Kategorier

onsdag 19 december 2012

Lyckat utfall för bonussystem för placerade barn

2011 beslutade socialnämnden i Sollentuna att införa ett bonussystem för familjehem. Under 2012 har ett bedömningsunderlag tagits fram och igår fattades beslut om de första utbetalningarna. Bonus kommer att betalas ut för 23 placerade barn och ungdomar till en kostnad av 187 500 kronor.

Det är individuella mätbara mål som är anpassade efter respektive barns förutsättningar, som ligger till grund för bedömningen av bonusen. Målen har tagits fram utifrån de fyra områdena hälsa, utbildning, identitet samt familj och sociala relationer. 2500 kronor per område kan betalas ut vilket motsvarar en maximal bonus på 10 000 kronor. Pengarna ska gå till en gemensam aktivitet för barnet och familjen. För att bonus ska betalas ut ska barnet ha varit placerat hos familjen i ett år.

Socialnämndens beslut om att införa bonussystemet möttes av kritik från flera håll. Efter ett år kan vi konstatera att utfallet blev lyckat. Framtagandet av bonussystemet har tvingat socialtjänsten att se över sin verksamhet och det blev en del av deras kvalitetsarbete. Processen medförde även att vi uppmärksammade vilka fantastiska familjehem vi har.

Familjehemmen är glada över satsningen, de känner sig uppskattade och är glada över att deras arbete premieras och utfallet blev som vi hoppats. Alla barn har nått några mål och kommer att premieras, majoriteten har uppnått alla mål. Pengarna kommer barnen till del och kommer förhoppningsvis att leda till att de får vara med om upplevelser som de annars skulle gå miste om.

Socialnämnden har beslutat att fortsätta med belöningssystemet kommande år.

tisdag 18 december 2012

De mest utsatta ungdomarna får vänta på jobb

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har äntligen enats om ett introduktionsavtal som syftar till att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknad. Det är bra men tog väldigt lång tid att få fram. Negativt är att avtalet endast omfattar ungdomar som genomfört en gymnasieutbildning inom vårdområdet. För de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden, de som inte har genomfört en gymnasial utbildning, finns fortfarande inga introduktionsavtal.

I tider då arbetsmarknaden krymper har dessa ungdomar än svårare att få ett arbete och de är i behov av hjälp för att få ett arbete. Den offentliga sektorn är Sveriges största arbetsgivare. Vi kan göra mer, och min övertygelse är att ett avtal även för dessa ungdomar skulle bidra till fler jobb.

Parterna måste bli mer effektiva när det gäller att ta fram avtal som gynnar ungdomarna. Om det finns en misstro mellan parterna så måste den redas upp, som det är nu betalar ungdomarna priset genom att vara utan arbete. Båda parter har ett ansvar för såväl våra ungdomar som för att säkra kompetensen inom den offentliga sektorn. Genom stärkt tillit mellan arbetsgivare och fackförbund säkrar vi bättre ungas inträde på arbetsmarknaden.

fredag 7 december 2012

Minskad barnfattigdom i Sollentuna

I veckan presenterades Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Den visar att barnfattigdomen i Sverige minskade mellan 2009 och 2010 med cirka 6 000 barn. Även i Sollentuna är trenden positiv. Drygt 50 barn räknas inte längre som fattiga. Det är en minskning med 0,4 procent. Minskningen sker samtidigt som antalet barn i kommunen ökar.

Det är självklart positivt att barnfattigdomen i Sollentuna minskar men vi kan inte bygga upp vår verksamhet på två år gamla siffror. Sollentuna ser ständigt över hur många barn i kommunen som bor i familjer som lever på introduktionsersättning eller försörjningsstöd och vårt mål är att helt utrota barnfattigdomen.

