Kategorier

fredag 29 oktober 2010

Alliansöverenskommelse i Sollenruna

Igår blev förhandlingarna mellan allianspartierna i Sollentuna klar. Idag presenteras uppgörelsen och den plattform som kommer att ligga till grund för det politiska arbetet under de kommande fyra åren. Alliansen kommer att prioritera områdena skola, omsorg, integration och demokrati, klimat och miljö samt arbetet för att förbättra kommunikationen med kommuninvånarna.

Det liberala inslaget i Sollentuna kommer att vara fortsatt starkt. Folkpartiet behåller kommunalrådspost och vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi får ordförandeskapet i socialnämnden, nya trafik- och fastighetsnämnden, nya utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt i handikapprådet och överförmyndarnämnden. I övrigt har vi vice ordförandeskap i samtliga nämnder, styrelser och utskott med undantag för miljö- och byggnadsnämnden. Det betyder sammanlagt 14 presidieposter och därutöver ledamöter och ersättare i samtliga politiska organ och bolag.

Nu tar det interna arbetet med att fördela posterna vid. Inom en vecka kommer besked om vilka politiker som erhåller vilka poster. Då Folkpartiet fortsättningsvis inte har ordförandeskapet i plan- och exploateringsutskottet (tidigare plan- och fastighetsutskottet) står det klart att jag kommer att ta mig an ett nytt uppdrag , något som jag ser fram emot.

fredag 22 oktober 2010

Sista mötet med gänget

I veckan ägde det sista fullmäktigesammanträdet för den här mandatperioden rum. Några lämnar nu fullmäktige och andra tar vid. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, öppet för allmänheten att lyssna till när vi beslutar om våra invånares vardag. Ett stort tack till alla i fullmäktige som deltagit i byggande av vårt Sollentuna. Vi har sannerligen inte samma förslag på vad som är det bästa för Sollentunaborna men vi har alla samma mål nämligen att det skall bli än bättre i vardagen. Det är stundtals hårda debatter men vi klarar av att se skillnad på sak och person. Det är min förhoppning att även det nytillträdande fullmäktige skall klara av att tydligt visa på skillnader i politiken men med bibehållen respekt för varandras åsikter.

fredag 8 oktober 2010

Campingplats vid Rotebroskolan

Under cirka en veckas ockuperades parkeringsplatsen vid Rotebroskolan av utländska byggjobbare. Parkeringen blev en illegal campingplats bestående av flertalet husvagnar och husbilar. De har skräpats ner med sopor och personerna har utfört sina behov utomhus vilket har gjort att det har varit nästintill omöjligt att vistas i området. Elever och personal på de intilliggande skolorna liksom boende i området har tvingats befinns sig i en mycket otrevlig och otrygg miljö. Detta är djupt beklagligt.

Vid lunch i onsdags avhystes personerna från platsen av polisen. Kort därefter städades det aktuella området. Sollentuna kommun och Sollentuna Energi har arbetat kraftfullt för att få bort personerna från platsen. Att det på grund av samordning med bl a Kronofogden och polisen har tagit ungefär en vecka är oacceptabelt. Lagstiftningen som styr hur detta och liknande ärenden ska hanteras måste ses över. Det måste bil lättare för markägare att avhysa personer som utan tillstånd bosätter sig på deras mark. Det Sollentunaborna kan göra är inte anlita denna arbetskraft. Om de inte hade jobb i vår kommun skulle de inte bosätta sig här. Det är många skattekronor som går åt till att få bort dem. Vidare hoppas jag att medborgarna fortsätter att kontakta kommunen så fort de ser att nya ”campingplatser” är på väg att etableras.

måndag 4 oktober 2010

Rökförbud eller ej

En diskussion pågår om huruvida kommunen ska införa rökförbud eller ej. Detta skulle innebära att ingen som är anställd av Sollentuna kommun får röka under arbetstid. 127 kommuner har idag rökfri arbetstid. Syftet med att förbjuda rökning är att främja ett hälsofrämjande arbetsliv.

Det finns mycket som är positivt med rökförbud. De som idag röker skulle få hjälp att sluta och enligt undersökningar vill 3 av 4 rökare fimpa för gott. Arbetsmiljön skulle avsevärt förbättras och våra anställda skulle i än större utsträckning bli förebilder för t ex eleverna i våra skolor. Dessutom skulle kommunen på sikt kunna spara pengar på förbundet. Detta då rökare har 8 fler sjukdagar än icke rökare. Rökare tar även fler pauser i sitt arbete. Dessa pauser kostar uppskattningsvis Sollentuna ca 13 miljoner kronor.

Att fatta beslut om ett förbud är svårt för en liberal då det inkräktar på en annan persons frihet. Det finns dock mycket som är positivt med förslaget och jag anser att det bör övervägas och framför allt diskuteras. Framför allt vet jag, som fd rökare, att det är svårt att sluta. Jag skulle dock inte ha sagt nej till att få hjälp med det!