Kategorier

torsdag 28 april 2011

Ökad trygghet för utsatta barn i Sollentuna

Nu får familjer som tar emot utsatta barn behålla stödet från kommunen även efter det att familjen tar över vårdnaden om barnet, allt för att öka tryggheten för både familjehemmet och barnet. Det beslutade socialnämnden i Sollentuna vid sitt sammanträde den 26 april.

Socialtjänsten stöttar idag familjehemmen såväl praktiskt som finansiellt. Stödet är ofta betydelsefullt då många barn som omhändertas är i behov av extra insatser. Tidigare har det praktiska stödet från socialtjänsten upphört om familjen valt att ta över vårdnaden vilket är beklagligt.

Drygt 100 barn i Sollentuna kommun är placerade i jourhem, familjehem eller på institution. I Sverige är siffran ca 20 000. Samhället har tagit över ansvaret för dessa barn som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina biologiska föräldrar. Placeringarna syftar till att skapa en trygg boendesituation och ökade möjligheter för barnet att lyckas med sina åtaganden, däribland skolgången. En del omhändertaganden sker med tvång andra är frivilliga och har godkänts av barnets föräldrar.

Sollentuna vill ligga i framkant och ansluta oss till den lilla skaran av kommuner som erbjuder stöd efter överflyttning. Alla barn ska ges en bra grund att stå på inför vuxenlivet, inte minst de barn som samhället har ansvar för.

Sollentuna förlorar på nytt förslag om utjämning

Igår presenterade Utjämningskommittén förslag på nytt utjämningssystem. Blir förslaget verklighet så förlorar Sollentuna kommun mest i Stockholms län, 1 723 kr per invånare vilket motsvarar drygt 100 miljoner per år.

Utjämningskommittén anser att behovet av barnomsorg ska mätas på ett annat sätt vilket är den främsta anledningen till att Sollentuna går miste om statens pengar. Därmed kommer Sollentuna att få det betydligt svårare att uppnå full behovstäckning inom förskolan. Något som vi idag arbetar hårt för att uppnå.

Det är självklart så att hela Sverige behöver tillväxt men att hålla tillbaka Sveriges tillväxtmotor Stockholm förlorar alla på.

tisdag 26 april 2011

Barn ska ha en egen socialsekreterare

Barn mår dåligt när vuxenvärlden sviker. För att barnet ska återfå tilliten till de vuxna behövs det någon som ser barnet och lyssnar på vad de har att säga. Barn i Sollentuna har rätt till en egen socialsekreterare som har till uppgift att föra barnets talan. Ibland ska barnens boendesituation utredas, andra gångar har barnet bevittnat eller utsatts för våld eller så har barnet föräldrar som är missbrukare. Oavsett ärende så måste barnet få hjälp och stöd för att klara situationen.

Socialtjänsten i Sollentuna utgår i alla lägen från barnperspektivet. Vi arbetar för att alla barn ska ges möjlighet att föra fram sina åsikter samt återfå förtroendet för vuxna. En egen socialsekreterare är ett steg i rätt riktning.

onsdag 20 april 2011

Nya arbetssätt ska stoppa människohandeln

Folkpartiet liberalerna skickar idag ut följande pressmeddelande:

En flicka från Bulgarien har tvingats ut på stöldturné i Sverige. Stölderna skedde under flera månader runt om i Sverige innan socialtjänsten i Sollentuna grep in. Inget barn ska offras till människohandeln. Svenska myndigheter har en skyldighet att finna vägar som stoppar vuxna människor från att tvinga barn till kriminella handlingar.

Människohandlarna kommer undan på grund av kommungränser och barn får betala priset då kommunerna inte anpassat sitt arbete till dagens utveckling.

Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna med ansvar för sociala frågor
, instämmer i den kritik som framkommit i flera medier kring människohandeln:

– Människohandeln måste bekämpas mer effektivt än vad den gör i dag. Vi behöver få till ett system där socialnämndens ansvar följer barnet oavsett vilken kommun de flyr till. Ingen kommun ska kunna smita från sitt ansvar.

Ett faktum som försvårar arbetet med att minska människohandeln är att personerna rör sig mellan både länder och kommuner så att utredningarna inte hinner startas eller färdigställas.

Rikspolisstyrelsen har ett nationellt ansvar medan socialnämnderna endast ansvarar för vad som sker i den egna kommunen. Även om Rikspolisstyrelsen har det övergripande polisiära ansvaret så tar samordningen tid och när det gäller socialnämnden så är samarbetet mellan kommunerna begränsat. Detta försvårar arbetet.

- Socialtjänsten i respektive kommun måste samarbeta över kommungränserna tillsammans med polisen om vi i tid ska hjälpa barnen. I dag kan en kommuns socialtjänst vänta en timme med att ingripa och då hinner förövarna komma undan. Det är inte acceptabelt, avslutar Lennart Gabrielsson (FP)

torsdag 14 april 2011

Byggstart i Väsjön ett steg närmare

Igår beslutade kommunfullmäktige att anta de två första detaljplanerna för Väsjöområdet. Processen har varit lång men det är min förhoppning att vi inom en relativt snar framtid kan ta det första spadtaget och påbörja byggandet av de 2 800 bostäderna. De boende i området kommer att kunna njuta av en unik boendemiljö samtidigt som de har naturen runt hörnet. Nu fortsätter arbetet med bl a utformningen av sportfältet.onsdag 13 april 2011

Vi måste agera när barn far illa

Våren är här och med det anländer byggjobbare från bland annat Irland i hopp om att få jobb i Sverige. De senaste åren har husvagnsläger ställts upp på flertalet platser i Sollentuna kommun. När höstterminen 2010 startade hade irländare ställt upp sina husvagnar vid en skola i Rotebro. Boendet skapade inte enbart sanitär olägenhet då avföring och matrester förekom utanför husvagnarna utan konflikter uppstod även mellan skolans elever och de barn som bodde i husvagnarna. Till slut avhystes husvagnarna och dess boende från platsen av polisen och kommunen fick notan för städningen.

