Kategorier

måndag 26 september 2011

Mer pengar till barnutredande socialsekreterare

Sollentuna kommun väljer att i kommande budget prioritera den grupp som har en av de tuffaste arbetsuppgifterna som finns inom kommunal verksamhet, socialsekreterarna som utreder barnärenden.

Socialsekreterarna har en tuff arbetsbelastning och hot tillhör vardagen. Deras insatsen förtjänar att uppmärksammas ytterligare. Sollentuna går i täten och erbjuder yrkesgruppen högre lön alternativt en bonus

Ett mål med satsningen är att stoppa den omsättning som har varit bland socialsekreterarna som hanterar barnärenden. De barn som har kontakt med socialtjänsten behöver kontinuitet. De har ofta förlorat förtroendet för vuxenvärlden och det måste återuppbyggas.

Lönepåslagen alternativt bonusen kommer att vara individuella och syftet är att de som gör en bra insats, som uppfyller specifika incitament, ska ha mer betalt.

fredag 23 september 2011

Höjda föreningsbidrag 2012

Alliansen i Sollentuna har enats om att höja föreningsbidraget till kultur- och idrottsföreningar. Föreningarna gör ett enormt bra arbete och jag är övertygad om att höjning av bidraget, som är på drygt 30 procent, kommer att bidra till att kommuninvånarna erbjuds en ännu mer givande fritid.

fredag 16 september 2011

Miljonsatsning på fastigheter

Majoriteten i Sollentuna kommer under nästa år att fortsätta satsa på kommunens fastigheter. Under fyra år har kommunen investerat 1,5 miljarder i nyproduktion och renoveringar. Även om mycket har gjorts så finns det kvar att göra varav vi under 2012 kommer att avsätta 200 miljoner. Trafik- och fastighetsnämnden har en underhållsplan som sträcker sig 10 år fram i tiden. Närmast på tur att renoveras är bl a Rudbeckgymnasiet, Häggviksskolan och Eriksbergsskolan.

torsdag 8 september 2011

Hjälp i tid förhindrar slag

I Sverige har polisanmälningarna om misshandel mot små barn mer än fördubblats under 2000-talet. Socialtjänsten i Sollentuna kommun fick under 2010 in 63 anmälningar rörande misstanke om misshandel. Av dessa ledde 47 till utredningar, 14 avslutades utan insats och 1 lades ner. I vissa fall förekommer samma barn i flera av utredningarna.

I Sollentuna ser vi ingen ökning av antalet anmälningar rörande misshandel mot barn men varje misshandel av ett barn är ett misslyckande från samhällets sida. Vi måste stärka det förebyggande arbetet mot barnmisshandel och utsatta barn måste få bättre stöd och skydd. I Sollentuna har vi kommit en bit på väg, bland annat genom fokus på de förebyggande insatserna men vi ser att det finns en rad ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas för att förebygga våld mot barn och stärka barns rätt till skydd och stöd:

•Föräldrar måste kunna få stöd utan att hamna i socialtjänstens rullor. Föräldrar ska våga söka hjälp när det urartar hemma. Det måste finnas föräldrastöd i alla kommuner, dit föräldrar kan vända sig utan att behöva registrera sig eller bli föremål för myndighetsutövning i socialtjänsten. De förebyggande insatserna förhindrar att barn far illa.

•Sök upp familjer där barn riskerar att fara illa. Vi måste våga agera utifrån kunskapen om att en del barn löper större risk än andra att bli utsatta för barnmisshandel. Många familjer där det finns flera riskfaktorer för att barn kan fara illa, såsom missbruk, psykisk ohälsa eller långvarig ekonomisk utsatthet i familjen, har socialtjänsten, sjukvården eller andra myndigheter redan kontakt med för andra typer av insatser. Vi anser att dessa familjer ska sökas upp aktivt och erbjudas föräldrastöd i öppna former.

Socialtjänsten är bara en part för att barns uppväxt skall vara trygg och säker. Vi alla har en skyldighet och ett ansvar att agera när vi ser att ett barn far illa.