Antalet barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd minskade mellan 2010 och 2011 från 410 barn till 386 barn. Samtidigt genomför kommunen flertalet satsningar för att ytterligare minska bidragsberoendet. Bland annat genomför socialsekreterare intervjuer med familjerna. Syftet är att uppmärksamma vilka problem som finns, inte minst för barnen, och därefter sätta in individuella insatser. Kommunen anställer även bidragstagare under ett antal månader för att ge personer arbetslivserfarenhet. Var femte person som har fått anställning har idag ett arbete och ingen av personerna får försörjningsstöd. Det är viktigt för barnen att se sina föräldrar gå till ett arbete och att kunna berätta för kompisarna i skolan vad föräldrarna arbetar med.

onsdag 14 november 2012

Sollentunas medborgare är nöjda med verksamheten

Sveriges kommuner och landting (SKL) lanserar idag en rapport om lokalpolitiken i Stockholms län. Rapporten visar bland annat vad medborgarna anser om kommunen och dess verksamheter. Resultatet baseras på de medborgarundersökningar som 22 av länets 26 kommuner har låtit genomföra med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Sollentunaborna är nöjda med sin kommun. De anser att det är en bra kommun att bo och leva i, att kommunen sköter sina verksamheter och att de har insyn och inflytande över de beslut som fattas. Sollentuna ligger även i topp när invånarna tillfrågas huruvida politikerna lyssnar till deras åsikter samt på frågan om politikerna jobbar för kommunens bästa. Vi kan fortfarande bli bättre men vi har ett bra utgångsläge.

Rapporten finner du här.

fredag 9 november 2012

Missing people

Igår eftermiddag kom nyheten att 9-åriga Anna från Göteborg varit försvunnen sedan morgonen. Skolan hade inte noterat att flickan saknades vilket är anmärkningsvärt i sig. Annas föräldrar kontaktade själva frivilligorganisationen Missing people som hjälper till att söka efter försvunna personer. Under polisleding deltog cirka 500 personer i sökandet efter Anna. Tidigt på fredagsmorgonen så hittades Anna. Hon var då i sällskap med en ung man som försökte gömma henne under stora kläder. Anna är nu i tryggt förvar och mannen är anhållen misstänkt för människorov. Missing people har hjälp till vid flertalet försvinnanden. Det är imponerande att se hur snabbt de kan samla frivilliga, de gör en otrolig insats för samhället och inte minst de anhöriga.

onsdag 24 oktober 2012

Sollentuna anställer bidragstagare

Socialnämnden beslutade igår om att permanenta satsningen "anställning istället för bidrag" som innebär att kommunen anställer socialbidragstagare i syfte att ge dem arbetslivserfarenhet och bryta bidragsberoendet. En utvärdering av satsningen, som startade 2011, visar att var femte deltagare har fått anställning, ingen av deltagarna får idag socialbidrag. Föräldrar och ungdomar har varit prioriterade grupper. Beslutet igår innebär att även de som fått bidrag under lång tid ska prioriteras. Majoriteten av arbetena har återfunnits i privat sektor men även kommunen har anordnat arbetstillfällen.

40 procent av de som får socialbidrag får det till följd av arbetslöshet. Det är inte ett bidrag som är till för arbetsföra personer, de ska få stöd och komma för att komma ut i arbete. Det senare är främst statens uppgift men även kommunen kan göra mycket. Sollentuna tar ansvar för att värna arbetslinjen samt omvandla utanförskap till delaktighet.

Frågan uppmärksammades i Radio Stockholm imorse.

fredag 19 oktober 2012

Nytänk för fler jobb

Varslen står som spön i backen. Vi hoppas alla att de inte genomförs men det visar att svensk arbetsmarknad viker och utrymmet inte blir större för de som står utanför arbetsmarknaden. Det är främst ungdomar, särskilt de som saknar gymnasieutbildning, och nyanlända som får det än svårare. Sollentuna kommun gör en hel del för att bidra till att öppna upp för nya möjligheter. Min övertygelse är att vi måste våga tänka nytt för att få fler i arbete. Jag tycker det tar för lång tid att ändra i systemen och lagarna. Introduktionsavtal måste på plats för att hjälpa ännu fler till ett jobb och vi måste skapa ökade möjligheter för de som inte har ”läshuvud” men som är utmärkta praktiker.

fredag 12 oktober 2012

Barnfattigdomen ska utrotas i Sollentuna

Socialsekreterare i Sollentuna har genomfört barnsamtal med familjer som har fått ekonomiskt bistånd i mer än 10 månader. FoU nordväst har sammanställt informationen som framkom och det är ingen munter läsning. Barnen som lever i dessa familjer kan inte gå på kalas för att de inte har råd att köpa presenter, de kan inte bjuda hem kompisar då de inte kan bjuda på något, de har inte råd att gå ut och äta med sina vänner eller utöva fritidsaktiviteter. Samtidigt framgår att föräldrarna, inte sällan ensamstående mödrar, har ett bristande nätverk vilket gör att de ofta känner sig ensamma. Familjerna lämnar sällan Sollentuna och de lokala centrumanläggningarna är vanliga utflyktsmål.

