter föräldrarna yttra sig över kvaliteten på förskolorna. Min erfarenhet är inte att privata förskolor får sämre omdömen i kvalitetsmätningar. Förskolepengar ökar föräldrarnas möjlighet att påverka då de kan flytta sitt/sina barn om de är missnöjda med verksamheten. Denna möjlighet utnyttjas däremot inte i någon större utsträckning.

Sanningen är att även många kommunala förskolor går med vinst, eller överskott som det kallas i den offentliga verksamheten, vilket ingen pratar om. Vi måste våga ställa frågan om det är för mycket pengar i systemet?

SKL gör sedan flera år öppna jämförelser där man inte finner något självklart samband mellan insatta pengar och kvalitet. Som en av många politiker som skall handskas med både barnens och personalens rätt till bra kvalitet inom både förskolan som skolan, samt hanteringen av skattemedel, har jag bett SKL att utreda frågan; Varför går privata aktörer med större vinst än de kommunala? Finns det något vi som ansvarar för det offentliga kan lära och förändra för att höja kvalitén?

onsdag 5 maj 2010

Alliansen satsar på kommunens ungdomar

Alliansen i Sollentunas ansvarsfulla politik har lett till att kommunens går med överskott. En del av överskottet har vi idag beslutat ska satsas på kommunens ungdomar. Kommunens tjänstemän har fått i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att erbjuda samtliga 600 personer som ansökt om sommarjobb arbete under 3 veckor. Idag har kommunen möjlighet att erbjuda 80-100 jobb.

Det är angeläget att våra ungdomar får ta del av arbetslivet. Det är en viktig erfarenhet inför mötet med framtida utmaningar.

Utöver de kommunala jobben ges ungdomarna möjligheten att själva söka arbete hos privata aktörer, kommunen står för en del av lönekostnaden. Jag är övertygad om att en kontakt med det privata näringslivet är positivt och kan inspirera till framtida yrkesval.