Kategorier

onsdag 26 september 2012

Lärarförhandlingarna i hamn

Ikväll står det klart att SKL och de båda lärarfacken, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet, är överens om det kommande avtalet rörande lärarnas löner. Det är ett avtal som tydligt visar hur viktiga lärarna är för Sveriges utveckling och jag har stora förhoppningar om att läraryrkets attraktionskraft kommer att öka och att fler kommer att söka sig till utbildningarna. Innevarande år väntar ett lönelyft på 4,2 procent, en siffra som jag är mycket stolt över. Det har varit en utdragen förhandling men nu har vi ett bra resultat att glädjas över.

Omsorgsbolag

Alliansen i Sollentuna har beslutat att gå vidare med frågan om att bolagisera omsorgsverksamheten, SOLOM. En projektledare tillsätts för att arbeta vidare med ärendet och komma med specifika svar på bland annat hur bolaget kan organiseras. Bolagiseringen syftar till att säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha kvar en kommunal utförare på området. Idag visar verksamheten ett minusresultat. Genom bolaget skapas såväl ekonomiska som organisatoriska fördelar som skulle råda bot på den blödande verksamheten.

fredag 7 september 2012

Budget- och skuldrådgivning

I gårdagens Rapportsändning framkom att Sollentuna tillsammans med Borgholm har de längsta köerna i landet till budget- och skuldrådgivning. En person kan få vänta i upp till 50 veckor på att få hjälp vilket självfallet inte är acceptabelt. Sollentuna kommer att gå med i ett kommunövergripande samarbete som kommer att bidra till att köerna kortas. Värt att framföra är dock att det alltid görs en bedömning när nya personer kontaktar socialkontoret. Är behovet akut så sätts hjälp in snabbare.