Det är svårt att vara fattig, inte minst i en kommun där så många har det bra. Sollentuna har de resurser som krävs för att minska barnfattigdomen och vi är beredda att anta utmaningen. Den viktigaste insatsen är att få fler i arbete. Kommunen arbetar redan idag med insatsen ”anställning istället för bidrag” som syftar till att få ut bidragstagare i arbete. Arbetslösa har pekats ut som en prioriterad grupp. Det är även viktigt att ungdomarna i familjerna får erfarenhet av arbetsmarknaden och ges möjlighet att skapa nätverk. Socialnämnden har gett socialkontoret i uppdrag att se över hur de kan se till att ungdomar som lever i familjer som får försörjningsstöd ska få sommarjobb. En annan åtgärd är att se över vad som inkluderas i försörjningsstödet. Bland annat kan dator, internet och fritidsaktiviteter inkluderas i större utsträckning. Ekonomisk rådgivning och hälsosamtal bör även erbjudas i högre grad. Socialkontoret kommer även att föra direkta samtal med familjerna och anpassa insatserna efter de behov som finns. Målet är att utrota barnfattigdomen i Sollentuna. Vi har en mycket kompetens personal och goda resurser så jag är hoppfull om att vi når målet.

fredag 5 oktober 2012

Lärarlönerna höjs i Sollentuna

Skolan är en prioriterad fråga för alliansen. Nu fortsätter vi satsningen genom att i budgeten tillskjuta pengar till höjda löner i enlighet med det läraravtal som slöts förra veckan. Innevarande år omfattar satsningen 4,6 miljoner och den tillgodoser grundambitionen i avtalet. Min förhoppning är att skolorna har än högre ambitioner.

onsdag 26 september 2012

Lärarförhandlingarna i hamn

Ikväll står det klart att SKL och de båda lärarfacken, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet, är överens om det kommande avtalet rörande lärarnas löner. Det är ett avtal som tydligt visar hur viktiga lärarna är för Sveriges utveckling och jag har stora förhoppningar om att läraryrkets attraktionskraft kommer att öka och att fler kommer att söka sig till utbildningarna. Innevarande år väntar ett lönelyft på 4,2 procent, en siffra som jag är mycket stolt över. Det har varit en utdragen förhandling men nu har vi ett bra resultat att glädjas över.

Omsorgsbolag

Alliansen i Sollentuna har beslutat att gå vidare med frågan om att bolagisera omsorgsverksamheten, SOLOM. En projektledare tillsätts för att arbeta vidare med ärendet och komma med specifika svar på bland annat hur bolaget kan organiseras. Bolagiseringen syftar till att säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha kvar en kommunal utförare på området. Idag visar verksamheten ett minusresultat. Genom bolaget skapas såväl ekonomiska som organisatoriska fördelar som skulle råda bot på den blödande verksamheten.

fredag 7 september 2012

Budget- och skuldrådgivning

I gårdagens Rapportsändning framkom att Sollentuna tillsammans med Borgholm har de längsta köerna i landet till budget- och skuldrådgivning. En person kan få vänta i upp till 50 veckor på att få hjälp vilket självfallet inte är acceptabelt. Sollentuna kommer att gå med i ett kommunövergripande samarbete som kommer att bidra till att köerna kortas. Värt att framföra är dock att det alltid görs en bedömning när nya personer kontaktar socialkontoret. Är behovet akut så sätts hjälp in snabbare.

fredag 24 augusti 2012

Det går bra för Sollentuna.


Två veckor i rad har vi hamnat i topp i mätningar som tidningen Dagens samhälle har genomfört. Förra veckan publicerades en ranking som visade att Sollentuna har landets fjärde bästa soliditet. Vi har med andra ord en av landets starkaste ekonomier. Igår kunde vi läsa att Sollentuna är den näst bästa kommunkoncernen. Tillsammans med de kommunägda bolagen redovisar Sollentuna mycket positiva resultat 2007-2011.

onsdag 20 juni 2012

Sommar


Idag var jag på Åkerbos sommarfest. Det bjöds på äppelpaj i deras soldränkta trädgård. Åkerbo är kommunens korttidsboende. Boendet, som har nolltolerans mot droger, erbjuder de boende stöd samt hjälper dem att finna en mer permanent bostad.

Festen besöktes av flertalet frivilligorganisationer som på ett utmärkt sätt bidrar till att komplettera kommunens verksamheter. Musketörerna (bilden), som bl a stöttar personer som har problem med droger, berättade om sin verksamhet. Musketörerna har exempelvis tagit fram en bok i vilken barn till missbrukare berättar om sina upplevelser.
Musketörerna berättar som sin verksamhet
Jag önskar er alla en riktigt härlig midsommar och trevlig sommar!

fredag 15 juni 2012

Eriksbergsskolans framtid

Det har sedan en tid stått klart att Eriksbergsskolan i Helenelund måste byggas om. Lokalerna är slitna och håller inte tillräckligt god standard. Efter att ha studerat fem olika platser för nybyggnation av skolan fastnade kommunstyrelsen för Näckan. Alliansrepresentanter har därefter träffat såväl personal och föräldrar som allmänhet. Boende kring Näckan har varit kritiska, vilket inte är ovanligt när förändringar ska ske i ett närområde. Alliansen anser att det är viktigt att vi än tydligare klargör vilken plats som är bäst. Av den anledningen ska en fördjupad studie göras. Fokus ska läggas på den plats där Eriksbergsskolan ligger idag samt Näckan. Ärendet kommer att få hög prioritet då det är angeläget att elever och personal på Eriksbergsskolan inom kort får en ny och förbättrad arbetsmiljö.

tisdag 22 maj 2012

Med de rödgrönas förslag försvinner cirka 30 jobb i Sollentuna


Oppositionen har sagt att de vill dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Om de rödgrönas politik blir verklighet skulle detta medföra att kostnaderna för kommunerna skulle öka med ungefär 2,8 miljarder – enbart under 2013.

För Sollentuna skulle oppositionens förslag innebära en förlust på 11 miljoner kronor. Det är pengar som skulle kunna finansiera exempelvis cirka 30 gymnasielärare, 22 socialsekreterare, 25 sjuksköterskor eller ett 30-tal vårdbiträden.

Oppositionens förslag skulle vara ett hårt slag mot alla unga som behöver ett jobb. Om vi hoppas på att minska arbetslösheten bland unga måste det vara enkelt och billigt att anställa en ung person. Det verkar inte bättre än att de rödgröna vill minska efterfrågan på ungdomsjobb.

lördag 19 maj 2012

Partervåld bör bli ett tolfte folkhälsomål

Idag skriver jag och partikollegan Jonas Andersson på SvD Brännpunkt att våld i nära relationer bör bli ett tolfte folkhälsomål. Bl a måste fler genomgå behandling för sin våldsproblematik. Årligen utsätts mellan 75 000 och 100 000 kvinnor för partnerrelaterat våld. Endast 1500 män genomgår behandling.

tisdag 15 maj 2012

Slutar som kommunalråd vid årssiftet


Efter 24 år som kommunalråd i Sollentuna har jag beslutat att lämna posten vid årsskiftet. Jag har varit kommunalråd under lång tid. Nu börjar planerna inför valrörelsen 2014 och jag ska inte vara kommunalråd eller gruppledare efter valet. Folkpartiet måste ges möjlighet att ta fram en ny ledning som ska visa upp sig för Sollentunaborna.

Jag kommer att fortsätta som ordförande i socialnämnden och sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige samt blir kvar som 1e vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting fram till valet 2014. Jag kommer även att sitta kvar i Folkpartiets partiledning och partistyrelse.