I april 2011 kom irländarna tillbaka och etablerade på en grusplan vid Helenelunds station. I ca 30 husvagnar bodde förutom de vuxna 18 barn. Socialtjänsten kopplades snabbt in för att garantera att inga barn for illa. Innan gruppen hann avhysas från platsen hade de begett sig vidare. Vi har i dagsläget ingen kunskap om var.

Socialtjänsten i Sollentuna har kännedom om barnens situation när de befinner sig i kommunen. Så snart de har tagit sig över kommungränsen övergår dock ansvaret till den kommunen. Det är min absoluta uppfattning att socialkontoren måste föra en dialog om dessa barn för att garantera att de har en god levnadssituation och inte far illa. Det är även av största vikt att polisen och respektive socialtjänst har tät kontakt. Polisen har till uppgift att identifiera personerna i fråga. Upplysningar om identiteterna ska även kunna användas av socialtjänsten för kontakt med hemlandet. Alla barn är samhällets ansvar och inget barn ska behöva lida på grund av sina föräldrars val.

Slutligen. Anledningen till att byggarbetarna kommer till Sverige är för att hushåll väljer att anlita dem. På detta sätt bidrar vi till barnens livssituation.

måndag 11 april 2011

SKL riskerar legitimitetsproblem om inte avtalets intentioner genomförs

2010 undertecknade SKL (Sveriges kommuner och landsting) ett läraravtal som bland annat innebar att kommunerna ska sträva efter en ökad lönespridning. De duktiga lärarna ska premieras för det arbete de utför.

Statistik från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar att kommunerna ligger för långt ifrån avtalets intentioner. Skillnaden mellan den som tjänar mest respektive minst är i genomsnitt 31 procent, ca 7 000 kr, och då har hänsyn inte tagits till exempelvis hur länge läraren arbetat.

Om kommunerna ska återfå trovärdigheten som arbetsgivare är det av största vikt att de följer det avtal som SKL har skrivit under och som följer medlemmarnas önskemål. Kommunerna måste premiera de duktiga och engagerade lärarna. Lärarna förtjänar inte enbart beröm för sina insatser utan uppskattningen ska även synas i lönekuvertet. Läraryrket måste få högre status om vi ska få fler att genomgå en mångårig utbildning.

fredag 8 april 2011

Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp

Inslag om den socialpolitiskagruppens pågående arbete

Via länken ovan kan du ta del av ett inslag där jag berättar om det arbete som den socialpolitiska arbetsgruppen, där jag är ordförande, nu genomför. Gruppen ska vara klar med sitt arbete i juni 2011. Åsikter välkomnas.

Seminarium om ungdomsbrottslighet

I tisdags deltog jag i ett seminarium om ungdomsbrottslighet, anordnat av justitieminister Beatrice Ask. Bland annat diskuterades införandet av sociala insatsgrupper. Här kan du se hela seminariet. Mitt anförande startar under den 69e minuten.

tisdag 5 april 2011

Ändra balanskravet

DN Debatt kan du idag läsa en artikel från mig och 18 Folkpartikollegor i Stockholms län där vi uppmanar Anders Borg att ändra balanskravet.

Idag kan kommuner och landsting inte ta med sig ett överskott från ett år till ett annat vilket försvårar långsiktig planeringen och bidrar till att vi bl a måste hårdbanta när det är lågkonjunktur.

måndag 4 april 2011

Staten bör tvångsförvalta misskötta skolor

I media pågår nu en debatt om huruvida skolan ska återföras till staten eller ej. Sedan skolan kommunaliserades 1991 har resultaten försämrats och skillnaderna mellan skolor och områden ökat. Samtidigt som flera kommuner tar sitt ansvar för utbildningen av våra barn och levererar bra resultat med en ambition att ha Sveriges bästa skolor finns det kommuner som inte lyckas och barnen får betala priset.

Folkpartiet liberalerna driver att skolan ska förstatligas. Detta är dock en process som kommer att ta tid och kommunerna kan inte luta sig tillbaka och räkna med att staten tar över ansvaret. Vi måste arbete vidare och förbättra våra skolor. Om huvudmannen inte tar sitt ansvar borde staten gå in och tvångsförvalta skolorna. Detta ska gälla såväl kommunala som privata aktörer.

Jan Björklund drev igenom att en nationell skolinspektion skulle införas. Skolinspektionen har till uppgift att förstärka jämlikheten i skolans värld. De har ett viktigt jobb att utföra.

fredag 1 april 2011

1e vice ordförande i SKL

I onsdags var det valkongress på SKL (Sveriges kommuner och landsting). Då blev jag utsedd till organisationens 1e vice ordförande vilket är en stor ära.

Finansminister Anders Borg höll ett bra anförande på kongressen. Det som var mindre bra var hans utspel om att ingångslönerna för kommunanställda bör sänkas för att skapa fler arbetstillfällen. Han gjorde en jämförelse mellan Kommunals och Metalls avtal och menade på att ingångslönerna inom Metall var mer skäliga. Det som inte framkom var att Metalls lägsta ingångslöner är avsedda för praktikanter som ska ha 75 procent av lönen. I Sollentuna kan jag garantera att det inte finns några planer att sänka ingångslönerna för våra anställda. Ambitionen är tvärtom att de ska höjas och att individuell lönesättning ska prioriteras.