Kategorier

måndag 24 maj 2010

Frivilligorganisationer ska förbättra tillträdet till arbetsmarknaden

Idag kunde vi läsa i våra morgontidningar att svenskarna är mer positiva än tidigare till invandring och flyktingmottagning. För att de nyanlända ska få en bra start i Sverige och integreras i samhället är det viktigt att de snabbt kommer i på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland nya svenskar är hög och vi måste finna nya vägar för att fler ska komma i arbete.

Idag presenteras en överenskommelse mellan SKL, regeringen och den idéburna sektorn som förhoppningsvis kommer att leda till att fler jobb skapas. I överenskommelsen åtar sig SKL att på olika sätt stötta sina medlemmar i lokal samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer. Bland annat kommer framgångsrika samarbeten att lyftas fram. Det är även viktigt att andra aktörer involveras för att samarbetet ska bli lyckosamt t ex Arbetsförmedlingen som är involverade i kommunens arbete med flyktingmottagning.

SKL:s engagemang i dessa frågor bottnar i att vetskapen om att ett gott samspel mellan offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centrala för en god samhällsutveckling. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och för lokal och regional utveckling.

Organisationerna är också ofta sociala mötesplatser och utgör en grund för mellanmänsklig tillit. Detta bidrar till social sammanhållning vilket är viktigt i människors liv, inte minst för att skapa tillhörighet till det lokala samhället.

Efter sommaren kommer SKL att inleda en kartläggning som syftar till att ta fram goda exempel på samarbeten mellan kommun och organisationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar