Kategorier

måndag 29 augusti 2011

Bonus inom socialpolitiken

I gårdagens SvD publicerades en artikel om att Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp, i vilken jag är ordförande, föreslår att bonus ska kunna ges till lyckosamma HVB- och familjehem. Lär artikeln här.

fredag 26 augusti 2011

Stora fastighetsinvesteringar

Den senaste tiden har Sollentuna kommuns fastighetsbestånd kritiserats. Det är självklart att våra barn, ungdomar och äldre liksom personalen skall ha rätt till bra lokaler. Jag vill ändå redovisa att kommunen under en fyraårsperiod har investerat totalt cirka 1,5 miljard kronor för att underhålla befintliga samt bygga nya fastigheter. Kommunens utmaning är dock att befolkningen stadigt ökar samt att befolkningsstrukturen förändras. Exempelvis bidrar generationsväxlingar till att elevunderlaget i våra skolor förändras. Trots stora insatser finns det fortfarande fastigheter som måste rustas upp. I den budget som nu arbetas fram kommer vi att fortsätta detta arbete. Vi har nu också en egen nämnd för att ytterligare fokusera på dessa frågor.

onsdag 17 augusti 2011

Oförtjänat pris till socialtjänsten

Under årets Pridefestival tilldelades socialtjänsten i Sollentuna utmärkelsen Rosa tisteln. Motiveringen var att socialtjänsten hade nekat ett homosexuellt par att bli familjehem/fosterföräldrar. Motiveringen är dock felaktig. Socialtjänsten har inte nekat paret att bli familjehem. Paret har utretts och ansågs lämpliga som familjehem. Det var barnets biologiska föräldrar som motsatte sig att paret skulle bli barnets vårdnadshavare. Sollentuna har idag barn placerade hos samkönade par.

Socialnämnden i Sollentuna ser till barnets bästa när vi föreslår familjehem. Samtidigt måste vi ta hänsyn till de biologiska föräldrarnas önskemål. Detta är inte minst viktigt då de biologiska föräldrarna oftast ska ha kontakt med familjhemmet. Det är avgörande för barnet att den kontakten fungerar tillfredsställande.

måndag 8 augusti 2011

Anställ inte de kringresande byggjobbarna

Kringresande irländare ockuperat mark på flera platser i Sollentuna, Edsberg, Norrviken och Rotebro. Kommunen arbetar tillsammans med Kronofogden och Polisen med att avhysa dessa personer. Det är ett tidskrävande och kostsamt arbete. Dessvärre är lagstiftningen omständlig och svag vilket försvårar arbetet.

Anledningen till att dessa personer eftersträvar att bo i Sollentuna är att Sollentunabor anlitar dem för att utföra byggarbeten. På så sätt förstör ett fåtal Sollentunabor för andra då tillgången till parkeringar och grönområden minskar samt platsen kring de ockuperade områdena blir otrygg. De icke tillåtna campingplatserna är även en sanitär olägenhet.

Jag vill uppmana Sollentunabor att inte anlita dessa byggjobbare.